zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brno: Pro podnikatele, živnostníky - Základní povinnosti původců odpadů

30.03.2015
Odpady
Brno: Pro podnikatele, živnostníky - Základní povinnosti původců odpadů

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ PŘI NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY Pravidla pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech [dále jen ,,Zákon " . Co je odpad dle zákona o odpadech? Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Ke zbavování dochází vždy, pokud ji osoba předá k využití nebo odstranění nebo úplatně/bezúplatně předá osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů nebo odstraní-li ji sama *§3 odst. 1, 2 Zákona+. Původce odpadů Původcem odpadů je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném *§ 4 odst. 1 písm. w) Zákona+. Původcem odpadů je tedy i živnostník při jeho činnosti vznikají odpady. Nakládání s odpady Nakládáním s odpady je shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů *§ 4 odst. 1 písm. e) Zákona+. Původce odpadů (živnostník) má řadu povinností stanovených zejména § 16 Zákona: ? Vznikající odpady ZAŘAZOVAT podle druhů podle § 5 Zákona (podrobnosti stanoví vyhl. č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a podle kategorií podle § 6 Zákona (na kategorie ostatní odpad a nebezpečný odpad). ? TŘÍDIT A SHROMAŽĎOVAT odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií - pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy [§ 78 odst. 2 písm. k) a § 79 odst. 1 písm. c) Zákona+. ? ZABEZPEČIT odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 2 ? VÉST průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh vlastního nebo převzatého odpadu *§ 39 odst. 1 Zákona; § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady]. ? OHLAŠOVAT odpady příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností každoročně do 15.2 následujícího roku, vzniklo-li nebo bylo-li nakládáno s více než 100 kg nebezpečných odpadů za rok nebo 100 tunami ostatních odpadů za rok v rozsahu stanoveném Zákonem a prováděcím právním předpisem [§ 39 odst. 2 a § 82 odst. 3 Zákona; § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady]. Tuto evidenci zachovat nejméně 5 let. ? Odpady PŘEVÉST - PŘEDAT do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Zákona - tzv. oprávněné osobě, která má tuto činnost povolenu příslušným krajským úřadem. ? Původce JE ODPOVĚDNÝ za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje jako osoba oprávněná, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna (má možnost si vyžádat povolení příslušného krajského úřadu). V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. ? NAKLÁDAT S NEBEZPEČNÝMI ODPADY pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy (krajský úřad uděluje souhlas k nakládání v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, při nakládání s menším množstvím uděluje souhlas obecní úřad obce s rozšířenou působností). Původce odpadů ve většině případů shromažďuje odpady (krátkodobé soustřeďování v místě vzniku odpadů), případně zajišťuje přepravu nebezpečných odpadů. Při shromažďování odpadů a při přepravě nebezpečných odpadů není potřeba souhlasu. ? Při přepravě nebezpečných odpadů VÉST EVIDENCI A OHLAŠOVAT přepravované nebezpečné odpady [§ 24 odst. 1 písm. e) a § 40 Zákona; § 25 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady]. ? Nebezpečné odpady nebezpečných vlastností H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H154 OZNAČIT grafickými symboly označujícími nebezpečné vlastnosti, nebezpečné odpady jiné označit nápisem ,,nebezpečný odpad". Místa nakládání s nebezpečným odpadem VYBAVIT identifikačním listem nebezpečného odpadu (§ 13 zákona, příloha č. 3 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s nebezpečnými odpady). 3 Jak mohou původci odpadů (živnostníci) naložit se svým odpadem: A. Odpad podobný komunálnímu odpadu Odpad podobný komunálnímu odpadu je podle Zákona veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů. Jedná se o odpad vzniklý při nevýrobní činnosti mající obdobného složení, jako je odpad vznikající občanům. 1. PŮVODCE SI ZVOLÍ VLASTNÍHO DODAVATELE služeb odpadového hospodářství. Původce vytřídí z odpadu jeho využitelné složky (druhy odpadu podskupiny odpadu 20 01 jako papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad apod.) a nebezpečné složky a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely dalšího nakládání s ním pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad. Pro naložení s jednotlivými druhy vytříděných odpadů i se směsným komunálním odpadem si dle svého výběru zvolí vyhovujícího dodavatele služeb, který je oprávněnou osobou. 2. ZAPOJENÍ PŮVODCE do systému v obci na základě písemné smlouvy. Původce produkující odpad podobný komunálnímu odpadu se může zapojit do obecního systému pro nakládání s komunálními odpady na základě smlouvy a za obcí stanovených podmínek. Původce je pak povinen tento odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí a platit cenu stanovenou obcí za užívání systému. Nutno zdůraznit, že zákonem není obcím stanovena povinnost uzavírat smlouvy s původci a je na obci zda smlouvy bude uzavírat. Statutární město Brno uzavírá smlouvy, v rámci kterých mohou původci odpadů využívat systému sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, hliníkové obaly - plechovky od nápojů). Informace k možnosti zapojení do systému statutárního města Brna: www.brno.cz

ZDROJ: brno.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
21
10. 2021
21-22.10.2021 - Konference
Hotel U Kata, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí