zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

26.06.2020
Voda
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 277/2020 Sb. Částka: 105/2020 Sb.
Na straně (od-do): 2234-2313 Rozeslána dne: 19. června 2020
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 15. června 2020 Datum účinnosti od: 1. července 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 254/2001 Sb.
Předpis mění: 262/2012 Sb.277

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 117/2014 Sb., nařízení vlády č. 235/2016 Sb., nařízení vlády č. 351/2016 Sb. a nařízení vlády č. 27/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Pokud se obchodní závod zemědělského podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně,

a)
opatření akčního programu se vztahují na zemědělské pozemky podle § 5 nacházející se ve zranitelných oblastech,

b)
požadavky podle § 7a a § 8 odst. 1 se vztahují také na zemědělské pozemky v písmeni a) neuvedené a

c)
požadavky podle § 9 odst. 1 a 2 se vztahují na celý obchodní závod.".

2. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Pokud je zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství, je díl půdního bloku nacházející se výměrou větší než 2 ha ve zranitelné oblasti považován za díl půdního bloku nacházející se ve zranitelné oblasti.

(4) Pokud zemědělský podnikatel není zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství, je zemědělský pozemek nacházející se výměrou větší než 2 ha ve zranitelné oblasti považován za zemědělský pozemek nacházející se ve zranitelné oblasti.".

3. V § 6 odst. 2 se za slovo "nevztahuje" vkládají slova "na hnojiva použitá k ozimým plodinám v aplikační dávce obsahující nejvýše 5 kg N/ha,".

4. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Výjimka ze zákazu hnojení podle odstavce 1 je možná u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů, a to v období nejdéle 14 dní od začátku období zákazu a ve dnech, kdy průměrná denní teplota vzduchu je vyšší než 5 oC. Tuto skutečnost podloženou měřením potvrzeným Českým hydrometeorologickým ústavem následně zemědělský podnikatel doloží pro účely kontroly Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 7 odst. 1 se za slova "potřeb jednotlivých plodin" vkládají slova "a kultur", slova "hnojení jednotlivých plodin" se nahrazují slovy "přívod dusíku" a za větu druhou se vkládá věta "Při nižších dosahovaných výnosech je třeba s ohledem na požadavky § 7a přívod dusíku poměrně snížit.".

6. V § 7 odst. 2 se slova ", s výjimkou plodin uvedených v tabulkách č. 5 a 6" nahrazují slovy "za hospodářský rok uvedené v tabulce č. 4" a slova "stanoveným vyhláškou č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů" se nahrazují slovy "stanovených podle vyhlášky č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci".

7. V § 7 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)
do přívodu dusíku je započítáván dusík využitelný v prvním roce plodinou následující po plodině vázající vzdušný dusík podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení pěstované jako hlavní plodina, a to

1.
50 kg N/ha z posklizňových a kořenových zbytků víceletých čistých porostů jetelovin a jednoletých porostů luskovin pěstovaných na semeno se zapravenou slámou, nebo

2.
25 kg N/ha z posklizňových a kořenových zbytků ostatních plodin vázajících vzdušný dusík, včetně jejich směsí s jinými plodinami, a".

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

8. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova "tabulce č. 1 v příloze č. 2 k tomuto nařízení" nahrazují textem "§ 6".

9. V § 7 odst. 7 písm. b) se text "č. 327/1998 Sb." nahrazuje textem "č. 227/2018 Sb.".

10. V § 7 odst. 8 písmeno b) zní:

"b)
v případě použití hnojiv k podpoře rozkladu slámy je navíc možné použít ve hnojivech podle písmen A a B nejvýše 30 kg N/ha ke hnojení řepky nebo nejvýše 20 kg N/ha ke hnojení ostatních ozimých plodin,".

11. V § 7 odstavec 9 zní:

"(9) Za hnojení na podporu rozkladu slámy se považuje přímé nebo následné hnojení do začátku období zákazu hnojení uvedeného v § 6 na zemědělském pozemku s ponechanou veškerou slámou. Strniště po sklizni kukuřice na siláž o výšce nejméně 40 cm se považuje za slámu. Za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý na zelené hnojení. Za hnojení k meziplodině se nepovažuje hnojení v době kratší než 2 týdny před sklizní meziplodiny nebo zapravením jejího porostu na zelené hnojení.".

12. V § 7 odst. 11 se číslo "80" nahrazuje číslem "120" a číslo "40" se nahrazuje číslem "60".

13. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a

Bilance dusíku

(1) Zemědělský podnikatel zpracuje bilanci dusíku do 31. prosince za období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku (dále jen "hospodářský rok"). Způsob výpočtu bilance dusíku je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(2) Hodnota bilance dusíku nesmí 3 po sobě následující hospodářské roky v průměru překročit 70 kg N/ha zemědělské půdy obchodního závodu. Do bilance dusíku se nezapočítávají plochy, hnojení a výnosy ve školkách, ovocných sadech, vinicích, chmelnicích, sklenících, fóliovnících, pařeništích a porostech jahod, okrasných rostlin, rychle rostoucích dřevin a vánočních stromků. Bilance dusíku se nepočítá pro obchodní závod, který po odečtení plochy podle věty druhé obhospodařuje méně než 30 ha zemědělské půdy.

(3) Povinnost zpracovat bilanci dusíku se nevztahuje na výkaly a moč uvedené v § 7 odst. 13.".

14. V § 8 odst. 1 se slovo "ročně" nahrazuje slovy "v hospodářském roce".

15. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Výpočet dávky dusíku použité v průměru na 1 ha se provádí na základě údajů o přívodu celkového dusíku v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech včetně produkce dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě nebo jiném pobytu na zemědělském pozemku. Tyto údaje se získají z evidence hnojení.".

16. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "a kompost" nahrazují slovy ", kompost a separát digestátu" a za slovo "Kompost" se vkládají slova "a separát digestátu".

17. V § 9 odst. 3 písmeno e) zní:

"e)
tuhé statkové hnojivo nebo separát digestátu urovnán ve vrstvě o minimální výšce 1,7 m a rozměru kratší strany hromady maximálně 20 m při orientaci složiště delší stranou po spádnici.".

18. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Kukuřici ve třetím aplikačním pásmu vymezeném v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení nelze pěstovat více než 2 roky po sobě.".

19. V § 11 odst. 1 se slova "erozně nebezpečné plodiny" zrušují a slova "a čirok" se nahrazují slovy "nebo čirok".

20. V § 11 odst. 3 se číslo "80" nahrazuje číslem "120" a číslo "40" se nahrazuje číslem "60".

21. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

22. V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

23. V příloze č. 2 tabulka č. 6 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

24. V nadpisu přílohy č. 3 se slova "hnojení jednotlivých plodin" nahrazují slovy "přívodu dusíku".

25. V příloze č. 3 tabulka č. 4 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

26. V příloze č. 3 tabulka č. 5 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

27. V příloze č. 3 tabulce č. 6 se za tabulku doplňují vysvětlivky, které znějí

(Vysvětlivky nejsou v digitální podobě)

28. Za přílohu č. 3 se doplňují přílohy č. 4 a 5, které včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Zemědělský podnikatel zpracuje bilanci dusíku podle § 7a nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé za hospodářský rok 2020/2021.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí