zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak správně zvolit OOPP pro danou činnost a jaké jsou aktuální změny v ČSN v této oblasti

06.10.2017
BOZP
Chemické látky
Jak správně zvolit OOPP pro danou činnost a jaké jsou aktuální změny v ČSN v této oblasti

 Pokračování článku bude zaměřeno na ochranu dýchacích cest..

  1. Ochranné pracovní pomůcky kategorie I

OOPP jednoduché konstrukce (pouze pro minimální riziko), kde uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany a rizika. Pro tyto OOPP mohou provádět testy a vystavovat certifikáty samotní výrobci. OOPP této kategorie jsou označeny symbolem CE.

Do této kategorie patří výhradně OOPP určené pro ochranu uživatele proti

- mechanickému působení (zahradnické rukavice, náprstky atd.)

- slabě agresivním čisticím prostředkům (rukavice proti zředěným roztokům)

- rizikům při manipulaci s horkými předměty do 50 °C (rukavice, zástěry)

- klimatickým vlivům, které nejsou mimořádné ani extrémní (pokrývka hlavy, sezónní oděv)

- slabým nárazům a vibracím (lehké ochranné přilby proti skalpování vlasů, rukavice, lehká obuv atd.)

- slunečnímu záření (sluneční brýle)

  1. Ochranné pracovní pomůcky kategorie II

OOPP střední konstrukce (pro střední riziko), u kterých se předpokládá vyšší ochrana. Například rukavice vyžadující dobrou ochranu proti proříznutí, propíchnutí a oděru. Musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem. V návodu k použití by měl být uveden název a adresa nebo identifikační číslo notifikovaného orgánu.

OOPP této kategorie jsou označeny symbolem CE a doplňkovými piktogramy nebo informacemi udávající jejich specifické vlastnosti.

Do této kategorie patří např. OOPP určené k ochraně sluchu, přilby, apod.

  1. Ochranné pracovní pomůcky kategorie III

OOPP složité konstrukce (smrtelné riziko), určené k ochraně proti smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví. Musí být označeny symbolem CE a za ním musí být uvedeno identifikační číslo notifikačního orgánu, např.: CE 0287. V české legislativě řízeno Nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (provádí zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)

Do této kategorie patří výhradně

- filtrační dýchací prostředky pro ochranu proti aerosolům v pevné nebo kapalné formě nebo proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivními plynům

- prostředky pro ochranu dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní atmosféře, včetně přístrojů pro potápění

- OOPP poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickému působení nebo proti ionizujícímu záření

- zásahové prostředky pro použití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě 100 °C nebo vyšší, kde může nebo nemusí být infračervené záření, plameny nebo rozstřik velkého množství roztaveného materiálu

- zásahové prostředky pro použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě -50 °C nebo nižší

- OOPP chránící před pádem z výšky (sedáky, úvazy)

- OOPP proti rizikům vyvolaným elektřinou a nebezpečným napětím nebo prostředky užívané jako izolace při práci pod vysokým napětím

Ochrana rukou

ČSN EN ISO 374 -1 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení chemického rizika , Třídicí znak: 832310, Vydána: 08/2017

Změny oproti minulé verzi:

- Aktualizace normativních odkazů;

- Úprava termínů a definic;

- Rozdělení ochranných rukavic podle odolnosti proti permeaci na typ A, typ B a typ C; zrušení symbolu ,,kádinky"

- Příklady značení ochranných rukavic;

- Zrušení přílohy A a začlenění tabulky se seznamem chemikálií do textu normy.

Kódové písmeno

Chemikálie

Číslo CAS

Třída

A

Metanol

67-56-1

Primární alkohol

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitril

75-05-8

Sloučenina nitrilu

D

Dichlormethan

75-09-2

Chlorovaný parafín

E

Sirouhlík

75-15-0

Organická sloučenina obsahující síru

F

Toluen

108-88-3

Aromatický uhlovodík

G

Diethylamin

109-89-7

Amin

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

Heterocyklický éter

I

Ethylacetát

141-78-6

Ester

J

n-heptan

142-82-5

Nasycený uhlovodík

K

Hydroxid sodný 40%

1310-73-2

Anorganická zásada

L

Kyselina sírová 96%

7664-93-9

Anorganická minerální kyselina, oxidující

M

Kyselina dusičná 65%

7697-37-2

Anorganická minerální kyselina, oxidující

N

Kyselina octová 99%

64-19-7

Organická kyselina

O

Hydroxid amonný 25%

1336-21-6

Organická zásada

P

Peroxid vodíku 30%

7722-84-1

Peroxid

S

Kyselina fluorovodíková 40%

7664-39-3

Anorganická minerální kyselina

T

Formaldehyd 37%

50-00-0

Aldehyd

Piktogram chemické odolnosti pro typ B je doprovázen tří písmenným kódem (viz. Tabulka). Tento kód odkazuje na kódová písmena tří chemikálií, pro které byla získána doba odolnosti průniku alespoň 30 minut.

Pro typ A je u piktogramu uvedeno šest písmenných kódů.

ČSN EN 374-2 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci, Třídicí znak: 832310, Vydána: 07/2015

ČSN EN 374-4 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi, Třídicí znak: 832310, Vydána: 06/2014

ČSN EN ISO 374 -5 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů, Třídicí znak: 832310, Vydána: 06/2017

Piktogram odolnosti proti biologickým rizikům - se použije na rukavice, které splní alespoň test úrovně 2 pro penetraci.

Penetrace - prostup chemikálie nebo mikroorganismu propustnými materiály, švy, malými otvory nebo jinými kazy v materiálu na nemolekulární úrovni.

Prostupnost - gumové a plastové vrstvy v rukavicích ne vždy fungují jako zábrana kapalin. Někdy mohou fungovat jako houba - nasáknout a držet je ve styku s pokožkou. Proto se měří doba průsaku nebo doba, než se riziková kapalina dostane do kontaktu s pokožkou.

Měřená doba průniku

Index ochrany

Měřená doba průniku

Index ochrany

>10 min

třída 1

>120 min

třída 4

>30 min

třída 2

>240 min

třída 5

>60 min

třída 3

>480 min

třída 6

Příklad výběru vhodných rukavic do laboratoře:

- chemická ochrana kategorie III

- značka shody CE0000 (včetně čtyřmístného čísla), vyhovuje normě EN 374,

- piktogram

.....Pokračování článku bude zaměřeno na ochranu dýchacích cest......

Zajímá Vás toto téma podrobněji? Navštivte semináře námi nebo našimi partnery pořádané - blíže na www.consulteco.cz/kurzy/

Dne 4.10.2017, Ing. Radka Vokruková, Consulteco s.r.o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí