zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

14.02.2017
Legislativa
Les
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství..

Citace: 36/2017 Sb. Částka: 12/2017 Sb.
Na straně (od-do): 330-334 Rozeslána dne: 14. února 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 30. ledna 2017 Datum účinnosti od: 1. března 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. VII

Vydáno na základě: 252/1997 Sb.

Předpis mění: 29/2016 Sb.; 147/2008 Sb.; 53/2009 Sb.

36

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. ledna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb.,
o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a o změně některých souvisejících nařízení vlády


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů

Čl. I

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slovo "března" nahrazuje slovem "května".

2. V § 5 odst. 1 a v § 6 odst. 1 se slova "porostní skupiny" zrušují.

3. V § 5 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova "; v případě, že obmýtní doba etáže uvedená v plánu nebo osnově je vyšší než horní hranice obmýtní doby uvedená pro příslušný porostní typ v příloze tohoto nařízení, využije se pro vyhodnocení splnění této podmínky hodnota horní hranice obmýtní doby pro příslušný porostní typ podle přílohy k tomuto nařízení".

4. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.".

5. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.".

6. V § 7 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a),

a)
uvede v žádosti o poskytnutí dotace

1.
jednoznačnou identifikaci3) zvolených etáží,

2.
plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace,

3.
údaje z plánu nebo osnovy a

4.
v případě provádění obnovy údaj o prováděné obnově,

b)
předloží každoročně Fondu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem, že u zvolené etáže v rámci porostní skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru,

c)
doručí, v případě provádění obnovy zvolené etáže porostní skupiny, spolu se žádostí o poskytnutí dotace

1.
oznámení o obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci3) této etáže,

2.
datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání poslední žádosti o poskytnutí dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného plánu nebo osnovy před zařazením žadatele do podopatření podle § 2 písm. a), podá žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce závazku.

(5) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. b), uvede v žádosti o poskytnutí dotace

a)
jednoznačnou identifikaci3) porostní skupiny, která splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 2,

b)
plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace, a

c)
údaje z plánu nebo osnovy.".

7. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova "veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě," nahrazují slovy "půdních blocích, nebo jejich dílech, vedených v evidenci půdy na žadatele a".

8. V § 8 odst. 2 písm. a) se text "§ 7 odst. 4 písm. b) a d)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 10".

9. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

10. V § 9 odst. 2 se slova "na lesním pozemku3)" zrušují.

11. V § 10 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena".

12. V § 10 odst. 4 písm. b) se za slovo "hospodáře" vkládají slova "podle odstavce 9" a za slova "na tuto změněnou plochu" se vkládají slova "a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena".

13. V § 10 odst. 5 písm. b) se za slovo "hospodáře" vkládají slova "podle odstavce 9".

14. V § 10 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova "podle odstavce 9".

15. V § 10 odst. 8 se slovo "března" nahrazuje slovem "května".

16. V § 11 odst. 1 se za slovo "Fondu" vkládá slovo "nejpozději".

17. V § 11 odstavec 2 zní:

"(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.".

18. V § 11 odstavce 5 a 6 znějí:

"(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 5, a tento nesoulad

a)
tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo

b)
prostorový rozdíl plochy zařazené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(6) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a vrácení dotace na plochu zařazené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.".

19. V § 11 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

"(7) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 5, podá žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.

(8) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 5 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(9) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny u podopatření podle § 2 písm. a) provedena v souladu s přílohou k tomuto nařízení a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území. Tato změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.".

20. Příloha zní:

"Příloha k nařízení vlády č. 29/2016 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou požadavku uvedeného v § 5 odst. 5 písm. b) nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, který se použije nejdříve pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace pro rok 2018.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. III

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 29/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se slovo "zvýšit" nahrazuje slovem "změnit".

2. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slovo "skupiny" vkládají slova "uvedené v žádosti o zařazení".

3. V § 4 odst. 3 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

4. V § 4 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

5. V § 5 písm. c) se text "§ 4 odst. 3 písm. d)" nahrazuje textem "§ 7a odst. 10".

6. V § 6 odst. 2 se slova "na lesním pozemku" zrušují.

7. V § 7 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena".

8. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slova "na tuto změněnou plochu" vkládají slova "a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena".

9. V § 7 odst. 8 se slovo "března" nahrazuje slovem "května".

10. V § 7a odst. 1 se za slovo "Fondu" vkládá slovo "nejpozději".

11. V § 7a odstavec 2 zní:

"(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.".

12. V § 7a odstavce 5 a 6 znějí:

"(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad

a)
tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo

b)
prostorový rozdíl plochy vybrané porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(6) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a vrácení dotace na plochu vybrané porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.".

13. V § 7a se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

"(7) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 5, podá žadatel žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.

(8) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 5 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(9) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže vybrané porostní skupiny provedena v souladu s přílohou k tomuto nařízení a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000. Tato změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.".


Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. V

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 29/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se slovo "zvýšit" nahrazuje slovem "změnit".

2. V § 4 odst. 3 se za slovo "skupiny" vkládají slova "uvedené v žádosti o zařazení".

3. V § 6 odst. 3 se slova "na lesním pozemku3)" zrušují.

4. V § 7 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena".

5. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slova "na tuto změněnou plochu" vkládají slova "a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena".

6. V § 7 odst. 8 se slovo "března" nahrazuje slovem "května".

7. V § 8 odst. 4 se za slovo "Fondu" vkládá slovo "nejpozději".

8. V § 8 odstavce 7 až 9 znějí:

"(7) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad

a)
tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo

b)
prostorový rozdíl plochy zvolené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(8) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a vrácení dotace na plochu zvolené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 7 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.

(9) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 4, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.".

9. V § 8 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 7 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(11) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 7, podá žadatel žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.".


Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST ČTVRTÁ

Čl. VII

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, pokud jde o § 5 odst. 5 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí