zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

25.04.2018
Politika
Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2018)0425_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 25. dubna 2018, 9:00-12:30 a 14:30-18:30

Čtvrtek 26. dubna 2018, 9:00-12:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

25. dubna 2018, 9:00-12:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Sdělení předsedkyně týkající se doporučení koordinátorů ze dne 12. dubna 2018

4. Schválení zápisů ze schůzí:

?24.-25. ledna 2018 PV - PE618.127v02-00

?12. března 2018 PV - PE619.219v01-00

5. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

* Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh

6. Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná cukrovka H7-1

ENVI/8/12581

2018/2651(RSP)

Spoluzpravodajové:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Valentinas Mazuronis (ALDE)

Příslušný výbor:

ENVI

?projednání návrhu usnesení

7. Námitka podle článku 106: Povolení pro maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu

ENVI/8/12736

Zpravodajka:

Sylvie Goddyn (ENF)

?projednání návrhu usnesení

8. Výměna názorů s Komisí o strategickém přístupu ke znečišťování vod farmaceutickými látkami

9. Provádění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí

ENVI/8/04527

o výměna názorů se zástupci Komise o směrnici o pitné vodě

* * *

25. dubna 2018, 14:30-15:30

Neveřejná schůze

10. Schůze koordinátorů

* * *

25. dubna 2018, 15:30-18:30

*** Elektronické hlasování ***

11. Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

ENVI/8/10097

***I 2017/0111(COD) COM(2017)0279 - C8-0168/2017

Zpravodaj:

Damiano Zoffoli (S&D)

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

BUDG -

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE -

rozhodnutí: bez stanoviska

TRAN -

Nicola Caputo (S&D)

AD - PE610.542v03-00
AM - PE612.311v01-00

?hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

12. Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná cukrovka H7-1

ENVI/8/12581

2018/2651(RSP)

Spoluzpravodajové:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Valentinas Mazuronis (ALDE)

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí návrhu usnesení

13. Námitka podle článku 106: Povolení pro maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu

ENVI/8/12736

Zpravodajka:

Sylvie Goddyn (ENF)

?přijetí návrhu usnesení

14. Provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů

ENVI/8/12287

2018/2589(RSP)

Spoluzpravodajové:

Lukas Mandl (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Mark Demesmaeker (ECR)
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Davor Škrlec (Verts/ALE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Piernicola Pedicini (EFDD)
Joëlle Mélin (ENF)

RE - PE619.118v02-00
QO - PE619.159v01-00
QO - PE619.158v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí otázek k ústnímu zodpovězení s rozpravou

15. Ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů proti negativnímu vlivu nezákonného obchodování se zvířaty v zájmovém chovu

ENVI/8/12327

2018/2599(RSP)

Spoluzpravodajové:

Renate Sommer (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Mark Demesmaeker (ECR)
Catherine Bearder (ALDE)
Keith Taylor (Verts/ALE)
Stefan Eck (GUE/NGL)
Julia Reid (EFDD)
Joëlle Mélin (ENF)

RE - PE619.141v01-00
QO - PE619.385v01-00
QO - PE619.114v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí otázek k ústnímu zodpovězení s rozpravou

16. Provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/EC)

ENVI/8/09894

2017/2087(INI)

Zpravodajka:

Frédérique Ries (ALDE)

PR - PE616.861v01-00
AM - PE619.106v02-00
AM - PE619.162v04-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE -

Michele Rivasi (Verts/ALE)

AD - PE615.480v02-00
AM - PE616.743v01-00

?přijetí návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2018, 11:00

17. Politika soudržnosti a oběhové hospodářství

ENVI/8/11149

2017/2211(INI)

Zpravodaj:

Stanislav Polčák (PPE)

PA - PE616.863v01-00
AM - PE619.107v01-00

Příslušný výbor:

REGI -

Davor Škrlec (Verts/ALE)

PR - PE619.126v02-00
AM - PE620.811v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. března 2018, 11:00

18. Situace v oblasti vzájemných vztahů EU s Čínou

ENVI/8/11440

2017/2274(INI)

Zpravodaj:

Stefan Eck (GUE/NGL)

PA - PE615.453v01-00
AM - PE619.125v01-00

Příslušný výbor:

AFET* -

Bas Belder (ECR)

PR - PE619.387v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2018, 11:00

19. Budoucnost potravinářství a zemědělství

ENVI/8/12317

2018/2037(INI) COM(2017)0713

Zpravodajka:

Angélique Delahaye (PPE)

PA - PE618.229v01-00
AM - PE619.404v01-00
AM - PE620.725v01-00

Příslušný výbor:

AGRI -

Herbert Dorfmann (PPE)

PR - PE618.154v01-00
AM - PE619.298v01-00
AM - PE619.267v01-00
AM - PE619.299v01-00
AM - PE619.297v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. března 2018, 11:00

20. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

ENVI/8/11801

***I 2017/0336(COD) COM(2017)0826 - C8-0432/2017

Zpravodajka:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AM - PE619.139v01-00

Příslušný výbor:

REGI* -

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2018, 11:00

*** Konec elektronického hlasování ***

* * *

26. dubna 2018, 9:00-10:30

21. Výměna názorů s komisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem o iniciativách Komise týkajících se obecného potravinového práva, očkování a digitalizace zdravotní péče

26. dubna 2018, 10:30-12:30

22. Provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů

ENVI/8/12287

2018/2589(RSP)

Spoluzpravodajové:

Lukas Mandl (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Mark Demesmaeker (ECR)
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Davor Škrlec (Verts/ALE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Piernicola Pedicini (EFDD)
Joëlle Mélin (ENF)

RE - PE619.118v02-00
QO - PE619.159v01-00
QO - PE619.158v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?projednání návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. května 2018, 11:00

23. Ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů proti negativnímu vlivu nezákonného obchodování se zvířaty v zájmovém chovu

ENVI/8/12327

2018/2599(RSP)

Spoluzpravodajové:

Renate Sommer (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Mark Demesmaeker (ECR)
Catherine Bearder (ALDE)
Keith Taylor (Verts/ALE)
Stefan Eck (GUE/NGL)
Julia Reid (EFDD)
Joëlle Mélin (ENF)

RE - PE619.141v01-00
QO - PE619.385v01-00
QO - PE619.114v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?projednání návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. května 2018, 11:00

24. Různé

25. Příští schůze

?16.-17. května 2018 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí