zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Malé množství nebezpečných odpadů

26.09.2014
Odpady
Firemní ekologie
Malé množství nebezpečných odpadů

Existuje způsob, jak nebezpečný odpad likvidovat prostřednictvím pronajímatele, abychom nemuseli vést evidenci dvojmo, včetně podávání hlášení na konci roku?

Dotaz:


Jsme zdravotní zařízení V rámci tohoto zařízení shromažďujeme a následně předávám odpady (N) specializované firmě se vším, co k tomu patří. V sousedním městě cca 40 km máme tři ambulance (jsou v nájmu, taktéž ve zdravotnickém zařízení). N - odpad nám likviduje místní firma. Jedná se o cca 5 kg za měsíc. Neexistuje způsob, jak tento odpad za naše ambulance likvidovat prostřednictvím pronajímatele, abychom nemuseli složitě vést vše dvojmo, včetně podávání hlášení na konci roku?

Odpověď:

Problémy s odvozem malého množství odpadu, se objevovaly prakticky od účinnosti zákona č, 185/2001 Sb., o odpadech, a to především v souvislosti s nakládáním s odpady podobnými komunálnímu odpadu, vznikajícími při podnikatelské činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání v prostorách (např. kancelářích), pronajatých v domech soukromých vlastníků. MŽP řešilo problém svými stanovisky, která vycházela z definic pojmů odpad (§ 3 odst. 1 zákona o odpadech) a původce odpadů (§ 4 písm. x) zákona o odpadech) a z povinností původců odpadů stanovených zákonem o odpadech (především § 12 a § 16).

Podle § 4 písm. x) zákona o odpadech je původcem odpadů, mimo jiné v definici vyjmenované osoby, právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti (míněno podnikatelské činnosti) vznikají odpady. Původce je zároveň jejich vlastníkem. Podle této definice je při rozhodování v uvedených případech původcem přednostně ten, kdo přímo provozuje činnost, při které odpad vzniká, To je nájemník. Může to však být i vlastník nemovitosti, který prostory v ní pronajímá, protože odpad vzniká vlastně i při jeho činnosti - tj. pronajímání prostor jeho nemovitosti k těmto podnikatelským činnostem. Tato druhá možnost je spíše účelová a dá se využít pouze pro odpad podobný komunálnímu odpadu a pouze pokud obě strany - pronajímatel i nájemník - souhlasí.

Podobně, jako u odpadu podobného komunálnímu odpadu, je možné řešit i vlastnictví odpadu ze zdravotnictví (skupina odpadů 18 podle Katalogu odpadů), vznikajícího ve zdravotních zařízeních, ve kterých vlastník nebo provozovatel zdravotnického zařízení pronajímá část ordinací jiným soukromým lékařům, či zdravotnickým zařízením.

Z hlediska zákona o odpadech je totiž především důležité, aby byl v každém okamžiku nakládání s odpadem znám jeho původce, který je povinen plnit veškeré povinnosti původce odpadu podle § 16 zákona o odpadech a je za odpad zodpovědný až do doby jeho předání oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve Vašem dotazu uvedený problém by v souladu se zákonem o odpadech a zmíněnými stanovisky MŽP k řešení stejného problému s komunálním odpadem, mohl být řešen dohodou obou stran, že původcem odpadu ze zdravotnictví (skupina 18 podle Katalogu odpadů), vznikajícího v prostorách polikliniky, je vlastník polikliniky, neboť odpad vzniká při jeho činnosti, kterou je pronajímání ordinací za účelem provozování zdravotní péče. V tom případě má všechny povinnosti původce (hlavně podle § 16 zákona o odpadech) vlastník objektu, a to až do předání odpadu oprávněné osobě k jeho převzetí (§ 12 odst. 3 zákona o odpadech).

Pokud má být původcem odpadu pronajímatel (vlastník objektu), měla by být s ohledem na přehlednost situace pro kontrolní orgány tato skutečnost výslovně upravena v písemných smlouvách mezi nájemci (lékaři) a pronajímatelem. Způsob a výše stanovení platby za tuto službu je plně v dispozici smluvních stran a je pouze na nájemci a pronajímateli, zda smlouvu o zajištění služeb spojených s nakládáním s odpady uzavřou.


Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí