zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hlavní změny vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty zakládající veřejnou podporu v oblasti Regionální investiční podpory

01.08.2014
Obecné
Hlavní změny vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty zakládající veřejnou podporu v oblasti Regionální investiční podpory

Dne 1. 7. 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014), jež nahrazuje Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008.

Stávající režimy blokových výjimek Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 dle Nařízení č. 800/2008 vyjma Regionální blokové výjimky (tzv. regionální investiční podpory) je možné aplikovat ještě po přechodné období šesti měsíců, tedy do 31. prosince 2014. Režimy Regionální blokové výjimky se však musí řídit od 1. července 2014 již pravidly nového Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014. S ohledem na výše uvedené se mění podmínky pro žadatele Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 u Regionální investiční podpory.

Mezi hlavní změny, ke kterým dochází v oblasti Regionální investiční podpory v důsledku přijetí nových předpisů, patří především snížení výše regionální investiční podpory na 25 % způsobilých výdajů dle pravidel uvedených v tomto novém nařízení a dle nově schválené Mapy regionální podpory pro Českou republiku na období 2014-2020. Zároveň není možné aplikovat ustanovení regionální investiční podpory na projekty v oblasti výroby a distribuce energie.

Podle nové úpravy není u Regionální investiční podpory již nutné prokazovat motivační účinek u velkých podniků způsobem uvedeným v Obecném nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008.
Rovněž podle nové úpravy v případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací. Všechny počáteční investice jednoho příjemce (na úrovni skupiny podnikatelských subjektů), které jsou realizovány v jednom regionu NUTS III (na území jednoho kraje) a mají být podpořeny v rámci regionální investiční podpory, se dále považují za jediný investiční projekt, přičemž celková výše podpory v souhrnu nesmí převýšit nařízením stanovenou maximální míru. Žadatelé z řad podnikatelských subjektů doloží, že podnik není vyloučen z podpory na základě následujících definic (nejedná se o podnik v obtížích ani o podnik, na který byl vydán inkasní příkaz). Podpora nesmí být poskytnuta podniku:

  • na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
  • podnikům v obtížích.

"Podnikem v obtížích" ve smyslu Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:

a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo - pro účely způsobilosti pro rizikové financování - která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za "společnost s ručením omezeným" považují zejména formy podniků uvedené v příloze 1 směrnice 2013/34/EU1) a "základní kapitál" zahrnuje případně jakékoli emisní ážio.

b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo - pro účely způsobilosti pro rizikové financování - která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za "společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti" považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU.

c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů.

d) Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace.

e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:

  1. účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
  2. poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdanění a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0.

Nově bude možné čerpat Regionální investiční podporu v rámci OPŽP 2007 - 2013 pouze při respektování výše uvedených pravidel. Základní změny vyplývající z pravidel nového Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 budou zapracovány v programové dokumentaci OPŽP (konkrétně v Programovém dokumentu, Implementačním dokumentu, Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Směrnice MŽP) v nejbližším možném termínu. Aktualizovaná programová dokumentace a seznam oznámených režimů podpory pro programové období 2007 - 2013 budou následně zveřejněny na webu OPŽP .

1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí