zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chcete si zvýšit svou profesní kvalifikaci a zvýšit tak i své šance na získání lepšího pracovního místa v oblasti životního prostředí? Máme pro Vás řešení - rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG

27.11.2014
Ekologické vzdělání a výchova
Firemní ekologie
Chcete si zvýšit svou profesní kvalifikaci a zvýšit tak i své šance na získání lepšího pracovního místa v oblasti životního prostředí? Máme pro Vás řešení - rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG

V posledním lednovém týdnu roku 2015 zahajuje společnost EMPLA spol. s r.o.v Hradci Králové již 16. ročník rekvalifikačního kurzu Podnikový ekolog...

Jde o vůbec první akreditovaný kurz v oboru podnikové ekologie v České republice. Díky svým dlouholetým zkušenostem a vysoce kvalifikovanému lektorskému sboru Vám účast v kurzu zajistí získání komplexních vědomostí a dovedností v oblasti ochrany životního prostředí.

Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou zde probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti.

Kurz je členěn dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, pracovní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, EMS, EMAS atd.). V rámci každého oboru je proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a vyhrazen dostatečný prostor pro diskusi účastníků kurzu.

Rekvalifikační kurz je organizován formou šesti třídenních soustředění, pořádaných s odstupem 2 až 3 týdnů. Kurz zakončuje kontrolní test a písemná práce zaměřená na konkrétní problematiku podniku účastníka. Celková hodinová dotace kurzu činí 120 hodin. Na přednášení se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP, pracovníci inspektorátu ČIŽP a odborů životního prostředí krajského úřadu a magistrátu, rovněž i specialisté z odborných firem.

Každý absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost Podnikový ekolog (dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.). Podmínkou k získání rekvalifikace je ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Odborná náplň kurzu:

1. Legislativa ochrany životního prostředí

2. Problematika pracovního prostředí (rizika na pracovišti; faktory fyzikální - hluk, vibrace, prašnost, tepelně vlhkostní poměry; chemické a biologické faktory; ergonomie, fyzická zátěž; požadavky na hygienu a bezpečnost práce a na vybavení pracovišť atd.)

3. Problematika znečištění ovzduší (zákon o ovzduší a prováděcí předpisy; zdroje znečištění; znečišťující látky; emise, imise a jejich měření; technika omezování emisí; kategorizace zdrojů; výpočet poplatků; provozní evidence atd.)

4. Ochrana vod před znečištěním (praktické zásady obecné ochrany vod; žádost o povolení k nakládání s vodami; výpočet poplatků; provozní řády; havarijní plány; typy znečištění vod a možnosti jejich čištění; metodika analýzy vod atd.)

5. Odpady a obaly (nakládání s odpady; nebezpečné vlastnosti odpadů; zneškodňování odpadů, metody a technologická zařízení; vzorkování; nakládání s obaly atd.)

6. Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami (klasifikace nebezpečných chemických látek; bezpečnostní listy, R, S, H, P-věty; prevence závažných havárií; ADR; základy toxikologie; biologický monitoring atd.)

7. EMAS, EMS, posuzování vlivů na životní prostředí (hlukové a rozptylové studie; rizikové analýzy; SEA, EIA; zákon o integrované prevenci IPPC atd.)

8. Ochrana přírody a krajiny (zákon o ochraně přírody a krajiny; nové směry v technice ochrany životního prostředí)

Místo a termín konání: Hradec Králové, leden 2015 - červen 2015

Pořadatel: EMPLA spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

Kontaktní osoby: Ing. Lucie Jasinková, Ing. Zuzana Bílková

Kontakty: tel.: 495 218 875, mobil. tel.: 606 069932, e-mail: marketing@empla.cz

Více informací o kurzu zde

Přihláška: on-line přihláška

Informace o dalších odborných kurzech a seminářích pořádaných společností EMPLA spol. s r.o. naleznete na: www.empla.cz

EMPLA AG spol. s r. o. - výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví

? Ekologické laboratoře č. 1110, akreditované národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

? Poskytujeme komplexní služby v ochraně životního prostředí

www.empla.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí