zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přerov: Předmostím až do pravěku - naučná stezka

28.02.2015
Příroda
Přerov: Předmostím až do pravěku - naučná stezka

Projděte se virtuální vlastivědnou stezkou "PŘEDMOSTÍM AŽ DO PRAVĚKU". Již ve druhé polovině 19. století se Předmostí u Přerova zapsalo do dějin světové archeologie bohatými nálezy pozůstatků paleolitického člověka a tzv. mamutí fauny.

Základní údaje:

Zřizovatel: Statutární město Přerov

Délka: 8,2 km

Počet zastavení: 9

ikona souboruPrůvodce naučnou stezkou (včetně mapy)
ikona souboruPopis jednotlivých zastavení
ikona souboruNaleziště lovců mamutů (propagační leták vydaný MIC)
ikona souboruHromadný hrob lovců mamutů
ikona souboruArcheologické nálezy na ulici Hranická

Dostupnost: Stezka začíná na sídlišti v Předmostí u plastiky ,,Sonda do pravěku" (asi 50 m od hřbitova, v blízkosti parkoviště a zastávky MHD). Nejvyšším bodem stezky je Čekyňský kopec (305 m n.m.). Celkové převýšení je asi 85 m. Trasa, vedená lehkým terénem, je značena modrými značkami a je vhodná pro pěší. Schůdná je lépe za suchého počasí.

Krátce z historie

Naučná vlastivědná stezka ,,Předmostím až do pravěkuJiž ve druhé polovině 19. století se Předmostí u Přerova zapsalo do dějin světové archeologie bohatými nálezy pozůstatků paleolitického člověka a tzv. mamutí fauny. V samotném Předmostí však ještě donedávna tuto skutečnost připomínala pouze travertinová plastika z roku 1989, nesoucí názevSonda do pravěku. Původní naleziště i neprobádané lokality byly zničeny těžbou a následnou intenzivní výstavbou. Nalezené kosterní pozůstatky a artefakty byly odvezeny do muzeí; mnoho z nich vzalo nenávratně za své. Především předmostečtí učitelé a žáci se však s tak chatrnou připomínkou ,,pravěkého" Předmostí nehodlali smířit.

V říjnu 1998 uspořádala Základní škola J. A. Komenského v Předmostí historicky 1. ročník turistického putování Po stopách lovců mamutů a již u příležitosti konání 2. ročníku slavnostně otevřela vlastní Malé školní muzeum. Muzeum určené pro interaktivní výuku, ale i pro širokou veřejnost, budovali učitelé a žáci školy ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, Moravským zemským muzeem v Brně a občanským sdružením Predmostenzis. O rok později k muzeu přibyla asi tříkilometrová školní naučná stezka, včetně atraktivní učebny pod širým nebem - Školního kopce. Tentýž rok se nadšencům ze sdružení Predmostenzis podařilo na Čekyňském kopci odhalit sochu mláděte mamuta v životní velikosti - základ budoucího skanzenu pravěkých zvířat. V současné době město připravuje podklady pro vybudování skanzenu v rámci areálu ,,Mamutov", který by se měl v budoucnu nacházet v lokalitě Hradisko.

Ve stejné době upozornili odborníci na pravděpodobnost výskytu pozůstatků pravěkých zvířat, možná i člověka, v jedné z mála doposud ,,nezničených" lokalit, a to v místě předmosteckého hřbitova. Brzy se zrodila myšlenka na vybudování Památníku lovců mamutů s autentickou terénní prezentací archeologických nálezů. Průzkumy, jichž se v létě 2006 účastnili kromě našich i archeologové ze Slovenska a Velké Británie, původní předpoklady potvrdily a na podzim téhož roku mohl být památník otevřen.

Na všechna zmíněná místa Vás po modré značce, během osmikilometrové procházky příjemným terénem, dovede osoba nad jiné povolanější - Pražínka z Předmostí.

Naučná stezka Předmostím až do pravěku je součástí stejnojmenného projektu, který je postupně realizován společně s Dinoparkem Krasiejów nedaleko polského Ozimku.Hlavními partnery česko-polské spolupráce jsou města Přerov a Ozimek. Obě města spojuje existence světoznámých archeologických nalezišť a zájem představit objevené důkazy prehistorického života na Zemi svým návštěvníkům.

V pojetí obou projektů se odrážejí místní specifika. V Předmostí se během asi tříhodinové vycházky rozmanitým terénem návštěvník dozvídá o pravěké i novodobé historii území především z informačních tabulí na jednotlivých zastaveních a s vlastními kosterními nálezy a paleolitickými artefakty se setkává pouze na počátku a na konci svého putování (Památník lovců mamutů a Malé školní muzeum). Turistickou atrakcí se nepochybně stane plánovaný skanzen pravěku. Naproti tomu areál polského Dinoparku, vybudovaný v místech rozsáhlého, narozdíl od Předmostí zachovalého, naleziště pozůstatků triasových obratlovců, může nabídnout moderní naučně-výstavní pavilón s bohatými kosterními nálezy.

Aktivity obou měst byly významnou měrou financovány v rámci programu Evropské unie Iniciativy Společenství INTERREG IIIA - Česká republika-Polsko.

V roce 2009 byly na sídlišti Předmostí doplněny dvě informační tabule:

  • Hromadný hrob lovců mamutů - poblíž Památníku v místech nálezu hromadného pohřebiště
  • Archeologické objevy v ulici Hranická - u plotu farní zahrady na ulici Hranická


Jednotlivá zastavení

Sonda do pravěku., obrázek se otevře v novém okně1. Sonda do Pravěku - Vítejte v Předmostí

Trasa naučné vlastivědné stezky začíná jen pár metrů od předmosteckého hřbitova, u plastiky zvané Sonda do pravěku. Představí se nám zde naše průvodkyně Pražínka a pak v krátkosti nahlédneme do ,,novodobé" historie Předmostí - od 15. století až po dnešek.

2. Památník lovců mamutů

Záhy se dostáváme k první dominantě celé stezky, k Památníku lovců mamutů, kde na vlastní oči a na původním místě můžeme vidět výsledky nejnovějších archeologických výzkumů. Ještě před vstupem se však podrobně seznámíme s dějinami archeologické lokality Skalka, o jejíž pozoruhodnosti se zmiňuje již Jan Blahoslav ve své Gramatice české.

3. Skalka

Někdejší slavná Chromečkova zahrada, dnes dětské hřiště s ,,bludným balvanem", je naším třetím zastavením. Díky exkurzi do geologické minulosti této lokality pochopíme, že bludný balvan ve skutečnosti není bludným balvanem, neboť sem ledovec nikdy nezasahoval, ale pozůstatkem kdysi krajině dominující vápencové homole - Skalky.

4. Hradisko

Opouštíme panelové sídliště a vydáváme se na nejbližší kopec. Do krajiny již dávno nevzhlíží z výšky převyšující věž kostela, ale oproti Skalce ho ještě pořádný kus zbyl. Nacházíme se v lokalitěHradisko, na pověstmi opředeném místě, kde byly nalezeny nástroje člověka Homo sapiens neanderthalensis z doby před 100 000-120 000 lety.

5. Školní stezka

Pražínka z Předmostí, obrázek se otevře v novém okněOpouštíme vrch Hradiska (po svahu směrem k sídlišti), zahneme doleva a asi po 200 m přicházíme k zastavení školní naučné stezky, zvanému ,,U sv. Vojtěcha". Asi 2 kilometry pokračujeme po trase školní stezky - procházíme ,,školní alejkou", u božích muk zahneme doprava, a kolem ,,školního amfiteátru" pokračujeme na ,,školní kopec", kde možná budeme svědky, jak se také dá učit přírodopis, zeměpis, dějepis, tělocvik či matematika. A určitě se nezapomeneme zastavit u unikátního Památníku ovocnému stromoví, který zde byl odhalen v roce 1939 a jenž připomíná zásluhy osvíceného předmosteckého starosty Josefa Knejzlíka.

6. Přerovská rokle

Jako na dlani vidíme tratě jednoho z nejznámějších areálů motokrosového a autokrosového sportu v České republice - Přerovské rokle. Historii zdejších motoristických závodů je věnována informační tabule.

7. Mamutík Tom

PAMÁTNÍK LOVCŮ MAMUTŮ , obrázek se otevře v novém okněNež přejdeme silnici, můžeme odbočit doprava, kde po levé straně cesty na Předmostí na nás čeká mladý mamut Tom. Mlčky pozoruje údolí pod sebou a vyhlíží své druhy, které zřejmě něco zdrželo. Toto zastavení je považováno za jedno z nejkrásnějších přírodních zákoutí v celém Přerově. Odtud se vracíme stejnou cestou, po které jsme přišli; na kopci odbočíme doprava a pokračujeme po polní cestě.

8. Na Popovickém kopci - Co lovci mamutů neviděli

Dosáhli jsme nejvyššího bodu naší cesty a Přerova vůbec (Čekyňský kopec 305 m n.m.). Za hezkého počasí odtud, severozápadním směrem, můžeme dohlédnout až na Svatý Kopeček u Olomouce. Na k tomu příhodném místě nás na něj upozorní menší informační tabule. A pak musíme dávat dobrý pozor, abychom nesešli z naší stezky. Musíme odbočit doprava (směrem k Přerovu) na polní cestu, která nás přivede až k přírodní památce Na Popovickém kopci s vzácnou teplomilnou stepní květenou. Zde se před námi otevírá pohled na celý Přerov a jeho široké okolí.

9. Školní muzeum

Sestoupili jsme z Čekyňského kopce, míjíme Vinary a Popovicemi se vracíme do Předmostí ke škole (je to ta novější budova). Na poslední tabuli naučné stezky můžeme číst:

Malé školní muzeum lovců mamutů

Malé školní muzeum - kostra, obrázek se otevře v novém okněVybudováno a provozováno žáky a učiteli ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí v rámci výuky a výchovy prožitkem. Je výchozím bodem školní naučné stezky a zároveň posledním zastavením vlastivědné stezky ,,Předmostím až do pravěku". Klade si za cíl jednoduchou a přístupnou formou seznamovat žáky i veřejnost s nejstarší historií regionu (období lovců mamutů - gravettien - 26 000 let př.Kr.).

Muzeum je možné navštívit o prázdninách v rámci okruhu ikona souboruArcheologie v kostce, který zajišťuje MIC Předmostí. Mimo prázdniny zajišťuje provoz ZŠ J.A.Komenského, tel. 581 211 739.

Hromadný hrob lovců mamutů

Informační tabule je umístěna naproti Památníku lovců mamutů v sídlišti Předmostí, při vstupu do areálu s ,,bludným" balvanem. Přibližně v těchto místech byl v r. 1894 učiněn světově ojedinělý nález. Badatel K. J. Maška zde objevil hromadný hrob populace lovců mamutů z doby asi před 26 000 - 27 000 lety, který obsahoval 20 lidských koster. Horní úroveň hrobu je vyznačena na kmeni stromu vlevo od informační tabule.


Archeologické nálezy na ulici Hranická

Pražínka z Předmostí, obrázek se otevře v novém okněInformační tabule je situována na okraji cyklostezky (u plotu pozemku zdejší fary) v místech archeologických nálezů kultury lidu popelnicových polí z mladší doby bronzové a nálezů z období raného středověku. Zakreslení odkrytých lidských skeletů na povrchu cyklostezky, které provedli studenti Gymnázia Jakuba Škody v Přerově, odpovídá reálné nálezové situaci.

Naše putování Předmostím zde končí. Loučí se s námi i Pražínka a záleží jen na nás, zda využijeme pozvání na návštěvu expozic Muzea Komenského v Přerově (www.prerovmuzeum.cz) nebo podnikneme výlet do Dinoparku v polském Ozimku (www.dinopark.pl ).

Na všechna zmíněná místa Vás po modré značce, během osmikilometrové procházky příjemným terénem, dovede osoba nad jiné povolanější - Pražínka z Předmostí.

ZDROJ: prerov.eu, kráceno
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí