zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Imisní situace

29.07.2014
Ovzduší
Zdraví
Imisní situace

Zpracované výstupy měřených hodnot základních sledovaných látek, těžkých kovů, těkavých organických látek a polycyklických aromatických uhlovodíků ze stanic provozovaných hygienickou službou doplněné o data z vybraných stanic ve městech ze sítě provozované ČHMÚ.

Zpracování (formát *.pdf) je provedeno ve dvou verzích - úroveň oblastí je doplněna o zpracování pro jednotlivé konkrétní stanice. Pro každou z měřených škodlivin (SO2, NO, NO2, CO, O3, NH3, H2S, NOX, PM10, PM2,5) je vždy uveden aritmetický a geometrický měsíční průměr a počet dní v šesti koncentračních třídách (distribuce hodnot), u látek se stanoveným 24 hodinovým imisním limitem (PM10, SO2) i počet překročení imisního limitu v daném měsíci.

Roční zprávy - oblasti a stanice

Souhrnné zpracování

Data lze zpracovat více způsoby - shrnutím situace ve znečištění ovzduší v ČR. Lze vyhodnotit roční střední hodnoty v různých typech městského osídlení (základní stratifikace vychází z podílu zastoupení hlavních typů zdrojů - lokální, liniové a průmyslové). Zároveň je možno odhadnout "obvyklou/normální" zátěž populace v sídlech těmto látkám, která by měla odpovídat střední hodnotě za kategorie 2 až 5. Pro srovnání jsou zde zahrnuty i hodnoty naměřené na republikových pozaďových a venkovských stanicích.
Součástí je odhad nárůstu předčasných úmrtí v závislosti na expozici suspendovanými částicemi PM10 vypočítaný pro 50 a 75 % zastoupení frakce PM2,5 a odhad ILCR (Individual live time cancer risk) pro expozici benzenu, BaP, As a Ni.

Tabelární zkrácená zpracování imisní situace v ČR (pdf) - 2011, 2012, 2013


Zdroj: SZÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí