zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

07.01.2020
Zemědělství
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
Citace: 359/2019 Sb. Částka: 150/2019 Sb.
Na straně (od-do): 3694-3695 Rozeslána dne: 31. prosince 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 17. prosince 2019 Datum účinnosti od: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. vizl. II

Vydáno na základě: 326/2004 Sb.Předpis mění: 132/2018 Sb.

359

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb.,
o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin


Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.".

3. V § 6 odst. 2 se slova "a vlhkosti" zrušují.

4. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

5. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Jsou-li číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace přípravku nebo pomocného prostředku uváděny prostřednictvím 2D kódu, distributor vede záznamy v elektronické podobě, která umožní propojení záznamů s příslušnými 2D kódy.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.

7. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.".

8. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Při odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků v obalu o velikosti do 25 kg nebo do 25 l včetně, se provádí odběr tohoto celého balení, případně většího počtu balení stejné šarže; pokud je to technicky možné, lze tímto způsobem provést odběr i většího balení.".

9. V § 12 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "V případě, že nebylo odebráno celé balení podle odstavce 1, použijí se k odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků u" a slovo "vzorku" v poslední větě se nahrazuje slovy "jednotlivého konečného vzorku ve vzorkovnici".

10. V § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Ústav při odběru vzorků pro potřeby druhého odborného stanoviska zajistí, že

a)
u obalů o velikosti do 2 kg nebo 2 l včetně jsou odebírána minimálně dvě tato balení, případně dvojnásobný počet balení nezbytně nutných k provedení analýz,

b)
u obalů o velikosti větší než 2 kg nebo 2 l je odebíráno jedno toto balení a že vzorek pro potřeby druhého odborného stanoviska je následně zajištěn laboratoří Ústavu z tohoto balení, a

c)
při odběru vzorků do vzorkovnic jsou zajištěny minimálně dvě vzorkovnice téhož vzorku.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 5 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí