zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové vyhlášky vodního hospodářství

08.03.2021
Voda
Legislativa
Nové vyhlášky vodního hospodářství
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Citace: 87/2021 Sb. Částka: 35/2021 Sb.
Na straně (od-do): 761-764 Rozeslána dne: 25. února 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 19. února 2021 Datum účinnosti od: 1. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Vydáno na základě: 254/2001 Sb.Předpis mění: 252/2013 Sb.

87

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových
a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, se mění takto:

1. V § 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

2. V § 1 písmeno c) zní:

"c)
polohovým určením souřadnice bodu nebo souřadnice lomových bodů linie a jejich spojnice nebo souřadnice lomových bodů polygonu a jejich spojnice, které určují polohu evidovaného prvku; souřadnice se určují v referenčním souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,".

3. V § 1 se doplňují písmena d) až f), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

"d)
prostorovým určením polohové určení doplněné o údaje o výšce bodů v referenčním Výškovém systému baltském _ po vyrovnání,

e)
identifikací vodoprávní struktury rozdělení vodních linií povrchové nebo podzemní vody19) a její vyznačení v délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo do opuštění území České republiky nebo do jejího přirozeného ukončení, včetně směru jejího toku,

f)
identifikací hydrologické struktury vodní linie povrchové nebo podzemní vody19) označení hydrologického členění vodní linie v délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo do opuštění území České republiky nebo do jejího přirozeného ukončení, včetně směru jejího toku.

______________________________________
19)
§ 56 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

(1) Základním zdrojem prostorového určení vodních linií a vodních útvarů je základní báze geografických dat České republiky1). Základním zdrojem názvů je informační systém geografického názvosloví.

(2) V případě použití jiného zdroje než podle odstavce 1 správce vodního toku oznámí tuto skutečnost správci základní báze geografických dat České republiky a poskytne mu zpřesněné polohové nebo prostorové určení včetně informace o měřické metodě použité pro určení polohopisných a výškových údajů.".

5. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Evidence vodních toků, jejich povodí a ostatních vodních linií

(1) Vodní toky a ostatní vodní linie se evidují formou liniového znázornění. Identifikaci vodoprávní struktury vodních toků a ostatních vodních linií určují správci povodí a státní podnik Lesy České republiky (dále jen "Lesy").

(2) Vodní toky se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, délce, směru toku, správci a polohovém určení.

(3) Hydrologická povodí vodních toků se evidují formou polygonu v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru a velikosti plochy a jsou stanovovány na základě hydrologické struktury vodních linií. Identifikaci hydrologických povodí určuje Český hydrometeorologický ústav.

(4) Ostatní vodní linie se evidují v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, směru toku, délce a polohovém určení.

(5) Lesy zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce, správci a polohovém určení vodního toku, který spravují podle § 48 vodního zákona, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(6) Správci povodí zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce, správci a polohovém určení vodního toku ve své územní působnosti, vyjma vodních toků evidovaných podle odstavce 5, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(7) Správci povodí a Lesy evidují údaje o číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce a polohovém určení ostatní vodní linie a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(8) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, určuje identifikaci hydrologické struktury vodních linií1), zpracovává údaje o číselném identifikátoru hydrologické struktury vodních linií a zpracované údaje ukládá do informačního systému veřejné správy.

(9) Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí, Lesy a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí, zpracovává údaje o číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, velikosti plochy a polohovém určení rozvodnice hydrologického povodí a číslu hydrologického pořadí, a zpracované údaje ukládá do informačního systému veřejné správy; k tomuto účelu využívá údaje podle odstavců 5 až 8.

(10) Data informačního systému veřejné správy jsou přístupná správci základní báze geografických dat v rozsahu nutném pro zajištění polohového určení vodních toků a ostatních vodních linií.".

6. Nadpis § 3 zní:

"Evidence objektů na vodních tocích a ostatních
vodních liniích".

7. V § 3 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa překážky".

8. V § 3 odst. 2 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "vlastníkovi objektu, vlastníkovi měřící technologie, zpracovateli dat a polohovém určení místa objektu".

9. V § 3 odst. 4 se slova "ke kterým mají právo hospodaření" nahrazují slovy "se kterými mají právo hospodařit".

10. V § 4 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení hydrogeologického rajonu polygonem".

11. § 5 zní:

"§ 5

(1) Správci povodí zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají, vyjma vodních nádrží podle odstavce 2, informace o

a)
vodních nádržích, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody přesahuje 1 000 000 m3, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení a dalších údajů stanovených v příloze vyhlášky2), s výjimkou údajů o hospodaření na vodním díle,

b)
vodních nádržích, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody nepřesahuje 1 000 000 m3 a ke kterým mají právo hospodařit, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru,

c)
vodních nádržích, jejichž hráz je zařazena do I. až IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 5 vodního zákona, s výjimkou vodních nádrží podle písmen a) a b), údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku a polohovém určení.

(2) Lesy zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají u vodních nádrží, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody nepřesahuje 1 000 000 m3 a ke kterým mají právo hospodařit, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru.".

12. V § 6 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení polygonem".

13. V § 6 odst. 2 se za slova "údajů o jejich" vkládají slova "polohovém určení polygonem,".

14. V § 7 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa".

15. V § 8 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa profilu sledování".

16. V § 9 odst. 1 se slovo "jednotlivé" zrušuje a slova "územní identifikaci" se nahrazují slovy "polohovém určení".

17. V § 10 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení".

18. V § 13 odst. 1 se slovo "příloze" nahrazuje slovy "přílohách č. 1 až 4" a slova "jejich územní identifikaci" se nahrazují slovy "polohovém určení místa odběru".

19. V § 14 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa odběru".

20. V § 15 odst. 1 a v § 16 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa vypouštění".

21. V § 18 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení povodí polygonem".

22. V § 19 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení oblasti polygonem".

23. V § 20 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení ochranného pásma polygonem".

24. V § 21 odst. 1 a 2 a v § 22 odst. 1 a 2 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa zdroje".

25. V § 21 odst. 3 se slova "podle § 22 vodního zákona" zrušují.

26. V § 23 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení citlivé oblasti polygonem".

27. V § 24 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení zranitelné oblasti polygonem".

28. V § 25 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení oblasti polygonem" a za slovo "koupaliště," se vkládají slova "číselném identifikátoru,".

29. V § 26 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení vodní linie nebo polygonu povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů".

30. V nadpisu § 27 se slova "vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků" nahrazují slovy "hlavních odvodňovacích a hlavních závlahových zařízení".

31. V § 27 odst. 1 se slova "Vodní díla k vodohospodářským melioracím zemědělských pozemků" nahrazují slovy "Hlavní odvodňovací a hlavní závlahová zařízení" a slova "jejich územní identifikaci" se nahrazují slovy "polohovém určení vodní linie".

32. V § 28 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení záplavového území polygonem", za slova "hydrologického povodí," se vkládají slova "identifikačním čísle vodního toku,", slova "názvu obce" se nahrazují slovy "katastrálním území", slovo "jejímž" se nahrazuje slovem "jehož" a slovo "kódu" se nahrazuje slovem "názvu".

33. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Evidence polohového určení záplavového území má formu jednotné vrstvy vzniklé sloučením dílčích polohových určení záplavových území.".

34. V § 29 odst. 2 se slova "a § 18 až 29" nahrazují slovy ", § 18 až 20 a § 23 až 29" a slova "a § 13 až 17" se nahrazují slovy ", § 13 až 17 a § 21 a 22".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 10, pokud jde o § 5 odst. 1 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.87

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových
a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, se mění takto:

1. V § 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

2. V § 1 písmeno c) zní:

"c)
polohovým určením souřadnice bodu nebo souřadnice lomových bodů linie a jejich spojnice nebo souřadnice lomových bodů polygonu a jejich spojnice, které určují polohu evidovaného prvku; souřadnice se určují v referenčním souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,".

3. V § 1 se doplňují písmena d) až f), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

"d)
prostorovým určením polohové určení doplněné o údaje o výšce bodů v referenčním Výškovém systému baltském _ po vyrovnání,

e)
identifikací vodoprávní struktury rozdělení vodních linií povrchové nebo podzemní vody19) a její vyznačení v délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo do opuštění území České republiky nebo do jejího přirozeného ukončení, včetně směru jejího toku,

f)
identifikací hydrologické struktury vodní linie povrchové nebo podzemní vody19) označení hydrologického členění vodní linie v délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo do opuštění území České republiky nebo do jejího přirozeného ukončení, včetně směru jejího toku.

______________________________________
19)
§ 56 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

(1) Základním zdrojem prostorového určení vodních linií a vodních útvarů je základní báze geografických dat České republiky1). Základním zdrojem názvů je informační systém geografického názvosloví.

(2) V případě použití jiného zdroje než podle odstavce 1 správce vodního toku oznámí tuto skutečnost správci základní báze geografických dat České republiky a poskytne mu zpřesněné polohové nebo prostorové určení včetně informace o měřické metodě použité pro určení polohopisných a výškových údajů.".

5. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Evidence vodních toků, jejich povodí a ostatních vodních linií

(1) Vodní toky a ostatní vodní linie se evidují formou liniového znázornění. Identifikaci vodoprávní struktury vodních toků a ostatních vodních linií určují správci povodí a státní podnik Lesy České republiky (dále jen "Lesy").

(2) Vodní toky se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, délce, směru toku, správci a polohovém určení.

(3) Hydrologická povodí vodních toků se evidují formou polygonu v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru a velikosti plochy a jsou stanovovány na základě hydrologické struktury vodních linií. Identifikaci hydrologických povodí určuje Český hydrometeorologický ústav.

(4) Ostatní vodní linie se evidují v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, směru toku, délce a polohovém určení.

(5) Lesy zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce, správci a polohovém určení vodního toku, který spravují podle § 48 vodního zákona, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(6) Správci povodí zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce, správci a polohovém určení vodního toku ve své územní působnosti, vyjma vodních toků evidovaných podle odstavce 5, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(7) Správci povodí a Lesy evidují údaje o číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce a polohovém určení ostatní vodní linie a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(8) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, určuje identifikaci hydrologické struktury vodních linií1), zpracovává údaje o číselném identifikátoru hydrologické struktury vodních linií a zpracované údaje ukládá do informačního systému veřejné správy.

(9) Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí, Lesy a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí, zpracovává údaje o číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, velikosti plochy a polohovém určení rozvodnice hydrologického povodí a číslu hydrologického pořadí, a zpracované údaje ukládá do informačního systému veřejné správy; k tomuto účelu využívá údaje podle odstavců 5 až 8.

(10) Data informačního systému veřejné správy jsou přístupná správci základní báze geografických dat v rozsahu nutném pro zajištění polohového určení vodních toků a ostatních vodních linií.".

6. Nadpis § 3 zní:

"Evidence objektů na vodních tocích a ostatních
vodních liniích".

7. V § 3 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa překážky".

8. V § 3 odst. 2 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "vlastníkovi objektu, vlastníkovi měřící technologie, zpracovateli dat a polohovém určení místa objektu".

9. V § 3 odst. 4 se slova "ke kterým mají právo hospodaření" nahrazují slovy "se kterými mají právo hospodařit".

10. V § 4 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení hydrogeologického rajonu polygonem".

11. § 5 zní:

"§ 5

(1) Správci povodí zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají, vyjma vodních nádrží podle odstavce 2, informace o

a)
vodních nádržích, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody přesahuje 1 000 000 m3, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení a dalších údajů stanovených v příloze vyhlášky2), s výjimkou údajů o hospodaření na vodním díle,

b)
vodních nádržích, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody nepřesahuje 1 000 000 m3 a ke kterým mají právo hospodařit, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru,

c)
vodních nádržích, jejichž hráz je zařazena do I. až IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 5 vodního zákona, s výjimkou vodních nádrží podle písmen a) a b), údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku a polohovém určení.

(2) Lesy zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají u vodních nádrží, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody nepřesahuje 1 000 000 m3 a ke kterým mají právo hospodařit, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru.".

12. V § 6 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení polygonem".

13. V § 6 odst. 2 se za slova "údajů o jejich" vkládají slova "polohovém určení polygonem,".

14. V § 7 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa".

15. V § 8 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa profilu sledování".

16. V § 9 odst. 1 se slovo "jednotlivé" zrušuje a slova "územní identifikaci" se nahrazují slovy "polohovém určení".

17. V § 10 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení".

18. V § 13 odst. 1 se slovo "příloze" nahrazuje slovy "přílohách č. 1 až 4" a slova "jejich územní identifikaci" se nahrazují slovy "polohovém určení místa odběru".

19. V § 14 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa odběru".

20. V § 15 odst. 1 a v § 16 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa vypouštění".

21. V § 18 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení povodí polygonem".

22. V § 19 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení oblasti polygonem".

23. V § 20 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení ochranného pásma polygonem".

24. V § 21 odst. 1 a 2 a v § 22 odst. 1 a 2 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení místa zdroje".

25. V § 21 odst. 3 se slova "podle § 22 vodního zákona" zrušují.

26. V § 23 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení citlivé oblasti polygonem".

27. V § 24 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení zranitelné oblasti polygonem".

28. V § 25 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení oblasti polygonem" a za slovo "koupaliště," se vkládají slova "číselném identifikátoru,".

29. V § 26 odst. 1 se slova "jejich územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení vodní linie nebo polygonu povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů".

30. V nadpisu § 27 se slova "vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků" nahrazují slovy "hlavních odvodňovacích a hlavních závlahových zařízení".

31. V § 27 odst. 1 se slova "Vodní díla k vodohospodářským melioracím zemědělských pozemků" nahrazují slovy "Hlavní odvodňovací a hlavní závlahová zařízení" a slova "jejich územní identifikaci" se nahrazují slovy "polohovém určení vodní linie".

32. V § 28 odst. 1 se slova "územní identifikaci" nahrazují slovy "polohovém určení záplavového území polygonem", za slova "hydrologického povodí," se vkládají slova "identifikačním čísle vodního toku,", slova "názvu obce" se nahrazují slovy "katastrálním území", slovo "jejímž" se nahrazuje slovem "jehož" a slovo "kódu" se nahrazuje slovem "názvu".

33. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Evidence polohového určení záplavového území má formu jednotné vrstvy vzniklé sloučením dílčích polohových určení záplavových území.".

34. V § 29 odst. 2 se slova "a § 18 až 29" nahrazují slovy ", § 18 až 20 a § 23 až 29" a slova "a § 13 až 17" se nahrazují slovy ", § 13 až 17 a § 21 a 22".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 10, pokud jde o § 5 odst. 1 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
Citace: 86/2021 Sb. Částka: 35/2021 Sb.
Na straně (od-do): 755-760 Rozeslána dne: 25. února 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 19. února 2021 Datum účinnosti od: 1. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě:254/2001 Sb. Předpis mění: 471/2001 Sb.86

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly,
ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 61 odst. 5, 10, 14 a 16 a § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška vymezuje technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (dále jen "dohled") a stanoví

a)
kritéria a postup pro zařazení vodních děl do kategorií,

b)
rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl a v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, změny dokončené stavby vodního díla nebo provozu,

c)
náležitosti programu dohledu,

d)
náležitosti zpracování rozsahu měření dohledu,

e)
zpracování výsledků pozorování a měření,

f)
předpoklady pro kvalifikovaný výkon dohledu,

g)
rozsah údajů a způsob vedení evidence dohledu a

h)
náležitosti žádosti o udělení pověření k výkonu dohledu.".

2. V § 2 písm. b) se slova "stanovené limitní hodnoty veličin" nahrazují slovy "stanovená limitní hodnota veličiny", slova "jevy a skutečnosti" se nahrazují slovy "jev nebo skutečnost" a slova "jejich časové vývoje" se nahrazují slovy "její časový vývoj".

3. V § 2 písm. c) se slovo "veličin" nahrazuje slovem "veličiny", slova "jevy a skutečnosti" se nahrazují slovy "jev nebo skutečnost" a slova ", které signalizují stavy" se nahrazují slovy "signalizující stav".

4. V § 2 písm. d) se slovo "stavby" nahrazuje slovem "výstavby" a za slovo "řízení" se vkládají slova ", dokumentace pro vydání společného povolení".

5. V § 2 písm. e) se za slovo "změnou" vkládají slova "dokončené stavby".

6. V § 2 písm. f) se slovo "stavby" nahrazuje slovem "výstavby", slovo "změnou" se nahrazuje slovy "změny dokončené stavby" a slova "po jeho dokončení" se zrušují.

7. V § 2 písm. i) se text "§ 61 odst. 5" nahrazuje textem "§ 61 odst. 7".

8. § 3 se včetně nadpisu zrušuje.

9. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

______________________________________
"3)
§ 61 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 4 odst. 5 se slovo "provádí" nahrazuje slovem "zpracovává", slovo "stavby" se nahrazuje slovem "výstavby" a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova "nebo dokumentace plánu společných zařízení11) a obsahuje stanovení míry bezpečnosti vodního díla při povodních a návrh a posouzení parametrů bezpečnostních a výpustných zařízení podle souvisejících předpisů12),13)".

Poznámky pod čarou č. 11, 12 a 13 znějí:

______________________________________
"11)
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
12)
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
13)
ČSN 75 29 35 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.".

11. V § 4 odst. 6 se za slova "také změna" vkládají slova "dokončené stavby" a slova "po jeho dokončení" se zrušují.

12. V § 5 odst. 1 úvodní části se za slovo "četnost" vkládá slovo "provádění" a na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
technickým stavem vodního díla.".

13. V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(2) V etapě přípravy výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla se pro určené vodní dílo I. až III. kategorie dohled zajišťuje zpracováním rozsahu měření dohledu podle § 6. Pro určené vodní dílo IV. kategorie v etapě přípravy výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla se tento dokument zpracovává, jestliže povinnost předložení rozsahu měření dohledu uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný vodoprávní úřad jako podmínku provádění dohledu1).

______________________________________
1)
§ 61 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

14. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "stavby" nahrazuje slovem "výstavby", za slovo "změny" se vkládají slova "dokončené stavby" a slova "po jeho dokončení" se zrušují.

15. V § 5 odst. 5 se slovo "stavby" nahrazuje slovem "výstavby", za slovo "změny" se vkládají slova "dokončené stavby", slova "po jeho dokončení" se zrušují, slova ", při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky" se nahrazují slovy "se sledováním a záznamem výšky vodní hladiny" a na konci odstavce se doplňuje věta "V případech výskytu neobvyklých jevů nebo skutečností se provádí měření veličin dohledu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.".

16. V § 5 odst. 6 se za slovo "zatížení" vkládají slova "hrázového systému" a na konci odstavce se doplňuje věta "To platí i pro případy rekultivace odkaliště až do jejího úplného dokončení.".

17. Nadpis § 6 zní:

"Zpracování rozsahu měření dohledu".

18. V § 6 odst. 1 se slova "Projekt měření" nahrazují slovy "Rozsah měření dohledu", za slovo "návrh" se vkládá slovo "souvisejících" a na konci odstavce se doplňuje věta "Zpracovává ho pověřená osoba3) nejpozději ve fázi dokumentace pro stavební povolení výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla.".

19. V § 6 odst. 2 úvodní části se slova "Projekt měření" nahrazují slovy "Rozsah měření dohledu" a vkládají se nová písmena a) a b), která znějí:

"a)
popis a rozbor rizik spojených s existencí vodního díla nebo změny dokončené stavby vodního díla v daném prostředí a provozu,

b)
požadavky na průzkumné a projektové práce nad rámec již vypracované projektové dokumentace výstavby nebo změny stavby dokončeného vodního díla,".

Dosavadní písmena a) až h) se označují jako písmena c) až j).

20. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova "vodního díla pro" vkládá slovo "příslušnou" a slovo "trvalého" se nahrazuje slovy "výstavby nebo".

21. V § 6 odst. 2 písm. d) se slovo "druhu," nahrazuje slovy "metod měření a pozorování, jejich" a slova "metod měření," se zrušují.

22. V § 6 odst. 2 písm. g) a v § 10 odst. 1 se za slovo "změny" vkládají slova "dokončené stavby" a slova "po jeho dokončení" se zrušují.

23. V § 6 odst. 2 písm. j) se slovo "přístrojů" nahrazuje slovem "zařízení".

24. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Slouží pro provádění dohledu nad vodním dílem v jednotlivých etapách.".

25. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slova "pověřené osoby3) a" vkládá slovo "fyzické" a slova "dohled2) podle § 62 odst. 4" se nahrazují slovy "dohled2) podle § 62 odst. 5".

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

______________________________________
"2)
§ 62 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

26. V § 7 odst. 2 písm. l) se slova ", výpustných a přelivných zařízení na určeném vodním díle" nahrazují slovy "určeného vodního díla, poruchou uzávěrů nebo hrazení jeho bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení".

27. V § 8 odst. 3 se slovo "se" zrušuje a za slovo "díle" se vkládá slovo "se".

28. V § 10 odst. 2 se slovo "stavby" nahrazuje slovem "výstavby", za slovo "změny" se vkládají slova "dokončené stavby", slova "po jeho dokončení" se zrušují a za slova "zprávy o dohledu" se vkládají slova "v etapě trvalého provozu".

29. V § 11 odst. 1 se text "§ 62 odst. 4" nahrazuje textem "§ 62 odst. 5".

30. Za § 12 se vkládají nové § 12a a 12b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 12a

Předpoklady pro kvalifikovaný výkon dohledu

(1) Žádost o udělení pověření k výkonu dohledu (dále jen "žádost") obsahuje kromě obecných náležitostí podání i doklady o bezúhonnosti nebo doklady prokazující odborné a personální vybavení, kterými jsou

a)
doklad o bezúhonnosti žádající právnické osoby, všech členů statutárního orgánu a odborně způsobilé fyzické osoby odpovědné za výkon dohledu,

b)
souhlasné prohlášení odborně způsobilé fyzické osoby s jejím určením jako osoby odpovědné za výkon dohledu, nebo zpracování posudků pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska dohledu,

c)
doklady k výkonu dohledu odborně způsobilé fyzické osoby v případě, kdy žadatel žádá o udělení pověření k výkonu dohledu nad vodními díly I. a II. kategorie.

(2) K žádosti se přikládají také doklady prokazující materiální a technické vybavení pro provádění dohledu.

(3) K žádosti je možné přiložit i další doklady prokazující osvědčení odborných předpokladů v oboru bezpečnosti vodních děl, zejména osvědčení o autorizaci, osvědčení o znalecké činnosti, zavedení systému jakosti nebo osvědčení o členství a činnosti v profesních sdruženích.

(4) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k provádění dohledu je

a)
nad vodními díly III. kategorie

1.
nejméně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru zaměřené na vodní díla a

2.
odborná praxe v délce nejméně 8 let při provádění dohledu nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 10 let při navrhování nebo provozování vodních děl III. nebo vyšší kategorie, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě 1, nebo

3.
odborná praxe v délce nejméně 5 let při provádění dohledu nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 8 let při navrhování nebo provozování vodních děl III. nebo vyšší kategorie, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b)
nad vodními díly I. a II. kategorie a ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorie dohledu

1.
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání a

2.
odborná praxe v délce nejméně 10 let při provádění dohledu nad vodními díly II. kategorie pro výkon pověření k dohledu nad vodním dílem I. kategorie a ke zpracování posudků, nebo

3.
odborná praxe v délce nejméně 10 let při provádění dohledu nad vodními díly III. kategorie pro výkon pověření k dohledu nad vodním dílem II. kategorie.

(5) Doklady podle odstavce 4 písm. a) a b) musí prokazovat nepřetržitý výkon požadované praxe, a to až do doby podání žádosti.

(6) Bezúhonnost se kromě výpisu z evidence Rejstříku trestů dokládá také u

a)
fyzické osoby, která se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v cizím státě, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy,

b)
fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je tato osoba občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy,

c)
právnické osoby se sídlem mimo území České republiky dokladem obdobným výpisu z Rejstříku trestů vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, ve kterém tato osoba působila tak, že zde měla sídlo anebo alespoň provozovala svoji činnost nebo zde měla svůj majetek, jakož i států, ve kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců; to platí obdobně i pro právnickou osobu se sídlem na území České republiky, která v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, nepřetržitě po dobu 3 měsíců působila v zahraničí.

(7) Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad podle odstavce 6 písm. a) až c) se předkládá, pokud je v tomto ustanovení uvedený stát vydává.

(8) Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců.

(9) Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s výkonem dohledu, navrhováním, provozováním nebo prováděním staveb vodních děl, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo též osoba, na kterou se hledí, jako by nebyla odsouzena.


§ 12b

Evidence dohledu

(1) Evidence dohledu se vztahuje na vodní díla zařazená do I. až IV. kategorie z hlediska dohledu. Evidence dohledu obsahuje údaje uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Pověřené osoby, které provádějí dohled nad určeným vodním dílem, vedou evidenci dohledu v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k této vyhlášce, s výjimkou údajů, které doplní příslušný vodoprávní úřad.

(3) Vodoprávní úřad u vodních děl IV. kategorie, nad kterými neprovádí dohled pověřená osoba, vede evidenci dohledu v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k této vyhlášce, s výjimkou údajů, které jsou povinné pouze pro vodní díla I. až III. kategorie.

(4) Vodoprávní úřady a pověřené osoby odstraňují případné nesoulady zjištěné v evidenci dohledu neprodleně po jejich zjištění.".

31. V příloze č. 2 se věta poslední zrušuje.

32. V příloze č. 3 bodě 1 písm. a) se za slovo "změny" vkládají slova "dokončené stavby" a slova "po jeho dokončení" se zrušují.

33. V příloze č. 3 bodě 4 písmeno d) zní:

"d)
kontrola uložených úkolů a návrhy nápravných opatření.".

34. V příloze č. 3 bodě 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a předchozí souhrnné etapové zprávy".

35. V příloze č. 3 bodě 5 písm. g) se slovo "podkladů10)" nahrazuje slovy "podkladů a souvisejících předpisů12),13)".

36. Nadpis přílohy č. 4 zní:

"Náležitosti zápisu z prohlídky".

37. V příloze č. 4 bodě 3 písm. b) se slovo "organizaci" nahrazuje slovem "osobu".

38. V příloze č. 4 bodě 3 písm. c) se slova "popřípadě další organizace nebo osoby." zrušují.

39. V příloze č. 4 se na konci bodu 3 doplňuje písmeno d), které zní:

"d)
popřípadě další organizace nebo osoby.".

40. V příloze č. 4 bodě 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a návrhy nápravných opatření".

41. V příloze č. 4 bodě 8 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

42. Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pověřené osoby předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 vodního zákona pro vodní díla I. a II. kategorie nejpozději do 1. ledna 2023.

2. Pověřené osoby předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 vodního zákona pro vodní díla III. kategorie nejpozději do 1. ledna 2024.

3. Pověřené osoby nebo vodoprávní úřady předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 a 13 vodního zákona pro vodní díla IV. kategorie, která jsou ve vlastnictví státních podniků Povodí a Lesů České republiky, státní podnik, nejpozději do 1. ledna 2025.

4. Pověřené osoby nebo vodoprávní úřady předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 a 13 vodního zákona pro ostatní vodní díla IV. kategorie nejpozději do 1. ledna 2028.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.86

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly,
ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 61 odst. 5, 10, 14 a 16 a § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška vymezuje technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (dále jen "dohled") a stanoví

a)
kritéria a postup pro zařazení vodních děl do kategorií,

b)
rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl a v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, změny dokončené stavby vodního díla nebo provozu,

c)
náležitosti programu dohledu,

d)
náležitosti zpracování rozsahu měření dohledu,

e)
zpracování výsledků pozorování a měření,

f)
předpoklady pro kvalifikovaný výkon dohledu,

g)
rozsah údajů a způsob vedení evidence dohledu a

h)
náležitosti žádosti o udělení pověření k výkonu dohledu.".

2. V § 2 písm. b) se slova "stanovené limitní hodnoty veličin" nahrazují slovy "stanovená limitní hodnota veličiny", slova "jevy a skutečnosti" se nahrazují slovy "jev nebo skutečnost" a slova "jejich časové vývoje" se nahrazují slovy "její časový vývoj".

3. V § 2 písm. c) se slovo "veličin" nahrazuje slovem "veličiny", slova "jevy a skutečnosti" se nahrazují slovy "jev nebo skutečnost" a slova ", které signalizují stavy" se nahrazují slovy "signalizující stav".

4. V § 2 písm. d) se slovo "stavby" nahrazuje slovem "výstavby" a za slovo "řízení" se vkládají slova ", dokumentace pro vydání společného povolení".

5. V § 2 písm. e) se za slovo "změnou" vkládají slova "dokončené stavby".

6. V § 2 písm. f) se slovo "stavby" nahrazuje slovem "výstavby", slovo "změnou" se nahrazuje slovy "změny dokončené stavby" a slova "po jeho dokončení" se zrušují.

7. V § 2 písm. i) se text "§ 61 odst. 5" nahrazuje textem "§ 61 odst. 7".

8. § 3 se včetně nadpisu zrušuje.

9. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

______________________________________
"3)
§ 61 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 4 odst. 5 se slovo "provádí" nahrazuje slovem "zpracovává", slovo "stavby" se nahrazuje slovem "výstavby" a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova "nebo dokumentace plánu společných zařízení11) a obsahuje stanovení míry bezpečnosti vodního díla při povodních a návrh a posouzení parametrů bezpečnostních a výpustných zařízení podle souvisejících předpisů12),13)".

Poznámky pod čarou č. 11, 12 a 13 znějí:

______________________________________
"11)
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
12)
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
13)
ČSN 75 29 35 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.".

11. V § 4 odst. 6 se za slova "také změna" vkládají slova "dokončené stavby" a slova "po jeho dokončení" se zrušují.

12. V § 5 odst. 1 úvodní části se za slovo "četnost" vkládá slovo "provádění" a na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
technickým stavem vodního díla.".

13. V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(2) V etapě přípravy výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla se pro určené vodní dílo I. až III. kategorie dohled zajišťuje zpracováním rozsahu měření dohledu podle § 6. Pro určené vodní dílo IV. kategorie v etapě přípravy výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla se tento dokument zpracovává, jestliže povinnost předložení rozsahu měření dohledu uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný vodoprávní úřad jako podmínku provádění dohledu1).

______________________________________
1)
§ 61 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

14. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "stavby" nahrazuje slovem "výstavby", za slovo "změny" se vkládají slova "dokončené stavby" a slova "po jeho dokončení" se zrušují.

15. V § 5 odst. 5 se slovo "stavby" nahrazuje slovem "výstavby", za slovo "změny" se vkládají slova "dokončené stavby", slova "po jeho dokončení" se zrušují, slova ", při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky" se nahrazují slovy "se sledováním a záznamem výšky vodní hladiny" a na konci odstavce se doplňuje věta "V případech výskytu neobvyklých jevů nebo skutečností se provádí měření veličin dohledu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.".

16. V § 5 odst. 6 se za slovo "zatížení" vkládají slova "hrázového systému" a na konci odstavce se doplňuje věta "To platí i pro případy rekultivace odkaliště až do jejího úplného dokončení.".

17. Nadpis § 6 zní:

"Zpracování rozsahu měření dohledu".

18. V § 6 odst. 1 se slova "Projekt měření" nahrazují slovy "Rozsah měření dohledu", za slovo "návrh" se vkládá slovo "souvisejících" a na konci odstavce se doplňuje věta "Zpracovává ho pověřená osoba3) nejpozději ve fázi dokumentace pro stavební povolení výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla.".

19. V § 6 odst. 2 úvodní části se slova "Projekt měření" nahrazují slovy "Rozsah měření dohledu" a vkládají se nová písmena a) a b), která znějí:

"a)
popis a rozbor rizik spojených s existencí vodního díla nebo změny dokončené stavby vodního díla v daném prostředí a provozu,

b)
požadavky na průzkumné a projektové práce nad rámec již vypracované projektové dokumentace výstavby nebo změny stavby dokončeného vodního díla,".

Dosavadní písmena a) až h) se označují jako písmena c) až j).

20. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova "vodního díla pro" vkládá slovo "příslušnou" a slovo "trvalého" se nahrazuje slovy "výstavby nebo".

21. V § 6 odst. 2 písm. d) se slovo "druhu," nahrazuje slovy "metod měření a pozorování, jejich" a slova "metod měření," se zrušují.

22. V § 6 odst. 2 písm. g) a v § 10 odst. 1 se za slovo "změny" vkládají slova "dokončené stavby" a slova "po jeho dokončení" se zrušují.

23. V § 6 odst. 2 písm. j) se slovo "přístrojů" nahrazuje slovem "zařízení".

24. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Slouží pro provádění dohledu nad vodním dílem v jednotlivých etapách.".

25. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slova "pověřené osoby3) a" vkládá slovo "fyzické" a slova "dohled2) podle § 62 odst. 4" se nahrazují slovy "dohled2) podle § 62 odst. 5".

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

______________________________________
"2)
§ 62 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

26. V § 7 odst. 2 písm. l) se slova ", výpustných a přelivných zařízení na určeném vodním díle" nahrazují slovy "určeného vodního díla, poruchou uzávěrů nebo hrazení jeho bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení".

27. V § 8 odst. 3 se slovo "se" zrušuje a za slovo "díle" se vkládá slovo "se".

28. V § 10 odst. 2 se slovo "stavby" nahrazuje slovem "výstavby", za slovo "změny" se vkládají slova "dokončené stavby", slova "po jeho dokončení" se zrušují a za slova "zprávy o dohledu" se vkládají slova "v etapě trvalého provozu".

29. V § 11 odst. 1 se text "§ 62 odst. 4" nahrazuje textem "§ 62 odst. 5".

30. Za § 12 se vkládají nové § 12a a 12b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 12a

Předpoklady pro kvalifikovaný výkon dohledu

(1) Žádost o udělení pověření k výkonu dohledu (dále jen "žádost") obsahuje kromě obecných náležitostí podání i doklady o bezúhonnosti nebo doklady prokazující odborné a personální vybavení, kterými jsou

a)
doklad o bezúhonnosti žádající právnické osoby, všech členů statutárního orgánu a odborně způsobilé fyzické osoby odpovědné za výkon dohledu,

b)
souhlasné prohlášení odborně způsobilé fyzické osoby s jejím určením jako osoby odpovědné za výkon dohledu, nebo zpracování posudků pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska dohledu,

c)
doklady k výkonu dohledu odborně způsobilé fyzické osoby v případě, kdy žadatel žádá o udělení pověření k výkonu dohledu nad vodními díly I. a II. kategorie.

(2) K žádosti se přikládají také doklady prokazující materiální a technické vybavení pro provádění dohledu.

(3) K žádosti je možné přiložit i další doklady prokazující osvědčení odborných předpokladů v oboru bezpečnosti vodních děl, zejména osvědčení o autorizaci, osvědčení o znalecké činnosti, zavedení systému jakosti nebo osvědčení o členství a činnosti v profesních sdruženích.

(4) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k provádění dohledu je

a)
nad vodními díly III. kategorie

1.
nejméně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru zaměřené na vodní díla a

2.
odborná praxe v délce nejméně 8 let při provádění dohledu nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 10 let při navrhování nebo provozování vodních děl III. nebo vyšší kategorie, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě 1, nebo

3.
odborná praxe v délce nejméně 5 let při provádění dohledu nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 8 let při navrhování nebo provozování vodních děl III. nebo vyšší kategorie, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b)
nad vodními díly I. a II. kategorie a ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorie dohledu

1.
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání a

2.
odborná praxe v délce nejméně 10 let při provádění dohledu nad vodními díly II. kategorie pro výkon pověření k dohledu nad vodním dílem I. kategorie a ke zpracování posudků, nebo

3.
odborná praxe v délce nejméně 10 let při provádění dohledu nad vodními díly III. kategorie pro výkon pověření k dohledu nad vodním dílem II. kategorie.

(5) Doklady podle odstavce 4 písm. a) a b) musí prokazovat nepřetržitý výkon požadované praxe, a to až do doby podání žádosti.

(6) Bezúhonnost se kromě výpisu z evidence Rejstříku trestů dokládá také u

a)
fyzické osoby, která se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v cizím státě, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy,

b)
fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je tato osoba občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy,

c)
právnické osoby se sídlem mimo území České republiky dokladem obdobným výpisu z Rejstříku trestů vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, ve kterém tato osoba působila tak, že zde měla sídlo anebo alespoň provozovala svoji činnost nebo zde měla svůj majetek, jakož i států, ve kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců; to platí obdobně i pro právnickou osobu se sídlem na území České republiky, která v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, nepřetržitě po dobu 3 měsíců působila v zahraničí.

(7) Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad podle odstavce 6 písm. a) až c) se předkládá, pokud je v tomto ustanovení uvedený stát vydává.

(8) Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců.

(9) Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s výkonem dohledu, navrhováním, provozováním nebo prováděním staveb vodních děl, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo též osoba, na kterou se hledí, jako by nebyla odsouzena.


§ 12b

Evidence dohledu

(1) Evidence dohledu se vztahuje na vodní díla zařazená do I. až IV. kategorie z hlediska dohledu. Evidence dohledu obsahuje údaje uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Pověřené osoby, které provádějí dohled nad určeným vodním dílem, vedou evidenci dohledu v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k této vyhlášce, s výjimkou údajů, které doplní příslušný vodoprávní úřad.

(3) Vodoprávní úřad u vodních děl IV. kategorie, nad kterými neprovádí dohled pověřená osoba, vede evidenci dohledu v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k této vyhlášce, s výjimkou údajů, které jsou povinné pouze pro vodní díla I. až III. kategorie.

(4) Vodoprávní úřady a pověřené osoby odstraňují případné nesoulady zjištěné v evidenci dohledu neprodleně po jejich zjištění.".

31. V příloze č. 2 se věta poslední zrušuje.

32. V příloze č. 3 bodě 1 písm. a) se za slovo "změny" vkládají slova "dokončené stavby" a slova "po jeho dokončení" se zrušují.

33. V příloze č. 3 bodě 4 písmeno d) zní:

"d)
kontrola uložených úkolů a návrhy nápravných opatření.".

34. V příloze č. 3 bodě 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a předchozí souhrnné etapové zprávy".

35. V příloze č. 3 bodě 5 písm. g) se slovo "podkladů10)" nahrazuje slovy "podkladů a souvisejících předpisů12),13)".

36. Nadpis přílohy č. 4 zní:

"Náležitosti zápisu z prohlídky".

37. V příloze č. 4 bodě 3 písm. b) se slovo "organizaci" nahrazuje slovem "osobu".

38. V příloze č. 4 bodě 3 písm. c) se slova "popřípadě další organizace nebo osoby." zrušují.

39. V příloze č. 4 se na konci bodu 3 doplňuje písmeno d), které zní:

"d)
popřípadě další organizace nebo osoby.".

40. V příloze č. 4 bodě 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a návrhy nápravných opatření".

41. V příloze č. 4 bodě 8 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

42. Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pověřené osoby předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 vodního zákona pro vodní díla I. a II. kategorie nejpozději do 1. ledna 2023.

2. Pověřené osoby předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 vodního zákona pro vodní díla III. kategorie nejpozději do 1. ledna 2024.

3. Pověřené osoby nebo vodoprávní úřady předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 a 13 vodního zákona pro vodní díla IV. kategorie, která jsou ve vlastnictví státních podniků Povodí a Lesů České republiky, státní podnik, nejpozději do 1. ledna 2025.

4. Pověřené osoby nebo vodoprávní úřady předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 a 13 vodního zákona pro ostatní vodní díla IV. kategorie nejpozději do 1. ledna 2028.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí