zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2016

06.03.2017
Ovzduší
Firemní ekologie
Ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2016

Tímto příspěvkem bychom Vám chtěli připomenout některé důležité informace týkající se ohlašování údajů v agendě ovzduší za rok 2016...

Hlášení se zasílají do 31. března 2017 elektronicky prostřednictvím datového standardu, tj. v XML souboru přímo do systému ISPOP. XML soubor lze vytvořit pomocí specializovaných programů (např. aplikace Ovzduší) nebo pomocí PDF formulářů, které lze stáhnout přímo v tomto systému. V agendě ovzduší se ohlašuje:

 • Souhrnná provozní evidence,
 • Poplatkové přiznání,
 • Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony,
 • Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění).


Údaje z hlášení (xml soubor) lze odeslat do systému ISPOP přímo on-line webovými službami nebo pomocí datové schránky (ID 5eav8r4). Od letošního roku se již neprovádí listinná autorizace hlášení. Na základě poslední novely zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP má od 1. 9. 2016 podání učiněné prostřednictvím ISPOP povinným subjektem, který je v tomto systému zaregistrován, stejné účinky jako podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo podání učiněné prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Souhrnná provozní evidence

Toto hlášení se zasílá na formuláři F_OVZ_SPE. Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona (,,Vyjmenované zdroje"), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování SPE v rozsahu stálých údajů vyplněných na listech 2 a/nebo 3 se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Od 1. ledna 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která mění zařazování některých zdrojů. Pokud došlo změnou přílohy č. 2 zákona k přeřazení zdroje mezi nevyjmenované, není již povinností SPE za rok 2016 ohlašovat. U zdrojů, u kterých došlo k zařazení mezi vyjmenované zdroje až změnami přílohy č. 2, bude provedeno ohlášení SPE až za rok 2017. Přehled změn v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provedených poslední novelou tj. zákonem 369/2016 Sb. a účinných od 1.1.2017 najdete zde.

V případě, že ohlašujete souhrnnou provozní evidenci za zařízení provozovaného na více místech (recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2, přemístitelné stacionární zdroje, ...), lze využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje, v němž je zároveň sídlo provozovatele), nebo do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy). Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde.

Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete zde.

ČHMÚ bude provádět obdobně jako v minulých letech kontrolu ohlášených údajů SPE. Hlášení SPE provozoven, u kterých jsou každoročně zjišťovány chyby nebo nevyplněné údaje, budou předána ČIŽP.

Mezi nejčastější chyby patří:

 • vložení proměnných údajů v jiných jednotkách, než předepisuje datový standard, čímž vznikají řádové rozdíly (např. množství emisí, spotřeb paliv a rozpouštědel uvedené ve formuláři v kg místo v tunách),
 • chyby způsobené překlepem nebo záměnou údajů (nepřesnosti a překlepy u souřadnic, nesoulad s údajem ÚTJ),
 • neodpovídající používání číselníkových kódu především při zařazování zdrojů k názvům odpovídajícím zákonu nebo prováděcímu předpisu,
 • nevyplnění údajů v položkách, které nejsou kontrolované při validaci (odesílání hlášení do ISPOP):
  • údaje o emisích spalovacích zdrojů (změna proti F_OVZ_SPOJ)
  • údaje o spotřebě rozpouštědel (List 3)
  • údaje o odlučovačích (nově pro všechny ZL)
  • údaje o měření a/nebo emisních limitech

Poplatkové přiznání

Poplatkové přiznání se zasílá na formuláři F_OVZ_POPL. Povinnost podat toto přiznání má provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (,,Vyjmenovaný zdroj") dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. ve znění zákona č. 87/2014 Sb. do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP. S ohledem na účinnost ustanovení § 15, odst. 6 zákona k 1. lednu 2017 vydalo Ministerstvo životního prostředí toto stanovisko.

Dále platí, že povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více. Poplatkové přiznání se podává také za provozovnu, u které klesne poplatek pod 50 000 Kč v důsledku nevyměření poplatku za některé zdroje a emise. Další podrobnosti naleznete zde.

Také je důležité, zda bude provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu při podávání poplatkového přiznání za rok 2016 postupovat nově na základě toho, že bude uplatňovat u některého zdroje pro jednu nebo více znečišťujících látek nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 zákona. V takovém případě vyplní údaje o emisích a poplatcích do nové části formuláře F_OVZ_POPL (část 3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.). S tím musí přiložit soubor, ve kterém zdokumentuje postup výpočtu poplatku a využití nevyměření poplatků podle náležitostí uvedených v § 15, odst. 6 zákona. Doporučovaný soubor je ve formátu MS Excel 2013, který lze stáhnout zde.

Pokud při výpočtu poplatku nebude uplatněno nevyměření poplatku u žádného zdroje, vyplní se formulář F_OVZ_POPL s částí 2.

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany ...

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony se zasílá na formuláři F_OVZ_PO. Podle § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech musí zprávu vyplnit a do systému ISPOP zaslat osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony. Vzor této zprávy je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů.

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů

Tato zpráva se zasílá na formuláři F_OVZ_RL. Podle § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech musí zprávu vyplnit a do systému ISPOP zaslat osoba, která v kalendářním roce

 • získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů,
 • předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů,
 • zneškodní více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo
 • uvede poprvé na trh na území České republiky, s výjimkou dovozu, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky.

Vzor této zprávy je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů.

Nemělo by Vám uniknout !

Zdroj informací: http://portal.chmi.cz

Petr Grusman, INISOFT s.r.o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí