zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

26.06.2019
Chemické látky
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

 Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...

Citace: 146/2019 Sb. Částka: 62/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1322-1334 Rozeslána dne: 19. června 2019
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 3. června 2019 Datum účinnosti od: 1. července 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II

Vydáno na základě: 22/1997 Sb.
146

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. června 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení.".

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití.".

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/169 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/170 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/171 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/172 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii "Flip Chip".
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/174 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/175 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/176 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory.".

4. V příloze č. 2 položka 6 a) zní:

(Položka není v digitální podobě)

5. V příloze č. 2 se za položku 6 a) vkládá nová položka 6 a)-I, která zní:

(Položka není v digitální podobě)

6. V příloze č. 2 položka 6 b) zní:

(Položka není v digitální podobě)

7. V příloze č. 2 se za položku 6 b) vkládají nové položky 6 b)-I a 6 b)-II, které znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

8. V příloze č. 2 položka 6 c) zní:

(Položka není v digitální podobě)

9. V příloze č. 2 položka 7 a) zní:

(Položka není v digitální podobě)

10. V příloze č. 2 položka 7 c)-I zní:

(Položka není v digitální podobě)

11. V příloze č. 2 položka 7 c)-II zní:

(Položka není v digitální podobě)

12. V příloze č. 2 položka 7 c)-IV zní:

(Položka není v digitální podobě)

13. V příloze č. 2 položka 8 b) zní:

(Položka není v digitální podobě)

14. V příloze č. 2 se za položku 8 b) vkládá nová položka 8 b)-I, která zní:

(Položka není v digitální podobě)

15. V příloze č. 2 položka 15 zní:

(Položka není v digitální podobě)

16. V příloze č. 2 se za položku 15 vkládá nová položka 15 a), která zní:

(Položka není v digitální podobě)

17. V příloze č. 2 položka 18 b) zní:

(Položka není v digitální podobě)

18. V příloze č. 2 se za položku 18 b) vkládá nová položka 18 b)-I, která zní

(Položka není v digitální podobě)

19. V příloze č. 2 položka 21 zní:

(Položka není v digitální podobě)

20. V příloze č. 2 se za položku 21 vkládají nové položky 21 a) až 21 c), které znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

21. V příloze č. 2 položka 24 zní:

(Položka není v digitální podobě)

22. V příloze č. 2 položka 29 zní:

(Položka není v digitální podobě)

23. V příloze č. 2 položka 32 zní:

(Položka není v digitální podobě)

24. V příloze č. 2 položka 34 zní:

(Položka není v digitální podobě)

25. V příloze č. 2 položka 37 zní:

(Položka není v digitální podobě)

26. V příloze č. 2 se doplňuje položka 42, která zní:

(Položka není v digitální podobě)

27. V příloze č. 3 položkách 35 a 43 se slovo "kontrolních" nahrazuje slovem "řídicích".

28. V příloze č. 3 položkách 36, 39 a 40 se slovo "kontrolní" nahrazuje slovem "řídicí".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou

a)
ustanovení čl. I bodů 2 a 26, která nabývají účinnosti dnem 22. července 2019, a

b)
ustanovení čl. I bodů 3, 11 až 20, 22, 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. března 2020.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí