zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

19.06.2018
Chemické látky
Legislativa
Zdraví
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

 Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...

Citace: 101/2018 Sb. Částka: 53/2018 Sb.
Na straně (od-do): 1370-1373 Rozeslána dne: 12. června 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 23. května 2018 Datum účinnosti od: 6. července 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Vydáno na základě: 22/1997 Sb.
Předpis mění: 481/2012 Sb.
101

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. května 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely.".

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace.".

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

"Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.".

4. V § 2 odst. 3 se na konci písmene i) slovo "a" zrušuje.

5. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)
píšťalové varhany.".

6. V § 3 písm. i) se za slova "zdrojem energie" vkládají slova "nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje".

7. V § 4 odst. 4 větě první se za slovy "in vitro5) uvedené na trh od 22. července 2016" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova "a na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedená na trh od 22. července 2019".

8. V § 4 odst. 5 se na konci písmene e) slovo "a" nahrazuje čárkou.

9. V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)
elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019.".

10. V § 4 odstavec 6 zní:

"(6) Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití dílů informován a tyto opětovně použité náhradní díly jsou získané

a)
z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 1. červencem 2016,

b)
ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2024,

c)
z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026,

d)
z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a

e)
z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2029.".

11. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.

12. Nadpis přílohy č. 2 zní:

"Seznam použití některých nebezpečných látek, které lze
používat za stanovených podmínek".

13. V příloze č. 2 položka 9 b) zní:

"
9 b) Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
a)
21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
b)
21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
c)
21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)

".


14. V příloze č. 2 se za položku 9 b) vkládá nová položka 9 b)-I, která zní:
"
9 b)-I Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR) Vztahuje se na velké spotřebiče pro domácnost. Platnost do 21. července 2019

".


15. V příloze č. 2 položky 13 a) a 13 b) znějí:
"
13 a) Olovo ve skle pro optické účely Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do:
a)
21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
b)
21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
c)
21. července 2021 pro všechna ostatní elektrozařízení včetně podkategorií
13 b) Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
a)
21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
b)
21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
c)
21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)

".


16. V příloze č. 2 se za položku 13 b) vkládají nové položky 13 b)-I až 13 b)-III, které znějí:
"
13 b)-I Olovo ve filtračním skle barveném ionty Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). Platnost do 21. července 2021
13 b)-II Kadmium v koloidně barvených filtračních sklech, kromě použití, která spadají do bodů 39 a 39 a) této přílohy
13 b)-III Kadmium a olovo v glazurách používaných pro etalony odrazivosti

".


17. V příloze č. 2 se položka 39 nahrazuje položkou 39 a), která zní:
"
39 a) Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky ("downshifting") pro použití v systémech vizualizace (< 0,2 ug Cd na mm2 plochy obrazovky) Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do 31. října 2019

".

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I

a)
bodů 2 a 17, která nabývají účinnosti dnem 21. listopadu 2018, a

b)
bodů 3 až 11, která nabývají účinnosti dnem 12. června 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Hüner v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí