zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VZ - Šetření v zemědělských podnicích 2014 a návazné vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv

27.08.2014
Zemědělství
Bioodpady
VZ - Šetření v zemědělských podnicích 2014 a návazné vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv

Identifikátor VZ:

P14V00000379

Název:

Šetření v zemědělských podnicích 2014 a návazné vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv

Číslo spisu:

6VZ17463/2014-14132

Identifikace preferovaného e-tržiště:

www.gemin.cz

Stav zadávacího řízení:

Zadávací řízení probíhá

Místo plnění:

Česká republika

Název zadavatele:

Ministerstvo zemědělství

IČ zadavatele:

00020478

Organizační jednotka:

Úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU

Identifikátor profilu zadavatele:

60052260

Druh řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka podlimitní

Způsob zadání:

Výzva

Předmět veřejné zakázky:

Služby

Předpokládaná hodnota:

3 248 000 Kč (bez DPH)

Stručný popis zakázky:

A. Navázat na šetření objednatele provedená v letech 2005 - 2013 a doplnit je o zjištění ve vybraných podnicích v oblastech se zvýšenými koncentracemi dusičnanů v povrchových vodách i mimo zranitelné oblasti a o vybrané podniky provozující bioplynové stanice.
B. Zajistit metodické proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu. Seznámit terénní pracovníky se sestavením SW pro jednotné shromažďování podkladových dat a regionální rozčlenění sledovaného území.
C. Provést výběr vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající stanovení dopadů pro vymezené zranitelné oblasti dusíkem (dále "ZOD") - bude provedeno ve spolupráci s pověřenými pracovníky objednatele.
D. Zjistit údaje o hospodaření za rok 2013 u vybraných min. 200 zemědělských podnikatelů dle vzorku stanoveného dle písm. C., zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě.
E. Provést výběr vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vhodný pro stanovení dopadů aplikace jednotlivých opatření akčního programu ČR pro vymezené ZOD v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření - bude provedeno ve spolupráci s pověřenými pracovníky objednatele.
F. Zjistit údaje o hospodaření za rok 2013 u 150ti vybraných ekologicky hospodařících zemědělských podnikatelů, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě.
G. Shromáždit získané údaje dle bodu D. a F. od proškolených pracovníků (viz. bod B) a po jejich ověření je zapracovat do elektronické databáze kompatibilní s datovými zdroji časové řady 2005 - 2013.
H. Provést odběr a analýzu půdních vzorků (Nmin, K, P) v místech složišť hnoje skotu sledovaných v letech 2011 - 2013, odběr a analýza plodin (N, P), které jsou na místech původních složišť pěstovány, porovnat stav Nmin, P, K v půdě s roky 2011 - 2013 (cca 20 složišť - seznam složišť a data získaná v letech 2011 - 2013 poskytne zhotoviteli objednatel).
I. V místech zvýšeného rizika ohrožení vod (půdy s písčitým podložím, oblasti s vyšším úhrnem srážek) provést odběr a analýzu půdních vzorků (Nmin, K, P) do větší hloubky cca 2 - 2,5 m (v okolí nových složišť a v místech rozvezených složišť hnoje drůbeže a skotu při dostatečné spotřebě steliva v letech 2013 a 2014) (cca 10 složišť statkových hnojiv).
J. Provést odběr a analýzu půdních vzorků (Nmin, případně K, P) okolo nových složišť statkových hnojiv (cca 25 složišť statkových hnojiv), dle specifikace:
a. kritéria výběru dle původu chlévské mrvy/hnoje:
i. drůbež (cca 5 složišť)
ii. skot při dostatečném stlaní nad 6 kg/DJ/den (cca 10 složišť)
iii. hluboká podestýlka skotu (cca 10 složišť)
b. rozsah a zaměření sledování podle situace:
i. podrobné plošné zmapování okolí složišť (půdní vzorky z okolní plochy) při zjevném zatížení části pozemku dlouhodobým ukládáním hnoje
ii. zjištění sklonitosti složiště a plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky na spádnicích od složišť, vzorkování půdy na Nmin v šíři odtokové stopy
iii. analýza odtékající hnojůvky a odhad objemu hnojůvky v útvarech (louže, odtokové rýhy) za účelem kvantifikace N ve hnojůvce
K. Zpracovat databázi podkladů zjištěných v rámci provedeného šetření dle předmětu této smlouvy pro vyhodnocení možných dopadů na kvalitu vody na základě výstupů podle písm. H. - J. zjištěných v letech 2010 - 2014.
L. Zajistit monitoring způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě v zemědělské praxi a jeho možného vlivu na okolí:
i. zpracovat metodiku monitoringu a vypracovat systém hodnocení způsobu uložení hnoje v souladu s právními předpisy ČR
ii. připravit databázi složišť hnoje ve zranitelných oblastech ČR
iii. stanovit zájmové oblasti (vyšší intenzita chovu hospodářských zvířat, zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodách)
iv. vyhodnotit a do databáze vložit soubor cca 100 složišť hnoje.
M. Vypracovat obecné závěry ze zjištění získaných v období 2010 - 2014, k tomu připravit příslušné výstupy (powerpointová prezentace v českém a anglickém jazyce), využitelné objednatelem při vyjednáváních s EK za účelem argumentace ve věci uložení hnoje v rámci opatření 3. akčního programu v ČR.
N. Zajistit účast experta na jednáních s EK a dalších jednáních v rámci EU pilotu, příp. infringementu.
O. Vytvořit metodickou příručku řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě, včetně vhodného způsobu hospodaření na místech po rozvezení hnoje (agrotechnika, skladba plodin, aj.), za účelem snížení rizika posunu živin do hlubších vrstev půdy.

Více zde

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí