zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

20.12.2018
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu
Citace: 292/2018 Sb. Částka: 146/2018 Sb.
Na straně (od-do): 5002-5004 Rozeslána dne: 13. prosince 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 3. prosince 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III

Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.
Předpis mění: 48/2017 Sb.
292

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti
a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor,
ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.


Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se za pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 7 doplňuje pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 8, které zní:

"
10 8 Byl použitý přípravek na ochranu rostlin povolen v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009? Čl. 55 věta první a druhá v návaznosti na čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009 § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.

".


2. V příloze č. 2 bodě 7 se na konci písmene b) slovo "a" zrušuje.

3. V příloze č. 2 se na konci bodu 7 tečka nahrazuje slovem ", a" a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a na dílu půdního bloku, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.".

4. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 13 v řádku Rozsah Velký ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká ve sloupci Hodnocení se věta "U hospodářských zvířat nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě." nahrazuje větou "Po podání veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady 96/23/ES hospodářským zvířatům nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua těchto přípravků v nadlimitní hodnotě.".

5. V příloze č. 3 se za pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 7 doplňuje pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 8, které zní:

"
10 8 Rozsah Malý X
Střední X
Velký Byl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.
Závažnost Malá X
Střední X
Velká Byl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.
Trvalost Odstranitelná X
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat Ano.

".

6. V příloze č. 4 se na konci tabulky doplňují požadavky standardů 7d, které znějí:

"
7d Rozsah Malý Velikost plochy pěstované plodiny překročila 30 ha a je do 35 ha včetně.
Střední Velikost plochy pěstované plodiny překročila 35 ha a je do 40 ha včetně.
Velký Velikost plochy pěstované plodiny překročila 40 ha.
Závažnost Malá Počet dílů půdních bloků s porušením je 1.
Střední Počet dílů půdních bloků s porušením je 2.
Velká Počet dílů půdních bloků s porušením je 3 a více.
Trvalost Odstranitelná X
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat Ne.
".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Žadatel nemusí dodržet podmínky podle přílohy č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2019, na dílu půdního bloku se souvislou plochou porostu, který byl založen přede dnem 1. ledna 2019.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí