zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové nařízení EU, které mění vlastnost HP 14 ,,ekotoxický"

27.06.2017
Chemické látky
Nové nařízení EU, které mění vlastnost HP 14 ,,ekotoxický

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 ,,ekotoxický".

Příloha III směrnice 2008/98/ES se mění takto:

1) položka týkající se vlastnosti HP 14 ,,ekotoxický" se nahrazuje tímto:

,,,,HP 14",,Ekotoxický": odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí.

Odpad, který splňuje některou z těchto podmínek, se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 14:

-- Odpad obsahuje látku klasifikovanou jako poškozující ozonovou vrstvu s kódem standardních vět o nebezpečnosti H420 přiděleným v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (*1) a koncentrace této látky je rovna koncentračnímu limitu ve výši 0,1 % či jej překračuje.

[c(H420) >= 0,1 %]

-- Odpad obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných v kategorii ,,Akutní toxicita pro vodní prostředí" s kódem standardních vět o nebezpečnosti H400 přiděleným v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a součet koncentrací těchto látek je roven koncentračnímu limitu ve výši 25 % či jej překračuje. Pro tyto látky se použije mezní hodnota ve výši 0,1 %.

[? c (H400) >= 25 %]

-- Odpad obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných v kategoriích ,,Chronická toxicita pro vodní prostředí" 1, 2 nebo 3 s kódem (kódy) standardních vět o nebezpečnosti H410, H411 nebo H412 přiděleným(i) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a součet koncentrací všech látek klasifikovaných v kategorii ,,Chronická toxicita pro vodní prostředí" 1 (H410) vynásobený 100 a přičtený k součtu koncentrací všech látek klasifikovaných v kategorii ,,Chronická toxicita pro vodní prostředí" 2 (H411) vynásobenému 10 a k součtu koncentrací všech látek klasifikovaných v kategorii ,,Chronická toxicita pro vodní prostředí" 3 (H412) je roven koncentračnímu limitu ve výši 25 % či jej překračuje. Pro látky klasifikované jako H410 se použije mezní hodnota 0,1 % a pro látky klasifikované jako H411 nebo H412 se použije mezní hodnota 1 %.

[100 × ?c (H410) + 10 × ?c (H411) + ?c (H412) >= 25 %]

-- Odpad obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných v kategoriích ,,Chronická toxicita pro vodní prostředí" 1, 2, 3 nebo 4 s kódem (kódy) standardních vět o nebezpečnosti H410, H411, H412 nebo H413 přiděleným(i) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a součet koncentrací všech látek klasifikovaných v kategorii ,,Chronická toxicita pro vodní prostředí" je roven koncentračnímu limitu ve výši 25 % či jej překračuje. Pro látky klasifikované jako H410 se použije mezní hodnota 0,1 % a pro látky klasifikované jako H411, H412 nebo H413 se použije mezní hodnota 1 %.

[? c H410 + ? c H411 + ? c H412 + ? c H413 >= 25 %]

kde: ? = součet a c = koncentrace látek.

(*1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).";"

Dokument ke stažení:

Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 ,,ekotoxický"

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí