zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Programové období 2014-2020: Které posuny a změny přináší?

17.07.2014
Obecné
Programové období 2014-2020: Které posuny a změny přináší?

Nové programové období s sebou přináší celou řadu změn souvisejících s reformou kohezní politiky.

Přinášíme přehledné shrnutí toho nejpodstatnějšího, co přinesou Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) v letech 2014-2020.

Cílem reformy politiky soudržnosti pro programové období 2014-2020 je podpořit rozvoj všech evropských regionů a dosáhnout maximálního efektu investic ESI fondů pro jejich rozvoj.

ZAMĚŘENÍ NA STRATEGICKÉ POTŘEBY

Toho se má dosáhnout užším vymezením strategie a snížením počtu podporovaných aktivit. Koncentrace cílů podpory je nutná i proto, že celková alokace prostředků pro ČR je nižší než v minulém období. Podporované aktivity se budou soustřeďovat především na podporu realizace aktuální strategie Evropa 2020, jejímž cílem je dosažení udržitelného růstu založeného na znalostech a podporujícího sociální začlenění. Podpora se zaměří na odvětví jako: výzkum a vývoj, inovace, vzdělávání, infrastruktura, digitální agenda, životní prostředí a energetická účinnost, podpora zaměstnanosti a malých a středních podniků. Na základě podrobné socio-ekonomické analýzy byly zvoleny intervence, které budou řešit reálné potřeby ČR a jejích regionů.

ORIENTACE NA VÝSLEDKY

EU také požaduje stanovení jasných, transparentních, měřitelných a odpovědných cílů orientovaných na výsledky. Členský stát musí předem stanovit, jakých výsledků chce prostřednictvím zdrojů z ESI fondů dosáhnout. Jejich sledování a měření umožní kvalitní nastavení indikátorové soustavy. Pro úspěšně čerpající programy je zavedena tzv. výkonností rezerva, která umožní při naplnění cílů získat další prostředky.

PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY

V novém programovém období se také zavádějí tzv. předběžné podmínky. Ty mají vytvořit podmínky a předpoklady nezbytné pro lepší investování a efektivitu vynaložených zdrojů EU. Příkladem jsou různé sektorové strategie či reformy systému, jako např. nový služební zákon pro veřejnou správu, novelizace zákona o veřejných zakázkách, Národní strategie inteligentní specializace v oblasti výzkumu a inovací, implementace směrnice EIA v oblasti životního prostředí apod. Nejenže na jejich splnění závisí možnost využívat prostředky ESI fondů, ale jsou i významnými faktory zvýšení efektivity využívání evropských prostředků. Kvalita veřejných institucí nebo investičního prostředí je nezbytným předpokladem pro dosahování stanovených cílů.

ZJEDNODUŠENÍ A OMEZOVÁNÍ BYROKRACIE

Dalším prvkem reformy je také určité zjednodušení a omezení byrokracie při využívání prostředků ESI fondů. I když v tomto ohledu je nutné podotknout, že čerpání nikdy nebude úplně jednoduché, vzhledem k tomu, že se jedná o využívání veřejných zdrojů, kde jsou kontrolní mechanismy namístě. Zjednodušení má být dosaženo pomocí nastavení jednotného centrálně koordinovaného přístupu s jasným vymezením rolí a povinností jednotlivých subjektů implementační struktury. Za tímto účelem se vytváří jednotné metodické prostředí, které prostřednictvím závazných metodických postupů sjednotí a definuje jednotné postupy v klíčových oblastech implementace.

To podpoří rovněž elektronizace a sjednocení základních administrativních procesů. S cílem snižování administrativní zátěže žadatelů a příjemců budou informace k možnostem čerpání na jednom místě a s dostatečným časovým předstihem a dojde také k sjednocení informačních systémů pro podání projektové žádosti. Větší důraz bude kladen na společenský přínos projektů a vynaložených investic namísto objemu, rychlosti a formální správnosti čerpání.

NOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE

V novém programovém období bude podporováno širší využití finančních nástrojů ať už z pohledu objemu finančních prostředků, tak aktivit či příjemců, kteří mohou být touto formou podpořeni. Rozšířené využití návratných finančních nástrojů podpoří vyšší kvalitu projektů a s výhledem do budoucna sníží závislost příjemců na dotacích.

Prostředky Evropské unie z finančních nástrojů budou příjemcům poskytovány ve formě půjček, záruk nebo rizikového kapitálu.

SNÍŽENÍ POČTU PROGRAMŮ

V novém programovém období dojde ke snížení počtu programů spolufinancovaných z ESI fondů. V rámci kohezní politiky bude podpora rozdělována osmi operačními programy. Sedm regionálních operačních programů programového období 2007-2013 bude sjednoceno do jednoho. Nově je do systému zahrnut také Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství (v rámci politiky rozvoje venkova a společné rybářské politiky). Další programy budou realizovány v rámci cíle Evropské územní spolupráce (programy přeshraniční spolupráce s Polskem, Rakouskem, Saskem a Slovenskem).

Důraz je přitom kladen na dosahování synergií intervencí a programů. Například v oblasti podnikání bude podporována komercionalizace výsledků vědy a výzkumu či v oblasti vzdělávání bude důležitá vazba na požadavky trhu práce.


Posuny ve věcném zaměření programového období 2014-2020

Využití a další rozvoj aktivit programového období 2007-2013 v navazujícím období 2014-2020

 • důraz na propojení vzdělávání s trhem práce
 • důraz na propojení vědy a výzkumu s tvorbou inovací
 • větší zapojení podniků do tvorby inovací
 • využití evropských center excelence a další výzkumné infrastruktury
 • rozvoj a modernizace technologií pořízených v programovém období 2007-2013
 • dokončení výstavby velké TEN-T infrastruktury a klíčové dopravní infrastruktury
 • dokončení digitalizace a elektronizace veřejné správy
 • důraz na vzdělávání a kvalifikaci ve veřejné správě a složkách integrovaného záchranného systému
 • podpora vodohospodářské infrastuktury v malých aglomeracích
 • Nové aktivity 2014-2020
 • nové nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (stáže ve formách apod.)
 • posun ke strategickému řízení a vzdělávání vedení škol
 • koordinace všech regionálních opatření
 • investice do špičkových technologií namísto výstavby
 • projekty zaměřené na schopnost podniků efektivně využívat informace
 • přechod k novým formám podpory - finanční nástroje, návratné typy fondů
 • posílení orientace na maximální využití inteligentních řešení pro řízení dopravy
 • zavádění moderních metod řízení lidských zdrojů
 • nastavení systémů sociálního bydlení
 • podpora infrastruktury zajišťující napojení alternativních zdrojů energie
 • komplexní a systémová opatření v oblasti životního prostředí
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí