zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VÚLHM uchová vzácné a ohrožené druhy dřevin v bance

16.11.2014
Les
VÚLHM uchová vzácné a ohrožené druhy dřevin v bance

Podpora péče o genetické zdroje je jednou z klíčových oblastí lesního hospodářství..

Cenné a ohrožené druhy lesních dřevin budou mít svoji banku, ve které přečkají v podobě vzorků genetických zdrojů. Mohou tak posloužit příštím generacím při obnově lesních porostů. Určenou osobou pro zajištění ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v podmínkách ex situ v Národní bance osiva a explantátů lesních dřevin byl pověřen ministerstvem zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Ústav je zároveň účastníkem Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 - 2018 (Národní program). Hlavním cílem Národního programu je zachovat a reprodukovat genofond lesních dřevin jako součást národního bohatství pro budoucí generace.

Ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Výzkumný ústav (VÚLHM) zpracoval Koncepci Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, která je součástí Národního programu.

Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin zahrnuje dvě samostatná účelová zařízení provozovaná VÚLHM.

Národní banka osiva v současné době vzniká ve Výzkumné stanici VÚLHM v Kunovicích. Jejím úkolem je dlouhodobě uchovávat osivo lesních dřevin ve specifických podmínkách s cílem zachovat tyto zdroje v co nejširší genetické variabilitě pro jejich budoucí reprodukci. ,,Národní banka bude uchovávat především osivo domácích druhů dřevin, původem z České republiky, zejména ohrožených a hospodářsky hodnotných populací. V případě hlavních dřevin se zaměříme zejména na osivo z uznaných porostů fenotypové třídy A," vysvětlil koordinátor banky osiva Pavel Kotrla. Sběr osiva zajistí VÚLHM po dohodě a ve spolupráci s vlastníky lesa. Kvalita osiva je v Kunovicích zjišťována pomocí akreditované laboratoře.

Národní banka explantátů lesních dřevin najde své místo ve VÚLHM ve Strnadech. Narodní banka explantátů je trvalé účelové zařízení, dlouhodobě uchovávající explantáty lesních dřevin ve specifických podmínkách, ve kterém je reprodukce genetických zdrojů zajišována mikropropagačními postupy, s cílem zachovat tyto zdroje v podmínkách ex situ v co nejširší genetické variabilitě pro jejich budoucí reprodukci. Mikropropagace znamená způsob vegetativního množení. I zde se jedná zejména o uchovávání cenných nebo ohrožených populací. ,,Odebraný rostlinný materiál je zpracováván standardními mikropropagačními postupy (organogeneze nebo somatická embryogeneze). Účelem využití uchovávaných explantátů je mimo jiné udržení biodiverzity lesních ekosystémů, naplnění mezinárodních smluv týkajících se genetických zdrojů, jimiž je ČR vázána, namnožení za účelem realizace projektů na zajištění návratu reprodukčního materiálu populací do míst jejich původního výskytu apod.

Vlastníci nebo nájemci pozemků, na kterých se nachází genetický zdroj lesních dřevin zařazený do Národního programu, mají možnost požádat o poskytnutí dotace (příjemce

žádostí je ÚHÚL). Potřebné formuláře jak k žádosti o zařazení do Národního programu, tak pro poskytnutí dotace jsou k dispozici na stránkách ÚHÚL.

Mezi nejvýznamnější opatření v rámci Národní programu je podpora existence genových základen lesních dřevin (GZ), na něž se též dotace vztahují. Genové základny vznikly z iniciativy Ing. Jiřího Šindeláře, dlouhodobého zaměstnance VÚLHM . Za genové základny se podle zákona č. 149/2003 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 29/2004 Považuje komplex lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze postačující k udržení biologické různorodosti a reprodukce populace. ,,Význam GZ spočívá zejména v umožnění nenarušované evoluce původních či jinak cenných populací lesních dřevin a ostatních organismů vzniklých přirozeným výběrem na konkrétních lokalitách, kde jsou adaptovány na místní podmínky prostředí," sdělil Josef Frýdl z VÚLHM. V ČR dochází na rozdíl od jiných států k početnímu i plošnému úbytku GZ. Prostřednictvím aplikace Národního programu tak vyplývá úkol pokusit se tento nepříznivý trend zastavit a díky dotační podpoře stimulovat vlastníky plošně rozsáhlejších cenných genetických zdrojů k jejich zařazení do programu a vyšší míře jejich využívání.

V souvislosti s Národním programem uspořádal Ústav zemědělské ekonomiky a informací semináře pro vlastníky lesů, konané na různých místech České republiky. Poslední seminář se uskuteční v Písku ve středu 12. listopadu. Úkolem je informovat odbornou veřejnost o cílech Národního programu, podmínkách poskytování dotací, činnosti Národní banky osiva a explantátů apod.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí