zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

19.04.2018
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

 Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...

Citace: 43/2018 Sb. Částka: 22/2018 Sb.
Na straně (od-do): 378-386 Rozeslána dne: 23. března 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 14. března 2018 Datum účinnosti od: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.
Předpis mění: 50/2015 Sb.; 72/2015 Sb.; 73/2015 Sb.; 75/2015 Sb.; 76/2015 Sb.Předpis ruší: 196/2005 Sb.43

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. března 2018

o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními
nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PLATEB PRO HORSKÉ OBLASTI A JINÉ OBLASTI
S PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními2) (dále jen "oblast s přírodními omezeními").


§ 2

Členění oblastí s přírodními omezeními

(1) Oblasti s přírodními omezeními jsou

a)
horské, které se dále dělí na

1.
typ H1,

2.
typ H2,

3.
typ H3,

4.
typ H4,

5.
typ H5,

b)
ostatní, které se dále dělí na

1.
typ O1,

2.
typ O2,

3.
typ O3,

c)
specifické typu S.

(2) Katastrální území, která spadají do oblastí s přírodními omezeními podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 3

Žadatel o poskytnutí platby

(1) O poskytnutí platby pro oblast s přírodními omezeními (dále jen "platba") může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

a)
je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a

b)
zemědělsky obhospodařuje v oblastech s přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy"), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.

(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b).

(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen "žadatel") doručí Fondu žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3).


§ 4

Žádost o poskytnutí platby

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen "žádost") obsahuje

a)
náležitosti podle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,

b)
seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje platbu, včetně

1.
jejich výměry; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu oblasti s přírodními omezeními, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v příslušném typu oblasti s přírodními omezeními, a

2.
zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu oblastí s přírodními omezeními,

c)
zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a

d)
prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.

(2) Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti, připojí k žádosti na formuláři vydaném Fondem údaj o

a)
druhu rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců a

b)
kalendářním roce založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářním roce posledního obmýtí, pokud již proběhlo.

(3) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3. V případě, že se zemědělská půda nachází ve více než jednom typu oblasti s přírodními omezeními podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k součtu jednotlivých typů oblastí s přírodními omezeními.

(4) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, Fond platbu za podmínek stanovených předpisem Evropské unie4) sníží nebo žádost zamítne.


§ 5

Platba

(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházející se v oblasti s přírodními omezeními.

(2) Fond platbu za příslušný kalendářní rok vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 v daném typu oblasti s přírodními omezeními a sazby uvedené v § 6 odst. 8. Při výpočtu platby se zohlední pouze díl půdního bloku uvedený v žádosti.

(3) Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které je v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury:

a)
orná půda,

b)
trvalý travní porost, nebo

c)
trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích lze platbu poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového cyklu.

(4) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle § 6 odst. 8 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie k 31. prosinci kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.

(5) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

(6) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy nacházející se v oblasti s přírodními omezeními.

(7) Fond platbu vypočtenou podle odstavce 2 upraví tak, že přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu,

a)
300 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,

b)
500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,

c)
900 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,

d)
1 800 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 27 %, a

e)
2 500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.

(8) Fond pro účely úpravy výše platby podle odstavce 7

a)
stanoví výměru oblasti typu H1,

b)
k výměře stanovené podle písmene a) připočte výměru oblasti typu H2,

c)
k výměře stanovené podle písmene b) připočte výměru oblasti typu H4,

d)
k výměře stanovené podle písmene c) připočte výměru oblasti typu H3,

e)
k výměře stanovené podle písmene d) připočte výměru oblasti typu H5,

f)
k výměře stanovené podle písmene e) připočte výměru oblasti typu O1,

g)
k výměře stanovené podle písmene f) připočte výměru oblasti typu O2,

h)
k výměře stanovené podle písmene g) připočte výměru oblasti typu O3 a

i)
k výměře stanovené podle písmene h) připočte výměru oblasti typu S.


§ 6

Sazba

(1) Sazba na 1 ha zemědělské půdy v oblasti s přírodními omezeními je rozlišena podle výrobního zaměření žadatele na

a)
převažující živočišnou výrobu, nebo

b)
převažující rostlinnou výrobu.

(2) O převažující živočišnou výrobu se jedná, pokud

a)
průměrná hodnota intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení stanovených za každý den kontrolního období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který žadatel podává žádost, dosahuje nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura a

b)
intenzita chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení v každém dni kontrolního období od 1. června do 30. září kalendářního roku, na který žadatel podává žádost, dosahuje nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura; pokud je intenzita chovu hospodářských zvířat nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky, neposuzuje se maximálně po dobu 4 dní kontrolního období.

(3) V případě, že žadatel nebyl k 1. lednu kalendářního roku předcházejícímu roku, na který podává žádost, evidován v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a v evidenci využití půdy, odstavec 2 písm. a) se nepoužije.

(4) O převažující rostlinnou výrobu se jedná v jiném případě, než je uvedeno v odstavci 2.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat se pro účely odstavce 2 vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo b) a zjištěného z informačního systému ústřední evidence podle plemenářského zákona nebo kontrolou na místě, popřípadě podle odstavce 6 nebo 7, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura obhospodařované žadatelem k příslušnému dni kontrolního období bez ohledu na skutečnost, zda jsou zařazeny do oblasti s přírodními omezeními.

(6) Chová-li žadatel v kontrolním období podle odstavce 2 písm. a) nebo b) koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za tato kontrolní období

a)
elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona, a

b)
elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní, a obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(7) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 6, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak.

(8) Sazba na 1 ha zemědělské půdy v oblasti s přírodními omezeními činí pro žadatele

a)
s převažující živočišnou výrobou

1.
219 EUR v oblasti typu H1,

2.
206 EUR v oblasti typu H2,

3.
145 EUR v oblasti typu H3,

4.
176 EUR v oblasti typu H4,

5.
132 EUR v oblasti typu H5,

6.
124 EUR v oblasti typu O1,

7.
98 EUR v oblasti typu O2,

8.
73 EUR v oblasti typu O3,

9.
67 EUR v oblasti typu S,

b)
s převažující rostlinnou výrobou

1.
93 EUR v oblasti typu H1,

2.
87 EUR v oblasti typu H2,

3.
61 EUR v oblasti typu H3,

4.
74 EUR v oblasti typu H4,

5.
56 EUR v oblasti typu H5,

6.
53 EUR v oblasti typu O1,

7.
41 EUR v oblasti typu O2,

8.
31 EUR v oblasti typu O3,

9.
28 EUR v oblasti typu S.


§ 7

Podmínky poskytnutí platby

Fond platbu poskytne v plné výši, jestliže

a)
žadatel zemědělsky hospodaří v oblastech s přírodními omezeními nejméně na 1 ha zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu podle § 5 odst. 3,

b)
žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,

c)
díl půdního bloku, na který je požadováno poskytnutí platby, je v evidenci využití půdy veden na žadatele minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku a zároveň se na tomto dílu půdního bloku nachází po celé uvedené období druh zemědělské kultury podle § 5 odst. 3, a

d)
žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost, trvalý travní porost a standardní orná půda, na kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.


§ 8

Oznámení o převodu obchodního závodu

(1) Dojde-li po podání žádosti k převodu obchodního závodu podle čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014, doručí nabyvatel oznámení o tomto převodu Fondu na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy na nabyvatele.

(2) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 písm. b) se neposuzuje po dobu maximálně 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla zemědělská půda převedena v evidenci využití půdy na nabyvatele.


§ 9

Poskytnutí snížené platby

Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti3) neuvedl veškerou plochu v souladu s čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a)
vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %5),

b)
vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %5), nebo

c)
vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %5).


§ 10

Neposkytnutí platby

Fond platbu neposkytne na výměru nabytou podle § 8, pokud nabyvatel Fondu nedoručí oznámení o převodu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy.


§ 11

Vrácení platby

Fond rozhodne o vrácení platby nebo její části za příslušný kalendářní rok, zjistí-li, že žadatel, jemuž byla platba poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí.


§ 12

Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci6), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 9 až 11 se nepoužijí.


§ 13

Údaje rozhodné pro vymezení oblastí s přírodními omezeními

Údaji rozhodnými pro vymezení oblastí s přírodními omezeními jsou hranice katastrálních území platné k 31. prosinci 2012.


§ 14

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům

§ 15

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 427/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

2. V § 2 odst. 2 se slova "písm. a) a c)" nahrazují slovy "písm. b)".

3. § 3 se včetně nadpisu zrušuje.

4. V § 7 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova "který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodě 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády".

5. V § 7 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova "který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů." nahrazují slovy "který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb.".

6. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, jestliže vede záznamy o

a)
použití přípravků na ochranu rostlin podle čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS a

b)
datu vysetí a sklizni plodin, které vážou dusík.".

7. V § 22 odst. 1 a v § 23 odst. 1 se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském" nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".

8. V § 22 odst. 6 se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a v souladu s vyhláškou č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství" nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".

9. V § 29 odst. 2 a v § 30 odst. 2 se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)".

10. Příloha č. 1 se zrušuje.

11. V příloze č. 2 ve druhém sloupci tabulky se slovo "obmýtí" nahrazuje slovy "sklizňového cyklu".

12. V příloze č. 3 se řádek

"
Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích
0,3
"
nahrazuje řádkem

"
Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích
0,5
"

13. V příloze č. 3 se řádek
"
Plochy s plodinami, které vážou dusík
0,7
"
nahrazuje řádkem

"
Plochy s plodinami, které vážou dusík
1
".


ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními


§ 16

V § 5 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2018.".


ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

§ 17

V § 6 písm. d) nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 64/2016 Sb., se slova "§ 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3" nahrazují textem "§ 7".


ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření

§ 18

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb. a nařízení vlády č. 28/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "; v případě podopatření podle § 2 písm. d) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen podle § 16 odst. 5".

2. V § 12 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském" nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".

3. V § 12 odst. 8 se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství" nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".

4. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 19 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 19 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 5 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 6 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 9 písm. a), § 20 odst. 7 písm. e) bodě 1, § 20 odst. 8 písm. c) bodě 1, § 22a odst. 5 písm. f) bodě 1 a v § 22a odst. 6 písm. c) bodě 1 se slova "§ 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3" nahrazují textem "§ 7".

5. V § 19 odst. 11 písm. a) bod 1 zní:

"1.
zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e) a".

6. V § 23 se za odstavec 13 vkládají nové odstavce 14 až 17, které znějí:

"(14) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) bodu 1 se sníží o 182 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.

(15) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) bodu 2 se sníží o 60 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.

(16) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. g) se sníží o 158 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.

(17) Dochází-li u žadatele k souběhu podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, § 2 písm. f) bodu 2 nebo § 2 písm. g), postupuje Fond při snížení sazby dotace podle odstavců 14 až 16 tak, že

a)
sazbu sníží za podopatření podle § 2 písm. f) bodu 2,

b)
po snížení sazby podle písmene a) sníží sazbu za podopatření podle § 2 písm. g) a

c)
po snížení sazby podle písmene b) sníží sazbu za podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1.".

Dosavadní odstavce 14 až 16 se označují jako odstavce 18 až 20.

7. V § 23 odst. 18 se číslo "13" nahrazuje číslem "17".

8. V § 23 odst. 19 se číslo "14" nahrazuje číslem "18".


ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství

§ 19

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 29/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h).

2. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 11 odst. 1 písm. a) bodě 1 a v § 13 písm. a) bodě 1 se slova "§ 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3" nahrazují textem "§ 7".

4. V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".

5. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství" nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".

6. V § 15 odst. 5 písm. b) se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb." nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".

7. V § 19 odst. 1 až 4 a 6 a 7 úvodní části ustanovení a v § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "písm. e)" nahrazují slovy "písm. d)".

8. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova "písm. a), c) nebo d)" nahrazují slovy "písm. a) nebo c)".

9. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova "písm. f) nebo g)" nahrazují slovy "písm. e) nebo f)".

10. Příloha č. 2 se zrušuje.


ČÁST SEDMÁ

Zrušení nařízení vlády o stanovení některých podmínek
provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce
mléka, popřípadě na chov bahnic

§ 20

Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, se zrušuje.


ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

§ 21

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Milek v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 43/2018 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 43/2018 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 43/2018 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


____________________________________________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.
2)
Čl. 31 a 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.
3)
Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
4)
Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
5)
Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
6)
Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí