zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mýty o CNG ...a Fakta

23.12.2015
Ekologická auta
Mýty o CNG ...a Fakta

Jsou emise CO2 u LPG a CNG shodné?

Mýty o CNG

... a Fakta

Cena stlačeného zemního plynu (CNG) je cca 26 Kč.

Není pravda. Čerpací stanice sice udávají cenu CNG za kilogram, to ale není ekvivalent ceny litru benzinu. Ekvivalent je zhruba 18 Kč (cenu 26 Kč/kg je nutné ještě vydělit číslem 1,43 - 1 litr benzinu odpovídá energeticky 0,7 kg zemního plynu).

V ČR podle SDA bylo registrováno do srpna 2015 celkem 2 310 CNG vozidel.

Není pravda. Registrováno bylo v ČR více CNG vozidel. Údaje SDA jsou správné, ale SDA uvádí (podle paliv) registrace pouze nových vozidel a pouze v kategoriích osobních automobilů (OA) a lehkých užitkových vozů (LUV), číslo nezahrnuje tedy ani dovoz všech ojetých vozidel, ani například nové autobusy (jen za rok 2015 registrováno 300 nových CNG autobusů) atd.

Podle SDA navíc letos výrazně roste počet dovezených ojetých osobních vozů, a to o 23,8%, přičemž podíl vozidel starších než 10 let tvoří 47,2% (v srpnu 2015 tento podíl činil již 50,1%).

Přesné statistiky CNG vozidel uvádí Český plynárenský svaz (ČPS).

Není pravda. Bohužel ani ČPS již dnes neuvádí úplně přesná čísla, počty vozidel jsou vyšší i než uvádí statistika ČPS. ČPS eviduje počet vydaných plynárenských karet, které umožňují řidičům zaplatit na plnicích stanicích. S tím, jak plynárenské firmy rozšířily své služby a zavedly možnost platit na plnicích stanicích i v hotovosti, bankovními kartami a CCS kartami, nůžky se rozevírají a řádově 20-30 procent řidičů si dnes již plynárenské karty nepořizuje.

Vozidla využívající naftový pohon a splňující normu Euro VI mají díky navazujícím moderním technologiím (systém pro redukci emisí) srovnatelný dopad na životní prostředí jako vozy s pohonem CNG.

Není pravda. Podmínky norem Euro jsou v reálném provozu málokdy splněny. Homologační testy jsou nastaveny pro laboratorní podmínky, takže je výrobci pohodlně splní.

Výzkumy ale prokázaly, že kamiony v kolonách násobně překračují povolené limity emisí. Reálné emise v městském provozu z dieselových motorů jsou často až 40x vyšší než platná norma (jednou z příčin je pokles teploty výfukových plynů při volnoběhu a popojíždění - katalyzátory ztrácí účinnost). Problematika laboratorních nebo dokonce zkreslených testů spalin dieselových motorů se zdaleka netýká dnes jen motorů některého z výrobců, ale jedná se o obecný problém reálných emisí z naftových motorů.

Prachové filtry u naftových motorů zachytí všechny prachové částice a tak jsou moderní naftové motory stejně ekologické jako motory CNG. Moderní dieselové motory jsou ve většině emisních parametrů tedy plně srovnatelné s motory CNG.

Není pravda. Dieselové vozy této normy by neměly tak jako vozy CNG produkovat zejména žádné prachové částice, nicméně v praxi tomu tak není. Filtr prachových částic je velmi často diskutabilní. Filtry mají jen časově omezenou životnost (nutná výměna), zachytají jen ty větší částice, při volnoběhu jsou emise přesto vysoké, filtry zvyšují cenu vozu, s filtry mají vozy vyšší spotřebu paliva, vůz i bez filtru často projde STK, vliv může mít i chybná řídící jednotka, filtry se často repasují tzv. ,,po domácku", atd. Při koupi ojetého vozu nevíte, zdali filtr ve vozu je, jak kvalitní, kolik km ještě bude funkční, cena za výměnu filtru je velmi vysoká (u osobního vozu např. 80 tisíc Kč). Při spalování CNG nemohou vzniknout z podstaty chemického složení žádné pevné karcinogenní prachové částice (které právě vážou tolik nebezpečné benzo[a]pyreny).

!! Skrze filtry prachových částic bohužel projdou snadno tzv. nanočástice, které díky nízké váze déle poletují v ovzduší a také se dostanou snáze dále do průdušinek plic. Na rozdíl od větších částic PM10, které se zachycují v horních cestách dýchacích, nemá proti nanočásticím lidský organismus účinné obranné mechanismy. Nanočástice pronikají hluboko do plicních sklípků, kde se jich desítky procent buněčnou membránou dostávají do krevního oběhu a dalších orgánů.

CNG vozidla nesmí nikde parkovat v ČR v podzemních garážích.

Není pravda. Od 1. 1. 2015 platí novela zákona 341/2014 Sb., která již parkování v garážích CNG vozidlům nezakazuje. Pokud tedy souhlasí majitelé garáží a garáže splňují vyhláškou dané technické normy, není již s parkováním v garážích CNG vozidel problém. Nové garáže u obchodních center se již staví podle platných předpisů, kde je navíc 10 % povinnost vyhradit stání pro vozidla na plyn a tak CNG vozidla v nich již dnes běžně parkují.

NAP CM s LPG nepočítá a cíleně LPG opomíjí.

Není pravda. NAP CM vychází z požadavku Směrnice EP a Rady 2014/94/ES o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (finálně přijata dne 29. září 2014), která nařídila členským státům, aby vypracovaly (a pravidelně v tříletém horizontu aktualizovaly) národní politické rámce - tzv. akční plány - pro rozvoj trhu alternativních paliv a infrastruktury u paliv CNG, LNG, elektřiny a vodíku.

LPG je ze strany EU považováno za stejně plnohodnotné alternativní palivo jako CNG a NAP CM je v tomto směru v rozporu s touto EU strategií.

Není pravda. Zaměření NAP CM je plně dané rámcem Směrnice EU. Ta sice obsahuje obecnou definici alternativních paliv, do níž vedle elektromobility a zemního plynu (CNG/LNG) řadí i vodík, biopaliva a LPG, pouze ale v případě elektromobility a zemního plynu (a částečně rovněž v případě vodíku) však stanoví členským státům povinnost rozvíjet příslušnou infrastrukturu dobíjecích a plnících stanic, a to na základě stanovení národních cílů a definování opatření na podporu naplňování těchto cílů. Sama směrnice přitom obsahuje i zdůvodnění, proč není nutné na podobné bázi přistupovat i k podpoře LPG, když konstatuje, že ,,infrastruktura LPG je poměrně dobře rozvinutá a zahrnuje značné množství již funkčních plnicích stanic v Unii" (viz bod 7 preambule směrnice).

LPG je zcela stejně ekologické alternativní palivo jako CNG.

Není pravda. Jeho ekologické parametry LPG jsou horší než u CNG: výrazně vyšší množství prachových částic než u CNG, o 10% více CO2 než CNG atd. Směrnice EU o infrastruktuře alternativních paliv sice LPG mezi alternativní paliva počítá, ale nepředpokládá další rozšiřování infrastruktury v EU.

Emise CO2 jsou u LPG a CNG shodné.

Není pravda. Spalování LPG má řádově o 10% vyšší hodnoty CO2 než CNG. CNG motory v porovnání s konvenčními motory produkují při spalování o 25 až 30 procent méně CO2.

Výroba LPG není vázána u nás na rafinaci ropy. Tuzemská spotřeba LPG je z poloviny vykryta dodávkami těženého LPG (jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu).

Není pravda. LPG má původ stejně jako benzín a nafta v ropě (LPG vzniká při rafinaci jako vedlejší produkt při zpracování ropy). Získávat se dá LPG i ze zemního plynu coby kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby, ale v ČR zcela jistě z poloviny vykryta není. Zdroje LPG připadající v úvahu v podmínkách ČR zahrnují zejména produkci tuzemských rafinerských a petrochemických výrob a dovozy ze zahraničí.

Využívání LPG v Evropě tedy neřeší principiální otázku, kterou je pro Evropu snižování závislosti na dovozu ropy a ropných produktech.

Národní akční plán čistá mobilita (NAP CM) vznikal za zavřenými dveřmi za účasti pouze vybrané části palivového trhu, tedy jen dodavatelů zemního plynu a elektřiny.

Není pravda. Na přípravě NAP CM se podíleli tuzemští výrobci silničních vozidel, výrobci a dodavatelé infrastruktury, energetické společnosti a zástupci resortů státní správy. V závěru byly pořádány kulaté stoly, kterých se zúčastnili zástupci i některých krajů a statutárních měst.

Také Asociace LPG byla pracovní skupinou písemně vyzvána ke zpracování příslušné části textu NAP CM už v červenci 2014 a pro zpracování jí jako podklad byla předána osnova příslušných kapitol. Bohužel do ukončení prací na NAP CM nepředala asociace skupině ani po urgenci žádné podklady, což je například v naprostém protikladu k přístupu České vodíkové technologické platformy, která ač nebyla přímým členem pracovního týmu MPO zpracovávajícím NAP CM, materiály dodala a ty byly do příslušných kapitol zapracovány.

Výpadek spotřební daně ze CNG výrazně ovlivňuje státní rozpočet.

Není pravda. Podíl paliva CNG celkově na palivech pro dopravu činí 0,4% a v roce 2030 by mohl činit max. 10%. CNG se v ČR prodává, stejně jako kterékoliv jiné zboží podle platných zákonů nejen s DPH, ale i se spotřební daní, pouze je snížená. Spotřební daň je nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu a poptávku určitých komodit na trhu. Účelem je snížit prodávané množství zboží, jehož spotřeba je považovaná za škodlivou pro jednotlivce a společnost. Ekologické výhody paliva CNG jsou neoddiskutovatelné.

V ČR je, na rozdíl od jiných států, CNG zvýhodňován nižší spotřební daní.

Není pravda. Výhoda nižší spotřební daně je v mnoha dalších státech EU. Stejnou cestou jde např. i Německo, které se v koaliční dohodě mezi stranami CDU, CSU a SPD dohodlo na snížení sazby daně z CNG i za rok 2018. Schváleno by mělo být v Německu již letos.

Dodávky zemního plynu do ČR jsou nestabilní.

Není pravda. Za 40 let nedošlo ani jednou k omezení dodávek zemního plynu do ČR. Ani jediný odběratel zemního plynu nebyl v uplynulých letech krácen ani o 1m3 dodávek zemního plynu (a to ani v r. 2009, kdy byla doprava plynu přes Ukrajinu skutečně zastavena). Dnes je doprava plynu českou přepravní soustavou zcela přesměrována a největší množství plynu proudí do ČR ze západu (přes uzel Hora Sv. Kateřiny u hranice s Německem). Navíc se budují další terminály LNG (polský ve Swinoujscie bude v provozu již v roce 2018) a při propojení plynovodů Moravia a Stork II bude mít i české plynárenství přístup ke zdrojům LNG z celého světa (tím se situace zcela vyrovná zásobováním ropou).

Uplynulá léta potvrzují, že u ropy není problém s dodávkami, nýbrž u zemního plynu ano.

Není pravda. Zatímco zásoby ropy se počítají na 90 dní (a navíc - jak je patrno z kauzy Viktoria Gruppe - jsou relativně snadno zcizitelné), vystačily by zásoby plynu na území ČR při spotřebě v roce 2014 na cca 175 dní. Zásadně jde ale o to, že zatímco u ropy se bavíme o 90 dnech pro ca 98% dopravy (podíl benzínu a nafty), tak u zemního plynu činí podíl pro dopravu jen ca 0,4% celkové spotřeby plynu a do roku 2030 by se podíl spotřeby plynu v dopravě měl dostat na pouhých 10% celkové spotřeby plynu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí