zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod

01.11.2016
Voda
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách...

Citace: 349/2016 Sb. Částka: 138/2016 Sb.
Na straně (od-do): 5194-5195 Rozeslána dne: 31. října 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství;Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 21. října 2016 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 254/2001 Sb.

Předpis mění: 5/2011 Sb.

349

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2016,

kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů
a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.


Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g)
úrovní pozadí koncentrace látky nebo hodnota ukazatele, která odpovídá nulové či velmi nízké antropogenní změně ve srovnání s nenarušenými podmínkami,".

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena h) až n).

2. V příloze č. 1 části B odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"(3) Pokud dojde ke zvýšení úrovní pozadí u látek nebo iontů nebo jejich ukazatelů na základě přirozených hydrogeologických příčin, zohlední se zvýšené úrovně pozadí u dotčeného útvaru podzemních vod při stanovení prahových hodnot. Při určování úrovní pozadí se postupuje tak, že:

a)
určení úrovní pozadí se zakládá na charakterizaci útvarů podzemních vod a na výsledcích monitorování podzemních vod podle této vyhlášky a jiných právních předpisů upravujících zjišťování a hodnocení stavu vod11). Způsob monitorování a interpretace údajů zohlední skutečnost, že podmínky proudění podzemních vod a chemické složení podzemních vod se laterálně a horizontálně mění,

b)
nejsou-li při určení úrovně pozadí dostupné dostatečné údaje z předchozího monitorování podzemních vod, získají se nejpozději do konce následujícího šestiletého cyklu další potřebné údaje. Do doby získání těchto údajů se úrovně pozadí určí na základě omezených monitorovacích údajů prostřednictvím zjednodušeného přístupu. Tam, kde je to vhodné, se využije podsoubor vzorků, u kterých ukazatele nevykazují žádný vliv lidské činnosti. Pokud jsou k dispozici informace o geochemických přenosech a procesech, zohlední se,

c)
nejsou-li při určení úrovně pozadí dostupné dostatečné údaje z předchozího monitorování podzemních vod a dostatečné informace o geochemických přenosech a procesech, získají se nejpozději do konce následujícího šestiletého cyklu další údaje a informace, a tam, kde je to vhodné, odhadnou se úrovně pozadí na základě statistických referenčních výsledků pro stejný typ zvodnělých vrstev v oblastech, pro které jsou k dispozici dostatečné monitorovací údaje.".

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

______________________________________
"11)
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod. Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V příloze č. 1 tabulce 2 se doplňují řádky, které ve sloupci "Látky, ionty, které se mohou vyskytovat přirozeně nebo v důsledku lidské činnosti" znějí:

"Fosforečnany

Dusitany".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí