zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výška trávníku

10.07.2014
Příroda
Urbánní ekologie
Výška trávníku

Dotaz:
Dobrý den,

jsem zodpovědná za údržbu veřejné zeleně ve městě. Chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaký právní předpis, který by nařizoval maximální výšku travního porostu v centru a na okraji města.

Děkuji za odpověď

Hamrlová


Odpověď:

Předpisy v ochraně životního prostředí nestanoví žádné požadavky na maximální výšku travního porostu (veřejné zeleně) v intravilánech ani ve volné krajině. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb. řeší (pouze) problematiku péče o dřeviny rostoucí mimo les (která je povinností vlastníků) a právní režim kácení dřevin.

Údržba veřejné zeleně jednou ze samostatných působností obce. Podle § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), může obec v samostatné působnosti ukládat obecně závaznou vyhláškou povinnosti mj. k zajištění udržování veřejné zeleně. V těchto vyhláškách jsou obvykle stanoveny povinnosti pro uživatele (návštěvníky) jako například zákazy pobíhání psů, vstup na trávníky apod., ale mohou obsahovat též povinnosti vlastníka (správce) zeleň udržovat, stanovit způsob údržby (pravidelné sečení, nakládání s posekanou trávou apod.). Požadovaná výše travního porostu po sečení je předmětem dohody mezi obcí a konkrétním správcem veřejné zeleně, často v těchto smlouvách bývá odkazováno na technickou normu ČSN 83 9031 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání). Tato norma uvádí např. u parkových trávníků počet sečí v rozmezí 8 - 20x ročně. Výška sekání je normou nastavena z maximálních 10 cm na 4 cm.

Sečení travnatých ploch může být také managementovým opatřením v rámci péče o zvláště chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. Pak je výška seče předmětem dohody o provedení těchto managementových opatření dle individuálních požadavků dané lokality.

Jde-li o otázku, jak zajistit požadovanou péči o soukromé pozemky (jejich sečení), které jsou součástí veřejné zeleně a o které jejich vlastníci řádně nepečují, lze aplikovat tyto právní předpisy:

  • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákonů lze použít v případě, kdy dochází k porušení § 3 odst. 1 písm. a), který říká, že fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, je povinna zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Pokud majitelé pozemků na uložené odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě nereagují, je dalším obvyklým krokem, který následuje, podání podnětu na Státní rostlinolékařskou správu (patří pod ÚKZUZ), která ve smyslu § 74 zákona o rostlinolékařské péči vykonává dozor nad dodržováním povinnosti zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů. Podle § 79b tohoto zákona lze za porušení § 3 odst. 1 písm. a) uložit fyzické osobě pokutu do výše 30 000 Kč.
  • vydat výše zmíněnou vyhlášku obce podle § 10 písm. c) zákona o obcích, ve které bude uložena povinnost pravidelných sečí a další podmínky údržby této zeleně.
  • v krajním případě využít § 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tj. uložit pokutu právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě za to, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí