zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Liniové stavby a ochrana přírody

27.11.2014
Doprava
Příroda
Liniové stavby a ochrana přírody

Při přípravě a realizaci liniových staveb (pozemní komunikace, železniční dráhy, produktovody) může dojít ke střetům s následujícími ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZOPK")

  • zásah do významného krajinného prvku (nutnost závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 ZOPK)
  • ochrana dřevin rostoucích mimo les (nutnost povolení ke kácení podle § 8 odst. 1 ZOPK)
  • vliv na územní systémy ekologické stability
  • vliv na krajinný ráz (nutnost souhlasu podle § 12 odst. 2 ZOPK)
  • vliv na lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) - nutnost stanoviska k ne/vyloučení negativního vlivu podle § 45i odst. 1 ZOPK
  • vliv na zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů (nutnost výjimky podle § 56 ZOPK)
  • vliv na zvláště chráněná území (nutnost výjimky podle § 43 ZOPK)
  • ochrana volně žijících ptáků (nutnost odchylného postupu podle § 5b ZOPK)
  • ochrana památných stromů (nutnost výjimky podle § 56 ZOPK)
  • výsadba nepůvodních druhů rostlin (nutnost povolení podle § 5 odst. 4 ZOPK).

Souhlasy a stanoviska vydávaná podle ZOPK jako podklad pro jiné řízení (např. územní) se vydávají jako závazná stanoviska podle správního řádu. V případech, kdy je přímo rozhodováno o právech a povinnostech (zejména výjimky z druhové a územní ochrany, povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les), je vydáváno rozhodnutí. Potřebná rozhodnutí by měla být vydána před územním rozhodnutím (zejména je nezbytné vyřešit povolení výjimek ze zákazů, tak aby umístění stavby nebylo v rozporu se zákonem).

Součástí koordinovaného stanoviska, které vydávají zpravidla odbory životního prostředí na úrovni obcí s rozšířenou působností, mohou být závazná stanoviska. Je-li podle ZOPK nezbytné vydat rozhodnutí, obsahuje koordinované stanovisko pouze informativní vyjádření o potřebě zohlednění daného ustanovení ZOPK. Správní řízení vedená jedním orgánem ochrany přírody je možné vést společně.

Správní řád umožňuje také atrakci řízení nebo delegaci na některý z příslušných orgánu. Nadřízený orgán (MŽP, krajský úřad) může na podnět příslušného správního orgánu nebo na požádání účastníka věc usnesením převzít místo podřízeného orgánu a rozhodnout jako správní orgán nižšího stupně, týká-li se řízení otázek, které lze vzhledem k jejich výjimečné obtížnosti nebo neobvyklosti řešit jen s použitím mimořádných odborných znalostí, jde-li o řízení s velkým počtem účastníků, nebo u věci, u níž lze mít důvodně za to, že výrazně ovlivní právní poměry účastníků ve správních obvodech více podřízených správních orgánů. Nadřízený orgán také může usnesením pověřit k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný orgán ochrany přírody ve svém správním obvodu, a to na podnět orgánu, který by mohl být pověřen projednáváním a rozhodováním věci, nebo na požádání účastníka u věci, u níž lze mít důvodně za to, že ovlivní právní poměry účastníků řízení v obvodu pověřovaného orgánu výrazně větší měrou než v obvodu příslušného orgánu, nebo za účelem spojení jednotlivých řízení ve společné řízení, aby byla zajištěna potřebná věcná shoda nebo návaznost rozhodnutí.

Autor: Mgr. Eva Mazancová,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí