zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

02.08.2016
Voda
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...

Citace: 236/2016 Sb. Částka: 92/2016 Sb.
Na straně (od-do): 3544-3546 Rozeslána dne: 27. července 2016
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 11. července 2016 Datum účinnosti od: 1. srpna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. VIII

Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.
Předpis mění: 79/2007 Sb.; 309/2014 Sb.; 50/2015 Sb.; 75/2015 Sb.; 76/2015 Sb.

236


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 11. července 2016,


kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ


Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření


Čl. I

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 263/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se mění takto:

1. V části A. bodě I. 2. se text "§ 11 odst. 2" nahrazuje textem "§ 11 odst. 1".

2. V části A. bodě I. 3. se text "§ 7 odst. 6" nahrazuje textem "§ 7 odst. 12".

3. V části A. bodě I. 4. se text "§ 7 odst. 8" nahrazuje textem "§ 7 odst. 14".

4. V části A. bod 5 zní:


"5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10o nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12o, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití?",".
ČÁST DRUHÁ


Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor


Čl. II

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., se mění takto:

1. V pořadovém čísle aktu 1 pořadových číslech požadavků 4 a 8 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text "§ 9 odst. 1" nahrazuje textem "§ 9 odst. 1 a 2".

2. V pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text "§ 11 odst. 2" nahrazuje textem "§ 11 odst. 1".

3. V pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle požadavku 7 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text "§ 7 odst. 6" nahrazuje textem "§ 7 odst. 12".

4. V pořadovém čísle aktu 7 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Znění požadavku se věta "Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným hospodářstvím v roce podání žádosti, nahlášena v ústřední evidenci do 14 dnů od události?" nahrazuje větou "Bylo hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?".

5. V pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle požadavku 4 ve sloupci Znění požadavku se věta "Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným hospodářstvím v roce podání žádosti, nahlášena v ústřední evidenci do 14 dnů od události?" nahrazuje větou "Bylo hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?".Čl. III


Přechodné ustanovení

Právní vztahy uvedené v příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 7 pořadovém čísle požadavku 5 a pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle požadavku 4 vzniklé přede dnem nabytí účinnosti části druhé čl. II bodů 4 a 5 tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části druhé čl. II bodů 4 a 5 tohoto nařízení.ČÁST TŘETÍ


Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům


Čl. IV

V § 10 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) O porušení ochrany trvalých travních porostů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25) se nejedná, jestliže u žadatele v souvislosti s ukončením pozemkové úpravy podle zákona o pozemkových úpravách došlo po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům na dílu půdního bloku


a) ke změně evidence druhu zemědělské kultury trvalý travní porost na jiný druh zemědělské kultury stanovený v nařízení vlády č. 307/2014 Sb., nebo


b) k rozorání nebo přeměně trvalého travního porostu na jiný druh zemědělské kultury stanovený v nařízení vlády č. 307/2014 Sb.".ČÁST ČTVRTÁ


Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření


Čl. V

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 63/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 4 se text "§ 7 odst. 5" nahrazuje textem "§ 7 odst. 11".

2. V § 23 odst. 13 se text "§ 7 odst. 5" nahrazuje textem "§ 7 odst. 11".

3. V příloze č. 1 části A. bodě I. 2. se text "§ 11 odst. 2" nahrazuje textem "§ 11 odst. 1".

4. V příloze č. 1 části A. bodě I. 3. se text "§ 7 odst. 6" nahrazuje textem "§ 7 odst. 12".

5. V příloze č. 1 části A. bodě I. 4. se text "§ 7 odst. 8" nahrazuje textem "§ 7 odst. 14".

6. V příloze č. 1 části A. bod 5 zní:


"5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10o nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12o, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití?",".ČÁST PÁTÁ


Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
opatření ekologické zemědělství


Čl. VI

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 64/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 3 se text "§ 7 odst. 5" nahrazuje textem "§ 7 odst. 11".

2. V příloze č. 1 části A. bodě I. 2. se text "§ 11 odst. 2" nahrazuje textem "§ 11 odst. 1".

3. V příloze č. 1 části A. bodě I. 3. se text "§ 7 odst. 6" nahrazuje textem "§ 7 odst. 12".

4. V příloze č. 1 části A. bodě I. 4. se text "§ 7 odst. 8" nahrazuje textem "§ 7 odst. 14".

5. V příloze č. 1 části A. bod 5 zní:


"5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10o nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12o, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití?",".ČÁST ŠESTÁ


ÚČINNOST


Čl. VII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.


Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí