zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

22.02.2021
Zemědělství
Klimatické změny
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
Citace: 54/2021 Sb. Částka: 25/2021 Sb.
Na straně (od-do): 612-615 Rozeslána dne: 12. února 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 8. února 2021 Datum účinnosti od: 1. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 85/2004 Sb.Předpis mění: 330/2019 Sb.; 75/2015 Sb.

54

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění
navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících
agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. I

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Žádost o zařazení se podává

a)
na období závazku v délce trvání 2 let, které začíná běžet

1.
dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince druhého roku závazku, nebo

2.
dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f), a končí uplynutím dne 31. března druhého roku závazku, a

b)
od roku 2021 na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná běžet

1.
dnem 1. ledna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, nebo

2.
dnem 1. dubna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, a končí uplynutím dne 31. března roku následujícího po roce, ve kterém je podána žádost o zařazení.".

2. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Žádost o zařazení do titulu nektarodárné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.".

3. V § 11 odst. 6 písmena a) a b) znějí:

"a)
provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1.
12 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2.
6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

b)
provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1.
12 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2.
6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".

4. V § 11 odst. 7 písmena a) a b) znějí:

"a)
provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1.
8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2.
4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

b)
provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1.
8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2.
4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".

5. V § 12 odst. 6 písm. b) se slovo "uznané" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".

6. V § 12 odst. 7 písm. b) a v § 12 odst. 8 písm. a) se slovo "uznanou" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".

7. V § 13 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 3 písm. b), § 18 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 3 písm. b) a v § 20 odst. 3 písm. b) se za číslo "2019" vkládají slova "nebo 31. prosinci 2020".

8. V § 16 odst. 12 se za slova "odstavce 9 písm. a)" vkládají slova ", odstavce 10 písm. a)".

9. V § 16 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova "doručí žadatel Fondu" nahrazují slovy "obdrží Fond".

10. V § 16 odst. 14 písm. b) se za slovo "hodlá" vkládá slovo "žadatel".

11. V § 16 odst. 15 se slova "Předloží-li žadatel" nahrazují slovy "Obdrží-li Fond".

12. V § 17 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a vápnění".

13. V § 17 odst. 6 písm. e) a v § 20 odst. 5 písm. e) se za slova "neprovádí mulčování" vkládá slovo ", vápnění".

14. V § 20 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a vápnění".

15. V § 21 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 4 doplňují slova ", jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a)".

16. V § 21 odst. 1 písm. d) se doplňuje bod 11, který zní:

"11.
121 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 5, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".

17. V § 21 odst. 2 se text "2 a 4" nahrazuje textem "2, 4 a 11".

18. V § 21 odst. 4 se text "8 a 10" nahrazuje textem "8, 10 a 11".

19. V § 21 se za odstavec 17 vkládá nový odstavec 18, který zní:

"(18) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 11 se sníží o 72 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.".

Dosavadní odstavce 18 až 21 se označují jako odstavce 19 až 22.

20. V § 21 odst. 19 se číslo "17" nahrazuje číslem "18".

21. V § 21 odst. 20 se číslo "18" nahrazuje číslem "19".

22. V § 27 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 1 slovo "nebo" zrušuje a doplňují se body 3 až 6, které znějí:

"3.
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

4.
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

5.
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo

6.
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".

23. V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "Dotace" nahrazuje slovy "Jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), dotace".

24. V § 29 odst. 1 písm. a) a v § 30 odst. 1 písm. a) se text "§ 11 odst. 6 písm. a)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 6 písm. a) bodu 1".

25. V § 29 odst. 1 písm. b) a v § 30 odst. 1 písm. b) se text "§ 11 odst. 6 písm. b)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 6 písm. b) bodu 1".

26. V § 29 odst. 1 písm. c) a v § 30 odst. 1 písm. c) se text "§ 11 odst. 7 písm. a)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 7 písm. a) bodu 1".

27. V § 29 odst. 1 písm. d) a v § 30 odst. 1 písm. d) se text "§ 11 odst. 7 písm. b)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 7 písm. b) bodu 1".

28. V § 31 odstavec 2 zní:

"(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

b)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

c)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

d)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

e)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

f)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

g)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo

h)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.".

29. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. III

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb., nařízení vlády č. 351/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 270/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 6 písm. b) se slovo "uznané" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".

2. V § 15 odst. 7 písm. b) a v § 15 odst. 8 písm. a) se slovo "uznanou" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".

3. V § 19 odst. 12 se za slova "odstavce 9 písm. a)" vkládají slova ", odstavce 10 písm. a)".

4. V § 19 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova "doručí žadatel Fondu" nahrazují slovy "obdrží Fond".

5. V § 19 odst. 14 písm. b) se za slovo "hodlá" vkládá slovo "žadatel".

6. V § 19 odst. 15 se slova "Předloží-li žadatel" nahrazují slovy "Obdrží-li Fond".

7. V § 20 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova ", za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat a vápnění; v případě zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 2, 3, 5 a 6 se vápnění provádí pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody".

8. V § 22a odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a vápnění".

9. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".


Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.


Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.54

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění
navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících
agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. I

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Žádost o zařazení se podává

a)
na období závazku v délce trvání 2 let, které začíná běžet

1.
dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince druhého roku závazku, nebo

2.
dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f), a končí uplynutím dne 31. března druhého roku závazku, a

b)
od roku 2021 na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná běžet

1.
dnem 1. ledna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, nebo

2.
dnem 1. dubna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, a končí uplynutím dne 31. března roku následujícího po roce, ve kterém je podána žádost o zařazení.".

2. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Žádost o zařazení do titulu nektarodárné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.".

3. V § 11 odst. 6 písmena a) a b) znějí:

"a)
provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1.
12 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2.
6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

b)
provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1.
12 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2.
6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".

4. V § 11 odst. 7 písmena a) a b) znějí:

"a)
provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1.
8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2.
4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

b)
provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1.
8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2.
4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".

5. V § 12 odst. 6 písm. b) se slovo "uznané" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".

6. V § 12 odst. 7 písm. b) a v § 12 odst. 8 písm. a) se slovo "uznanou" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".

7. V § 13 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 3 písm. b), § 18 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 3 písm. b) a v § 20 odst. 3 písm. b) se za číslo "2019" vkládají slova "nebo 31. prosinci 2020".

8. V § 16 odst. 12 se za slova "odstavce 9 písm. a)" vkládají slova ", odstavce 10 písm. a)".

9. V § 16 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova "doručí žadatel Fondu" nahrazují slovy "obdrží Fond".

10. V § 16 odst. 14 písm. b) se za slovo "hodlá" vkládá slovo "žadatel".

11. V § 16 odst. 15 se slova "Předloží-li žadatel" nahrazují slovy "Obdrží-li Fond".

12. V § 17 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a vápnění".

13. V § 17 odst. 6 písm. e) a v § 20 odst. 5 písm. e) se za slova "neprovádí mulčování" vkládá slovo ", vápnění".

14. V § 20 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a vápnění".

15. V § 21 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 4 doplňují slova ", jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a)".

16. V § 21 odst. 1 písm. d) se doplňuje bod 11, který zní:

"11.
121 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 5, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".

17. V § 21 odst. 2 se text "2 a 4" nahrazuje textem "2, 4 a 11".

18. V § 21 odst. 4 se text "8 a 10" nahrazuje textem "8, 10 a 11".

19. V § 21 se za odstavec 17 vkládá nový odstavec 18, který zní:

"(18) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 11 se sníží o 72 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.".

Dosavadní odstavce 18 až 21 se označují jako odstavce 19 až 22.

20. V § 21 odst. 19 se číslo "17" nahrazuje číslem "18".

21. V § 21 odst. 20 se číslo "18" nahrazuje číslem "19".

22. V § 27 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 1 slovo "nebo" zrušuje a doplňují se body 3 až 6, které znějí:

"3.
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

4.
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

5.
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo

6.
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".

23. V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "Dotace" nahrazuje slovy "Jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), dotace".

24. V § 29 odst. 1 písm. a) a v § 30 odst. 1 písm. a) se text "§ 11 odst. 6 písm. a)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 6 písm. a) bodu 1".

25. V § 29 odst. 1 písm. b) a v § 30 odst. 1 písm. b) se text "§ 11 odst. 6 písm. b)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 6 písm. b) bodu 1".

26. V § 29 odst. 1 písm. c) a v § 30 odst. 1 písm. c) se text "§ 11 odst. 7 písm. a)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 7 písm. a) bodu 1".

27. V § 29 odst. 1 písm. d) a v § 30 odst. 1 písm. d) se text "§ 11 odst. 7 písm. b)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 7 písm. b) bodu 1".

28. V § 31 odstavec 2 zní:

"(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

b)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

c)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

d)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

e)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

f)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

g)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo

h)
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.".

29. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. III

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb., nařízení vlády č. 351/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 270/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 6 písm. b) se slovo "uznané" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".

2. V § 15 odst. 7 písm. b) a v § 15 odst. 8 písm. a) se slovo "uznanou" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".

3. V § 19 odst. 12 se za slova "odstavce 9 písm. a)" vkládají slova ", odstavce 10 písm. a)".

4. V § 19 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova "doručí žadatel Fondu" nahrazují slovy "obdrží Fond".

5. V § 19 odst. 14 písm. b) se za slovo "hodlá" vkládá slovo "žadatel".

6. V § 19 odst. 15 se slova "Předloží-li žadatel" nahrazují slovy "Obdrží-li Fond".

7. V § 20 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova ", za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat a vápnění; v případě zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 2, 3, 5 a 6 se vápnění provádí pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody".

8. V § 22a odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a vápnění".

9. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".


Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.


Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r." style="color: rgb(0, 0, 0);">Citace: 54/2021 Sb.Částka: 25/2021 Sb.Na straně (od-do): 612-615Rozeslána dne: 12. února 2021Druh předpisu: Nařízení vládyAutoři předpisu: Vláda ČRDatum přijetí: 8. února 2021Datum účinnosti od: 1. března 2021Platnost předpisu: ANOPozn. k úč.:

Vydáno na základě: 85/2004 Sb.Předpis mění: 330/2019 Sb.; 75/2015 Sb.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí