zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky z funkčního úkolu odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství

26.06.2020
Příroda
Zemědělství
Výsledky z funkčního úkolu odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Pilotní projekt vzorové komunikace mezi hospodařícími subjekty v zemědělství, uživateli honiteb a dobrovolníky za použití techniky a software pro detekci drobné a srnčí zvěře před senosečí a ověření funkčnosti tohoto projektu v provozních podmínkách" (viz smlouva č.: 376-2019-16233). Smlouva byla uzavřena dne 10.6.2019 mezi Ministerstvem zemědělství a Regionální agrární komorou Jihočeského kraje.

VZOROVÝ SYSTÉM REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VŠECH SUBJEKTŮ ZAPOJENÝCH DO OCHRANY ZVĚŘE PŘED POSEČENÍM

ÚVOD

Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK), sdružující fyzické i právnické osoby obhospodařující většinu zemědělské půdy v regionu, se aktivně zapojila do aktivit vedoucích ke snížení zranění a úmrtí zvěře vlivem zemědělské techniky z několika důvodů:

 • není morální a etické ubližovat bezbranným živým tvorům

 • je důležité udržovat dobré vztahy mezi zemědělci a uživateli honiteb (myslivci)

 • snaha o vytváření a udržení ,,dobrého pověsti" jihočeských zemědělců a agrární komory v očích veřejnosti

 • motivace zemědělců k užívání prvků tzv. precizního zemědělství (drony, termovize)

 • bránit znehodnocení krmiva ostatky zdevastovaných zvířat.

POZNATKY Z ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCH AKCÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 2019

Na základě spolupráce se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity, s konkrétními myslivci, řadou zemědělských podniků i dobrovolníků při monitoringu a záchraně zvěře jsme dospěli k následujícím poznatkům a doporučením systematického řešení problematiky:

 1. Senoseč on.line je bezesporu užitečným nástrojem, nicméně organizace ,,záchranných" akcí se neobejde bez skutečné komunikace a dlouhodobější spolupráce s dotčenými myslivci, zemědělci a dobrovolníky z okolí. Přestože většina monitorovaných sečí byla v předstihu nahlášená v systému, nezapojil se do ní skrze aplikaci žádný dobrovolník.

 2. Nabídka užití dronu ve virtuální aplikaci se také nesetkala s odezvou v podobě konkrétní spolupráce.

 3. Žádané výsledky umožní i užití menších komerčních dronů s termovizí, čímž se metoda pro konečné uživatele zlevňuje, ve srovnání s původními náklady na užití dražší výkonnější techniky.

 4. Metoda není vhodná pro užití v porostech obilovin a řepky, jelikož seč uvedených plodin začíná, kvůli potřebě vyššího podílu sušiny, v pozdějších dopoledních hodinách a není tudíž možné těsně před ní užít termovizi.

 5. Aplikace zvukových plašičů, psů nebo terčů - těsně před užitím dronů - snižuje počet termovizí detekovaných zvířat až o dvě třetiny.

 6. Poznatky z obliby konkrétních porostů srnami - srny pro kladení mláďat upřednostní ,,výživnější" monokulturu, např. jeteliště před druhově chudým, nečlenitým remízkem.

 7. Zejména mladí pracovníci v agropodnicích se zajímají o drony, užití autonomní techniky bude růst i v závislosti na generační výměně.

 8. Větším problémem než nedostatek techniky se v současné době jeví nedostatek kvalifikované obsluhy dronů - ,,dronařů" - přestože se v regionu kromě zemědělské sféry objevují i mezi dobrovolníky z řad myslivců, studentů i ochránců přírody.

 9. Budoucnost metody může zásadním způsobem ovlivnit dotační politika - dotace investiční nebo plošné, povinnost hlásit sečení do LPIS.

 10. RAK JK varuje před sankčními způsoby, spíše navrhuje pozitivně motivovat zemědělce (soutěž?, dotace pilotních licencí?) a myslivce k užití bezpilotní techniky. Dotace investiční poslouží výrobcům a těžko se prokáže užití k danému účelu, lepší - ačkoliv na administrativu náročnější - by byla plošná sazba za ,,zmonitorované" porosty.

 11. Nabídka spolupráce od Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2019:Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (odbor životního prostředí) se již třetím rokem problematikou ochrany zvěře před žacími stroji aktivně zabývá. Vzhledem k tomu, že prevenci těchto škod na zvěři představuje především intenzivní spolupráce zemědělských subjektů a uživatelů honiteb, spočívající v hlášení záměru sečení travních porostů a následné záchraně nejenom srnčí zvěře, cílem odboru životního prostředí je mapovat situaci a dosáhnout takovéto spolupráce v Jihočeském kraji a v případě zájmu o nové technologie pro vyhledávání zvěře případně nabídnout spolupráci myslivcům. Pro tyto účely Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví pořídil Termovizní vyhledávače srnčat VMT-VÚZT, které je možné využít pro vyhledávání zvěře na menších pozemcích (přibližně do 3 ha) a v letošním roce ho s myslivci zkoušel při dohledávání zvěře. Mezi další aktivity odboru životního prostředí patří například informování široké veřejnosti o problematice prostřednictvím videospotu, fotografií ze záchranných akcí na FB stránkách a webových stránkách odboru, aktivní účasti na preventivním procházení lokalit před sečením. V budoucnu v rámci chystané konference je počítáno s šířením povědomí myslivců o této problematice a možnostech řešení. Prostory pro semináře, školení v rámci spolupráce je odbor životního prostředí schopen zajistit. Odbor životního prostředí disponuje v současné době drony SenseFly eBee X, DJI Matrice 600 Pro a DJI Phantom 4 Pro. Tyto drony jsou využívány pouze pro účely projektů, z kterých byly drony financovány a proto je nelze využívat pro jiné účely. Ani jeden z našich současných dronů není vybaven vhodnou kamerou pro detekci zvěře při senoseči. Pro vyhledávání zvěře plánuje odbor životního prostředí pořídit dron DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Všechny drony mohou obsluhovat pouze proškolení piloti s povolením od Úřadu pro civilní letectví (ÚCL).

 12. Pojištění dronů. Produkt je většinou určen pro registrované i neregistrované drony, a to v rozsahu:

  Pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění:

  Pojištění odpovědnosti se řídí právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s provozováním UAV ("Unmanned Aerial Vehicle" = bezpilotní letadlo) s volbou územní platnosti Česká republika a Slovenská republika nebo Evropa.

  Havarijní pojištění je pro nově pořizovaná registrovaná i neregistrovaná UAV vč. integrované výbavy (integrovaného podvěsu) dodané výrobcem/prodejcem UAV s celkovou pojistnou hodnotou až 1 500 000 Kč a s maximální vzletovou hmotností 10 kg, s územní platností s volbou Česká republika a Slovenská republika nebo Evropa (dle zvolené územní platnosti v Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem UAV);

  Výhodou je plnění v nových cenách, maximálně však do časové ceny UAV a bez nutnosti odborné kvalifikace pilota UAV.

NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

 1. RAK JK (nebo jiná krajská platforma, například Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova JK či další profesní sdružení s dobrou regionální strukturou) v roli facilitátora a koordinátora bude mít v kompetenci zavádění, koordinaci a rozvoj užití metody v kraji.

 2. RAK JK vytvoří databázi zemědělců, myslivců, dobrovolníků, firmem prodávajících a vyvíjejících bezpilotní techniku, ,,dronařů" nebo dronů, které jsou pro danou sezonu k dispozici.

 3. Pružně, v závislosti na počasí a dalších okolnostech bude na žádost zemědělských subjektů pomáhat s organizací ,,záchranných akcí". Kromě užití aplikace Senoseč on line, e-mailem nebo telefonicky osloví konkrétní, předem nahlášené účastníky z řad ,,dronařů"i dobrovolníků. Bude motivovat dotčené zemědělce ke včasné osobní domluvě s myslivci na zajištění jejich zástupce(ů) na akci a k účelnému užití dalších preventivních metod (zvukových nebo pachových plašičů, psů, terčů..).

 4. RAK JK bude spolupracovat se ZF JU, s dalšími univerzitami, výzkumnými institucemi a s JK na vývoji nových a na zvyšování efektivity užití všech dostupných nástrojů bránících devastaci zvěře na zemědělské půdě.

 5. Na základě zkušeností z ,,terénu" a po diskusích s partnery bude iniciovat a připomínkovat legislativu limitující užití uvedené metody.

 6. RAK JK se bude snažit o osvětu problematiky, věnovat se její medializaci, školit zemědělce, myslivce při zapojení partnerů uvedených v bodě 1.

 7. RAK JK se snaží zmírnit negativní kampaně ortodoxních ochránců zvířat užitím racionálních argumentů, konkrétních výsledků partnerského systému i nabídkou spoluúčasti na akcích.

obr. 1

Přílohy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí