zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Možnosti nápravy zanedbaného obhospodařování pozemků

06.10.2014
Zemědělství
Možnosti nápravy zanedbaného obhospodařování pozemků

Existuje možnost přimět vlastníka pozemku, aby jej řádně obhospodařoval (např. při dlouhodobém zarůstání plevelem a nálety?)

Určitou možnost skýtá zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, podle jehož ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) jsou vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Kontrolní a sankční pravomocí je pro tyto účely nadán Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který může za porušení této povinnosti uložit pokutu do 30 tis. Kč. Možnost postupu podle tohoto zákona je však limitována určitou intenzitou škodlivých následků na životním prostředí, zdraví lidí nebo zvířat.

Další možnost má v rukou samospráva obce, která může podle § 10 písm. c) zákona o obcích vydat obecně závaznou vyhlášku mj. k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. Účinně lze touto vyhláškou regulovat především nakládání s veřejnou zelení, včetně uložení povinnosti pravidelných sečí a další údržby této zeleně. Regulace nakládání s ostatní (,,neveřejnou") zelení je již obtížnější a musela být velmi přesvědčivě odůvodněna konkrétními zájmy ochrany životního prostředí v obci.

Podle zákona o obcích může obec také uložit pokutu právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě za to, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce (§ 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Toto ustanovení by bylo možné aplikovat i na případy, kdy (přes výzvy) není pozemek řádné obhospodařován (posečen) a narušuje tak celkový vzhled obce.

Obtížnější je postup podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Zarůstání náletem je totiž prvním stádiem přirozené sukcese, při kterém nedochází ke zhoršování kvality půdy, a § 3 odst. 1 tohoto zákona (v němž je uložena povinnost vlastníkům a nájemcům pozemků, aby nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav), nelze pro tento případ využít.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí