zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připomínky: Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

23.04.2018
Zemědělství
Připomínky: Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

 Na základě metodiky BPEJ byly do vyhlášky zapracovány nové údaje týkající se jak charakteristik HPJ (hlavních půdních jednotek) a BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek), tak i některých pracovních postupů při provádění aktualizace BPEJ.

Termín připomínek: 10.4.2018 - 2.5.2018

Změny oproti stávající vyhlášce č. 327/1998 Sb. se týkají:

  • upřesnění pojmu aktualizace BPEJ,
  • dokumentace celostátní databáze (např. neuvádějí se archivní materiály, s kterými se již aktivně nepracuje nebo různé výstupy, které nejsou součástí celostátní databáze nebo eventuálně budou součástí bonitačního informačního systému, který je uveden v § 3 odst. 2),
  • upřesnění mapových podkladů aktualizace BPEJ,
  • doplnění termínů k úkonům SPÚ (vyhotovení změněných map BPEJ, poskytnutí údajů o aktualizaci BPEJ katastrálnímu úřadu),
  • oprav a doplnění příloh k vyhlášce (především přílohy č. 2: ,,Hlavní půdní jednotky") tak, aby byly v souladu s Metodikou BPEJ.

§ 1

Předmět úpravy navrhované vyhlášky odpovídá zmocnění uvedenému v § 8 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2

Skeletovitostí se rozumí kombinace obsahu štěrku a kamene v ornici a obsahu štěrku a kamene ve spodině. Nejedná se o podíl.

§ 3 až 6

Státní pozemkový úřad podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje změny map BPEJ, zabezpečuje jednotné vedení a aktualizaci údajů o BPEJ v číselném a mapovém vyjádření, hradí náklady spojené s aktualizací BPEJ a poskytuje údaje o BPEJ, pokud tyto údaje nejsou již součástí katastru nemovitostí. Návrh vyhlášky upravuje postup pro vedení a aktualizaci BPEJ.

K dokumentaci celostátní databáze náleží mapy BPEJ v digitální a grafické formě a záznamy o aktualizaci BPEJ - bonitační informační systém.

Informace vyjadřující klimatické a půdní podmínky související s kódem BPEJ a údaje o plošném zastoupení BPEJ v katastrálním území nejsou součástí celostátní databáze, ale jsou obsahem Metodiky BPEJ a možným výstupem z celostátní databáze.

Do textu ustanovení § 5 odst. 5 a 6 a § 6 odst. 1 a 2 byly přidány lhůty pro vyhotovení změněných map BPEJ a pro poskytnutí údajů o aktualizaci BPEJ katastrálnímu úřadu, požadavek na zaslání zdůvodnění katastrálnímu úřadu v případě neposkytnutí údajů do 3 měsíců od vyhotovení změněných map BPEJ s informací o časovém harmonogramu zapsání BPEJ do katastru nemovitostí a zavedení do katastru nemovitostí nejpozději do 6 měsíců.

§ 7

Ke dni nabytí účinnosti vyhlášky se zrušují:

  1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.
  2. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

§ 8

Navrhuje se nabytí účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Přílohy

Navrhované změny v příloze č. 1 až 4 jsou v souladu s Metodikou BPEJ.

Dokumenty ke stažení:

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí