zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové předpisy z oblasti zemědělství

08.03.2019
Zemědělství
Legislativa
Nové předpisy z oblasti zemědělství
Citace: 57/2019 Sb. Částka: 23/2019 Sb.
Na straně (od-do): 490-491 Rozeslána dne: 26. února 2019
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 4. února 2019 Datum účinnosti od: 1. března 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.
Předpis mění: 76/2015 Sb.; 44/2018 Sb.57

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. února 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství

Čl. I

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 29/2018 Sb. a nařízení vlády 43/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Za navýšení zařazené výměry v pátém roce závazku se nepovažuje navýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření podle § 2 odst. 6.".

2. V § 6 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 3 slovo "nebo" zrušuje.

3. V § 6 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se bod 5, který zní:

"5.
je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci a pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období posledních 3 let před 15. květnem příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci.".

4. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní.".

5. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní.".

6. V § 15 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena a) až k).

7. V § 15 odst. 2 písm. k) se slova "písmene k)" nahrazují slovy "písmene j)" a slova "písmene l)" se nahrazují slovy "tohoto písmene".

8. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Pro účely odstavce 2 písm. j) bodu 2 může žadatel využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů; v případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 2 písm. j) bodu 2.".

9. V § 21 odst. 3 se text "písm. h)" nahrazuje textem "písm. g)".

10. V § 22 odst. 5 a v § 25 odst. 9 se text "§ 13 písm. a)" nahrazuje textem "§ 13 odst. 1 písm. a)".

11. V § 22 odst. 7 se text "písm. g)" nahrazuje textem "písm. f)".

12. V § 23 odst. 6 se text "§ 13 písm. b)" nahrazuje textem "§ 13 odst. 1 písm. b)".

13. V § 23 odst. 9 se slova "písm. d), f), k) nebo l)" nahrazují slovy "písm. c), e), j) nebo k)" a slova "písm. k) nebo l)" se nahrazují slovy "písm. j) nebo k)".

14. V § 24 odst. 7 se slova "písm. e) nebo i)" nahrazují slovy "písm. d) nebo h)".

15. V § 25 odst. 11 se text "písm. j)" nahrazuje textem "písm. i)".

16. V § 25 odst. 15 písm. a) se slova "písm. b) nebo c)" nahrazují slovy "písm. a) nebo b)".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018 podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou § 11 odst. 6 a § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, které se použijí již na řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. III

V § 4 nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, se na konci textu odstavce 4 doplňují slova ", nebo kterému byla přiznána platba podle tohoto nařízení".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Citace: 58/2019 Sb. Částka: 23/2019 Sb.
Na straně (od-do): 492-493 Rozeslána dne: 26. února 2019
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 18. února 2019 Datum účinnosti od: 1. března 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.Předpis mění: 74/2015 Sb.58

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. února 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 34/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. f) se slova "1. června" nahrazují slovy "1. března" a slova "31. května" se nahrazují slovy "posledního dne měsíce února".

2. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "celou dobu závazku" nahrazují slovy "celé retenční období".

3. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Retenčním obdobím je období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) hospodářských zvířat, která jsou předmětem dotace, a které trvá od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.".

4. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Za způsobilou dojnici pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. c) se považuje suchostojná kráva, která má nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů neomezený přístup do výběhu na uvedeném hospodářství podle § 11 odst. 1 písm. a).".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

5. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději dvacátý den následujícího měsíce po měsíci, za který je hlášení zasíláno, s výjimkou února, kdy hlášení podává nejpozději do 10. března.".

6. V § 11 odst. 4 se slova "§ 6 odst. 3, 4 nebo 5" nahrazují slovy "§ 6 odst. 3 až 6".

7. V § 11 odst. 4 se slova "do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta" nahrazují slovy "do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku po roce, za který má být dotace poskytnuta".

8. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "doby závazku" nahrazují slovy "retenčního období".

9. V § 12 odst. 3 se slova "celé doby závazku" nahrazují slovy "celého retenčního období".

10. V § 16 odst. 1 písm. c) se částka "63 EUR" nahrazuje částkou "42 EUR".

11. V § 16 odst. 1 písm. d) se částka "107 EUR" nahrazuje částkou "147 EUR".

12. V § 17 odst. 9 úvodní části ustanovení se za slovo "podopatření" vkládají slova "pro uvedené hospodářství".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018 podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Dotace pro rok 2018 v rámci podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy poskytne Státní zemědělský a intervenční fond na celkový počet velkých dobytčích jednotek zjištěných suchostojných krav stanovený podle počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3 až 6 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, evidovaných v ústřední evidenci od 1. června do 30. listopadu 2018 na hospodářství uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace splňující podmínky stanovené nařízením vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a které ukončily březost v období od 1. července do 30. listopadu 2018.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Citace: 59/2019 Sb. Částka: 23/2019 Sb.
Na straně (od-do): 494-496 Rozeslána dne: 26. února 2019
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 18. února 2019 Datum účinnosti od: 1. března 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.Předpis mění: 75/2015 Sb.59

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. února 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb. a nařízení vlády č. 43/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Za navýšení zařazené výměry v pátém roce závazku se nepovažuje navýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do podopatření podle § 2.".

2. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)
je žadatel zařazen do příslušného podopatření podle § 3 odst. 5 a do tohoto podopatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení, přičemž v případě

1.
podopatření podle § 2 písm. d) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen podle § 16 odst. 5, nebo

2.
podopatření podle § 2 písm. g) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen podle § 22 odst. 3 písm. c),".

3. V § 12 odst. 5 písm. d) se na konci textu bodu 2 doplňují slova ", přičemž výměra převládajícího druhu ovoce je posuzována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak".

4. V § 12 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) Žadatel může pro účely odstavce 5 písm. j) bodu 2 využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů. V případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 5 písm. j) bodu 2.

(11) Žadatel doloží Fondu kopii záznamu o výsledcích rozboru podle

a)
odstavce 5 písm. c) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, a

b)
odstavce 5 písm. e) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.".

5. V § 15 se doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:

"(11) Žadatel může pro účely odstavce 5 písm. d) bodu 2 využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů. V případě dosažení prahové hodnoty škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 5 písm. d) bodu 2.

(12) Žadatel doloží Fondu kopii

a)
záznamu o výsledcích rozboru podle

1.
odstavce 5 písm. b) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, a

2.
odstavce 6 písm. f), odstavce 7 písm. f) nebo odstavce 8 písm. e) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, a

b)
evidenční karty dílu půdního bloku podle odstavce 5 písm. c) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.".

6. V § 19 odstavec 12 zní:

"(12) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí nebo pastvy, popřípadě stanovení dřívějšího termínu seče nebo pastvy, podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) nebo h), odstavce 4 písm. a) nebo h), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a), odstavce 9 písm. a) nebo odstavce 11 písm. a) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.".

7. V § 19 se doplňují odstavce 13 až 16, které znějí:

"(13) Snížení limitu přívodu dusíku pastvou podle odstavce 11 písm. b) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.

(14) Souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody doručí žadatel Fondu nejpozději v den, kdy

a)
měla být seč nebo pastva provedena, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 12 s odložením nebo vynecháním jedné ze sečí nebo pastvy,

b)
hodlá seč nebo pastvu provést, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 12 se stanovením dřívějšího termínu seče nebo pastvy, nebo

c)
měla být splněna podmínka minimálního přívodu dusíku pastvou, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 13.

(15) Předloží-li žadatel souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody po dni uvedeném v odstavci 14, Fond k takovému předložení nepřihlédne.

(16) O skončení pastvy podle odstavce 2 písm. c), odstavce 9 písm. f), odstavce 10 písm. f) nebo odstavce 11 písm. c) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.".

8. V § 20 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) O skončení pastvy podle odstavce 8 písm. d) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.".

9. V § 21 odst. 5 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova ", přičemž na části příslušného dílu půdního bloku, na které není vytvořen biopás, může pěstovat plodinu ze směsi plodin pro biopás, pouze je-li pěstována samostatně nebo jako hlavní plodina s podsevem".

10. V § 21 odst. 5 písm. c) se číslo "20" nahrazuje číslem "40".

11. V § 21 odst. 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova ", přičemž oddělení biopásů prolukou kratší než 50 m není považováno za nesplnění podmínky".

12. V § 22a se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) O skončení pastvy podle odstavce 6 písm. d) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.".

13. V § 25 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Nesplnění podmínek provádění jednotlivého podopatření nebo titulu podle § 2 se vždy posuzuje ve vztahu k příslušnému závazku podle § 3.".

14. V § 26 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)
podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 11, přičemž žadatel doklady podle

1.
§ 12 odst. 5 písm. c) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, nebo

2.
§ 12 odst. 5 písm. e) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, nebo

b)
podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. a) bodě 1 nebo § 15 odst. 12 písm. b), přičemž žadatel doklady podle

1.
§ 15 odst. 5 písm. b) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, nebo

2.
§ 15 odst. 5 písm. c) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.

(4) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. a) bodě 2, přičemž žadatel doklady podle § 15 odst. 6 písm. f), § 15 odst. 7 písm. f) nebo § 15 odst. 8 písm. e) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.".

15. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. b), přičemž žadatel doklady podle § 15 odst. 5 písm. c) nepředložil do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.".

16. V § 33 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)
podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 11 a nepředložení dokladů podle

1.
§ 12 odst. 5 písm. c) do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, nebo

2.
§ 12 odst. 5 písm. e) do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, nebo

b)
podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. a) bodě 1 a nepředložení dokladů podle v § 15 odst. 5 písm. b) do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden,

dotace se v rámci podopatření podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného podopatření a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.

(9) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. a) bodě 2 a nepředložení dokladů podle § 15 odst. 6 písm. f), § 15 odst. 7 písm. f) nebo § 15 odst. 8 písm. e) do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušný titul podle § 2 od počátku tohoto závazku.".

17. V příloze č. 1 části A. II. bodě 3 se za text "§ 46" vkládá text "odst. 1".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Na řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018 podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou ustanovení § 19 odst. 16, § 20 odst. 9 a § 22a odst. 7 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, která se použijí již na řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí