zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

02.11.2018
Zemědělství
Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách...

Citace: 227/2018 Sb. Částka: 113/2018 Sb.
Na straně (od-do): 4034-4043 Rozeslána dne: 12. října 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 4. října 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 139/2002 Sb.
Předpis ruší: 327/1998 Sb.; 456/2002 Sb.227

VYHLÁŠKA

ze dne 4. října 2018

o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu
pro jejich vedení a aktualizaci


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje charakteristiku bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.


§ 2

Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek

Bonitovaná půdně ekologická jednotka1) je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí ke světovým stranám, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž

a)
klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu,

b)
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností podle přílohy č. 2 k této vyhlášce; je vyjádřena druhou a třetí číslicí pětimístného číselného kódu,

c)
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku podle přílohy č. 3 k této vyhlášce; jsou vyjádřeny čtvrtou číslicí pětimístného číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, a

d)
skeletovitost, jíž se rozumí kombinace obsahu štěrku a kamene v ornici a obsahu štěrku a kamene v spodině do 0,6 m, a hloubka půdy podle přílohy č. 4 k této vyhlášce jsou vyjádřeny pátou číslicí pětimístného číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.


§ 3

Vedení bonitovaných půdně ekologických jednotek

(1) Bonitované půdně ekologické jednotky jsou jednotně vedeny v celostátní databázi bonitovaných půdně ekologických jednotek2). Pětimístný kód bonitovaných půdně ekologických jednotek je dostupný v katastru nemovitostí.

(2) K dokumentaci celostátní databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek náležejí

a)
mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek v digitální rastrové formě a

b)
záznamy o aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek - bonitační informační systém.


Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

§ 4

(1) Při aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek se zjišťují a vyhodnocují změny půdních a klimatických podmínek zemědělských pozemků terénním průzkumem oproti podmínkám, jež charakterizují dosud stanovenou bonitovanou půdně ekologickou jednotku, zejména pokud došlo ke zjevným a podstatným změnám v důsledku povodně, sesuvu půdy, výrazné degradaci a destrukci půdy erozí, zásadní změně hydromorfismu půdy nebo pokud byly bonitované půdně ekologické jednotky dříve zjevně nesprávně určeny.

(2) Aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek se ověřují a upřesňují, a tím vymezují, hranice rozdílných bonitovaných půdně ekologických jednotek, popřípadě se mění číselný kód bonitovaných půdně ekologických jednotek.

(3) Při aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek se provádí

a)
aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek celých katastrálních území, popřípadě na částech katastrálních území,

b)
domapování, při kterém se doplňuje a upřesňuje celostátní databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek3), a stanovení bonitovaných půdně ekologických jednotek na nově vzniklých zemědělských pozemcích, kde nebyly dříve určeny, a

c)
aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části katastrálního území.

(4) Při aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek se neprovádí změny průběhu hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek ovlivněné nepřesností zákresů a oprava chyb vzniklých při soutisku map.

(5) Výsledkem aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek jsou změněné mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek.


§ 5

(1) Mapovými podklady pro aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek v digitální, popřípadě analogové formě jsou

a)
mapy podle § 3 odst. 2 písm. a),

b)
katastrální mapy a

c)
kopie map dřívější pozemkové evidence v měřítku katastrální mapy, na kterých jsou zobrazeny parcely evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem4).

(2) Pozemkový úřad, shledal-li důvody pro aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek, oznámí zahájení a rozsah aktualizace včetně termínu provádění terénního průzkumu a jeho podmínek a místo, kde budou návrhy změněných map bonitovaných půdně ekologických jednotek vyloženy k veřejnému nahlédnutí.

(3) Pozemkový úřad o zahájené aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek a jejím rozsahu samostatně informuje místně příslušný katastrální úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a finanční úřad.

(4) Pozemkový úřad zajistí vyložení návrhů změněných map bonitovaných půdně ekologických jednotek po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí.

(5) Pozemkový úřad do 2 měsíců od uplynutí lhůty pro vyložení návrhů změněných map bonitovaných půdně ekologických jednotek vyhodnotí připomínky veřejnosti a případně vyhotoví změněné mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek na mapovém podkladu uvedeném v § 5 odst. 1 písm. b).

(6) Pozemkový úřad poskytne do 3 měsíců od vyhotovení změněné mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek katastrálnímu úřadu údaje o aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek ve výměnném formátu informačního systému katastru nemovitostí, včetně žádosti o zapsání do katastru nemovitostí.


§ 6

(1) Katastrální úřad zavede výsledek aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek do katastru nemovitostí.

(2) Pozemkový úřad zavede ke dni platnosti změněné mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek aktualizaci do celostátní databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek a tím aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek ukončí.

(3) Pozemkový úřad písemně informuje o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek, včetně data platnosti změněné mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek, správní orgány uvedené v § 5 odst. 3.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

2.
Vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 8 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 1 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 8 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)
Například § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., § 15 odst. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
4)
§ 62 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 227/2018 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 227/2018 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 227/2018 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 227/2018 Sb.


(přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí