zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků - doporučení pro žadatele a příjemce dotací z OPŽP

11.01.2020
Obecné
Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků - doporučení pro žadatele a příjemce dotací z OPŽP

Upozorňujeme příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí, aby věnovali zvýšenou pozornost rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční výdaje v ISKP 14+ a zaúčtování podpory v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.

Nesoulad zaúčtovaných a proplacených výdajů s výdaji rozdělenými na investiční a neinvestiční v právním aktu o poskytnutí dotace může vést ke vzniku nesrovnalosti a v konečném důsledku i k povinnosti vrátit 100% nesprávně požadovaných (nastavených) prostředků dle podmínek právního aktu o poskytnutí dotace.

Platí, že ověření správného rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční výdaje potvrzuje žadatel písemně před vydáním (změnou) právního aktu, kterým je zahájeno financování, nejčastěji po ukončení zadávacích a výběrových řízení. Doporučujeme proto žadatelům a příjemcům dotací toto rozdělení vždy konzultovat s osobou, které je odpovědná za zaúčtování projektových výdajů příjemce podpory následně přijaté dotace OPŽP v účetnictví žadatele/příjemce. V případě, že žadatel nebo příjemce zjistí chybně nastavené investiční a neinvestiční výdaje rozdělené takto v právním aktu po jeho vydání, je změna možná nejpozději před proplacením dotace v rámci administrace Zprávy o realizaci a Žádosti o podporu. V takovém případě je třeba se obrátit na projektového manažera a požádat o vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V této souvislosti byly kurzívou aktualizovány podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD), a to následovně:

Příloha č. 1 k RoPD, část II Další povinnosti příjemce dotace, článek 5 - Vedení účetnictví

5.1. Příjemce dotace je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech
a nákladech Projektu. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví"). Příjemce dotace je současně povinen členit proplacené výdaje na investiční a neinvestiční výdaje, a to v souladu s prováděcími vyhláškami k zákonu o účetnictví.

Příloha č. 1 RoPD, část IV Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí, článek 2 - Diferenciace sankcí za porušení povinností

2.2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II. čl. 6, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 2 část A tohoto Rozhodnutí.

V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I v čl. 6, čl. 7. bod 7.2.1. a bod 7.2.2., v části II čl. 3. bod 3.3. (analogicky i v části III. čl. 2.), čl. 4, bod. 4.1.-4.4., čl. 5, bod. 5.1. věta první a druhá, 5.2-5.5., čl. 7 bod 7.1., 7.2. a-7.4., čl. 8., čl. 9., v čl. 10 bod 10.1. (postih v uvedené výši se netýká povinnosti informovat o vícepracích), čl. 11, čl. 12., bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami uvedenými v Příloze č. 2, část B tohoto Rozhodnutí.

Příloha č. 2 k RoPD - část B

5 Část II. čl. 5. body 5.1. věta první a druhá, 5.2 - 5.5 Nevedení účetnictví v souladu s Přílohou č. 1 Rozhodnutí Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace

V případě třetí věty v Části II čl. 5 bodu 5.1 Přílohy č. 1 RoPD tedy platí, že pochybení týkající se identifikovaného nesouladu zaúčtovaných a proplacených výdajů s výdaji rozdělenými na investiční a neinvestiční v právním aktu o poskytnutí dotace, bude ve smyslu s Částí IV čl. 2 bodem 2.1 Přílohy č. 1 RoPD postiženo odvodem ve výši 100% - tedy ve výši nesprávně zaúčtovaných výdajů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí