zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Popílek z rašeliny

24.03.2015
Odpady
Zemědělství
Firemní ekologie
Popílek z rašeliny

Dotaz je s ohledem na odpad č. 100103 - popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva...

Výše uvedený odpad (který disponuje protokoly akreditované laboratoře s hodnoty: As,Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, Mo, Ca, Mn, K, a P)) by byl předáván zákazníkovi do mobilního zařízení, který by je dále předával zemědělcům (které nejsou oprávněnými osobami) pro aplikaci do půdy, která je přínosem pro zemědělství - kód způsobu nakládání BR10. Jak postupovat, aby vše bylo legislativně správně ?

Odpověď:

První část odpovědi (obecně z hlediska zákona o odpadech):

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech" ), ukládání odpadů na zemědělskou půdu řeší pouze pro kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady (§ 32 a následující, dílu 4, části čtvrté zákona o odpadech).

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva, katalogové číslo 10 01 03, vznikl sice spálením biologicky rozložitelného odpadu, ale sám již biologicky rozložitelný není a nakládání s ním na zemědělské půdě není upraveno touto částí zákona o odpadech, ani vyhláškou č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Tento odpad a nakládání s ním na zemědělské půdě není ani předmětem (§ 1) vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen ,,vyhláška ke skládkám", § 1 v písm. j) definuje využívání odpadů na povrchu terénu, uvedeným v příloze č. 3 zákona pod kódem R10 jako dále vyjmenované činnosti, vyjma aplikace na zemědělskou půdu . To znamená, že podmínky ukládání odpadů na zemědělskou půdu neřeší ani tento prováděcí předpis k zákonu o odpadech.

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva, katalogové číslo 10 01 03 je tedy odpad kategorie ,,O", pro který zákon o odpadech nestanoví žádné zvláštní požadavky jako pro odpady části čtvrté zákona o odpadech a tudíž jsou povinnosti při nakládání s ním upraveny obecnými částmi zákona o odpadech. Zvláštním právním předpisem pro využívání odpadů na zemědělské půdě (vyjma výše jmenovaných kalů z ČOV a některých jiných biologicky rozložitelných odpadů) na zemědělské půdě jsou zákony v gesci Ministerstva zemědělství, např. zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Co se týče odpadu popílku ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva, jak vyplývá z výše uvedeného, je odpadem kategorie O podle Katalogu odpadů a nakládání s ním se bude řídit podle obecných ustanovení zákona o odpadech (není pro něj dále v zákoně o odpadech stanoveno jinak, ani není vyloučen z jeho působnosti).

2. část odpovědi - odpovědi v textu

1) Jedná se mi konkrétně o odpad č. 100103 - popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva.

Výše uvedený odpad (disponuje protokoly akreditované laboratoře s limitními hodnoty: As,Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, Mo, Ca, Mn, K, a P) splňuje podmínky pro aplikaci do půdy, což jednoznačně přínosem pro zemědělství.

odpověď 1) Je třeba si uvědomit, že podmínky a stanovené limitní hodnoty uvedených prvků, se mohou lišit např. pro různé typy půd a nemusí být vždy postačující.

2)Výše uvedený odpad je předán původcem do mobilního zařízení (oprávněně osobě), která disponuje souhlasem příslušného KÚ, dle § 14, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

odpověď 2) To je v pořádku. Podle § 12 odst. 2 a 3 zákona o odpadech mohou být odpady předávány pouze do zařízení, která jsou pro nakládání s nimi určena, osobám k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněným. Fyzické osoby nejsou oprávněnými osobami k převzetí odpadů vlastnictví (viz § 12 odst. 3). Oprávněnou osobou by mohl být podle vašeho popisu pouze provozovatel mobilního zařízení, pokud má v rozhodnutí o souhlasu podle § 14 odst. 1 uvedenou další oprávněnou osobu, která odpad převezme a dále s ním nakládá. To ovšem rovněž nemůže být fyzická nepodnikající osoba.

3) Odpad by byl předáván původcem oprávněné osobě (do mobilního zařízení), který by dále OS předávala zemědělcům (které nejsou oprávněnými osobami) pro aplikaci do půdy, která je přínosem pro zemědělství - kód způsobu nakládání s odpady BR10. - Účelově využito, pokud by to nebyl odpad, Jak postupovat, aby vše bylo legislativně správně ?

odpověď 3) Není to správné. Neoprávněné osobě nelze předat odpad, bez ohledu na to, pod jakým kódem jeho využití.

.....pokud by se s odpadem nakládalo, dle způsobu nakládání BR10 .......aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství, např.:

4) dá se předat zemědělcům, ale nikoliv jako odpad, nýbrž jako hnojivo , a to za jakých podmínek ?

odpověď 4) Ano. Jediná možnost, jak předávat popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva, který původci vzniká a má ho zařazený jako odpad, osobě k jeho převzetí neoprávněné, což jsou fyzické osoby nepodnikající vždy, je postup podle § 3 odst.6 zákona o odpadech. Tedy odpad by musel přestat být odpadem. Podle tohoto ustanovení zákona o odpadech platí, že:

Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky:

a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům,

b) pro věc existuje trh nebo poptávka,

c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky,

d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy11a) a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví a

e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem Evropské unie53) .

Podmínky stanovené písm. a) až e) musí být splněny všechny, tj., co se zvláštních předpisů týče, musí být splněny technické požadavky pro konkrétní účely, v tomto případě použití hnojiv na zemědělské půdě, které jsou stanovené především zvláštními právními předpisy nebo normami v gesci Ministerstva zemědělství, především ty, které jsou vyjmenované v bodě 1) seznamu odkazů v příloze tohoto dokumentu.

Zároveň, má-li se z odpadu stát výrobek, musí být splněny i požadavky obecných zvláštních předpisů pro výrobky a jejich uváděním na trh (bod 2, přílohy těchto odpovědí).

A dále využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy11a) a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví. Hlavními právními předpisy jsou v tomto případě vyjmenované v bodě 3 této přílohy.

5) dá se předat zemědělcům pouze za předpokladu, že budou disponovat souhlasem příslušného KÚ, dle § 14, zákona č. 185/2001 Sb.......s následným nakládáním BR10

odpověď 5) Pokud odpad poté, co byl předmětem některého ze způsobů využití, splňuje všechny podmínky, stanovené v odst. 6 pod písm. a) až c), přestává být odpadem. To znamená, že s ním dále je možné nakládat jako s výrobkem, surovinou apod. a na tuto věc se nevztahuje zákon o odpadech. Tzn., že ani mobilní zařízení nemusí v takovém případě být osobou oprávněnou podle zákona o odpadech. Je však třeba si uvědomit, že tato movitá věc přechází do působnosti jiných právních předpisů, jejichž ustanovení je samozřejmě nutné plnit.

6) nemusí zemědělec podle ustanovení zákona o odpadech, §14 disponovat souhlasem, mobilní jednotka předá odpad BN3 a dále se řídí zemědělský subjekt zákonem o hnojivech...........(jakými ustanoveními)........

odpověď 6) Ne. Tento postup nelze aplikovat na odpady, viz odpověď výše.

Příloha k odpovědi

Seznam odkazů na zvláštní předpisy

1) Hnojiva - použití na zemědělské půdě

- Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

- Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Výrobky uvádění na trh, obecně

- Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

3) Ochrana zdraví lidí a životního prostředí

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí