zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Péče o mladé smrkové porosty se vyplácí

31.03.2017
Les
Péče o mladé smrkové porosty se vyplácí

V České republice postupně klesá výměra smrkových lesů, za posledních 15 let přibližně o 3,5 %, tedy asi o necelých 82 000 ha, což představuje území o rozloze 1,75 Prahy.

Naopak stoupá rozloha smíšených a bukových lesů. Přesto smrk zůstává naší hlavní dřevinou a je nezbytné věnovat mu velkou pozornost a řádnou péči, a to i kvůli problémům, které provázejí jeho chřadnutí v některých regionech republiky v důsledku klimatických výkyvů.

Na základě posledních poznatků výzkumu zpracovali vědci z FLD ČZU v Praze a VÚLHM, v. v. i., certifikovanou metodiku, ,,příručku pro praxi", Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického a ekonomického optima ve smrkových porostech na cílových hospodářských souborech 43 a 45. Jedná se o území především ve 4. lesním vegetačním stupni, v nadmořských výškách 550-600 m, s průměrnou roční teplotou: 6,0-6,5 °C a průměrnými ročními srážkami 700-800 mm, tedy s poměrně příznivými klimatickými podmínkami. Lokality představuji hospodářství exponovaných, kyselých a živných stanovišť středních poloh.

Výchova významně přispívá ke stabilizaci smrkových porostů a naplňování jejich produkčních i mimoprodukčních funkcí. Porosty smrku ve 4. LVS však vyžadují zvláštní přístup, protožejsou potenciálně více ohrožené změnami prostředí. Přesto však představují značnýprodukční a ekonomický potenciál.

Při experimentech založených na výzkumných plochách byla prokázána schopnost smrku ve 4. LVS bezprostředně a velmi intenzivně reagovat na uvolnění korun zvýšeným tloušťkovým přírůstem, zatímco významnáreakce výškového růstu prokázána nebyla. Mimořádně silnáakcelerace růstu byla zjištěna u nadějných stromů, které byly uvolněny pozitivním výběrem.

V metodice jsou zohledněny důležité vlastnosti smrku ztepilého, jako je velmi dobrá přírůstová reakcena uvolnění v průběhu téměř celé doby obmýtní, udržení přímého růstu a souměrnékoruny ve volném zápoji. Dalším důležitým poznatkem je skutečnost, že v umělezaložených porostech a také v rychle (a úplně) uvolněných nárostech smrku nastupujebrzy fáze růstové akcelerace s kulminací tloušťkového přírůstu ve věku 10-15let a výškového přírůstu ve věku 20-30 let. Právě v tomto období potřebuje smrkdostatek růstového prostoru, aby vytvořil souměrný stabilní kmen a mohutný kořenovýsystém.

Doporučované postupy výchovy smrkových porostů jsou založeny na poznatcíchtzv. ekologických efektů výchovy, tj. zejména vytvoření mikroklimatupříznivého pro plynulou dekompozici opadu a v podmínkách 4. LVSzásadní úpravu vláhových poměrů zlepšením intercepce (zadržování a vypařování vody). To je mimořádně důležitév souvislosti s probíhajícími a v budoucnu dále očekávanými změnami klimatu.

Uplatňováním doporučených postupů výchovy smrkových porostů a porostů s převahousmrku by mělo být v praxi dosaženo zvýšení fyziologické vitality, kvality a bezpečnosti produkce(odolnost vůči poškození zejména abiotickými škodlivými činiteli) a úpravy druhové skladby a porostní struktury.Zásady výchovy smrkových porostů jsou založeny na poznatku,že aktivně lze požadovanou stabilitu zajistit pouze odpovídajícími zásahy do horníporostní výšky 20 m (tj. zhruba do 30-40 let).

směs

Předložená doporučení výchovy předpokládají předchozí řádnou péči o kulturya nárosty smrku. Vzhledem ke změnám v klimatických charakteristikách vegetační periody (zvýšeníteplot, snížení srážek) je třeba u smrku maximálněvyužívat obnovu přirozenou.

V případě, že je postup obnovy smrkových porostů pomalý (na základě jednotlivéhovýběru stromů k mýtní těžbě) a dochází k nepravidelnému mozaikovitémuprolamováním zápoje porostu, vytváří se velmi příhodné podmínky pro přirozenouobnovu porostů a také diferenciaci její struktury. To může vést i k obohacenídiverzity následných porostů.

Modely výchovy byly sestaveny pro čtyři kategorie smrkových porostů:

1) Porosty CHS 43, tj. porosty na kyselých stanovištích, kde je smrk díky pomalejšímurůstu (ve srovnání s bohatými stanovišti) a lepšímu zakořenění (ve srovnáníse stanovišti ovlivněnými vodou) méně ohrožen abiotickými škodlivýmičiniteli (sníh a zejména vítr). Model je využitelný i pro stanoviště CHS 41, kterámají z pohledu bezpečnosti produkce smrkových porostů stejnou charakteristiku.

2) Porosty CHS 45, tj. porosty na bohatých stanovištích, kde je smrk díky rychlejšímurůstu silně ohrožen abiotickými škodlivými činiteli.

3) Porosty smíšené, tj. porosty, kde je na uvedených CHS smrk hlavní nebo přimíšenoudřevinou.

4) Porosty s opožděnou výchovou, tj. porosty, kde neproběhl žádný zásahdo horní porostní výšky 10 m (ca do 15-20 let věku). Zanedbání pěstební péčese v takovýchto porostech projevilo zejména přeštíhlením kmene a zkrácenímkorun.

Z ekonomického hlediska je důležité, aby výchovné zásahy byly co nejefektivnější.To lze dosáhnout zejména včasnou a intenzivní výchovou, kdy se rozhoduje předevšímo stabilitě smrkových porostů, kterou opožděnými zásahy již nelze plnědosáhnout.

Provedenýmianalýzami byl prokázán pozitivní ekonomický přínos výchovy porostů na hodnotu (kvalitu) hlavního porostu na konci produkční doby. Dosud opomíjenou možností pro zvyšováníkvalitativní produkce smrkových porostů je aplikace pozitivního výběru (s vyvětvenímcílových stromů) a úrovňových, resp. kombinovaných zásahů.

Provedené analýzy potvrzují, že pozitivní ekonomickýefekt se může pohybovat kolem 400-500 Kč/ha/rok. Tento efekt se může zvýraznit vyvětvováním cílových stromů.Může takdojít ke zvýšení podílu cílových stromů vysoké kvality, kde dochází k nárůstucen oproti běžným výřezům pilařské kulatiny ca o 650 Kč/m.

Ekonomický benefit výchovy porostů lze spatřovat i ve finančnímpřínosu jednotlivých výchovných zásahů. Dalším významným efektem výchovysmrkových porostů je zvyšování jejich stability, a tím snižování rizika produkce, to znamená nižší podíl nahodilé těžby(s výrazně nižším zpeněžením dřevní hmoty). Zásadním faktorem je použitátechnologie výchovy a přibližování dřevní hmoty. Pokud terénní poměry dovolují alternativy, jeví se využití harvestorových technologií jednoznačně jakoekonomicky nejvýhodnější.

Novostnavržených postupů spočívá v komplexnosti přístupu (pěstební a ekonomickáoptimalizace, diferenciace výchovy podle kvality stanoviště, míry ohrožení smrkovýchporostů, formy smíšení), přitom se do metodiky integrují nejnovější poznatky získané a publikované během řešení výzkumného projektu (zejména ekonomickéanalýzy efektivnosti výchovných zásahů, přírůstová odezva smrku na uvolnění)a také aktuální ekonomické podmínky lesního hospodářství v ČR.

Certifikovaná metodika, vytvořená s finanční podporou TA ČR (TA02021250), je ke stažení zde: http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/Metodiky/LP_14_2016(1).pdf

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí