zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela vyhlášek k zákonu o chemických látkách a přípravcích

03.01.2001
Chemické látky
Novela vyhlášek k zákonu o chemických látkách a přípravcích
Novelizace 301/1999 a 302/1999 Sb.
Cílem novelizace prováděcích vyhlášek č. 301/1998 Sb. a č. 302/1998 Sb. k zákonu č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb. bylo - harmonizovat je se změnami předpisů EU vydaných po schválení obou vyhlášek, - upravit je podle poznatků získaných při jejich uplatňování v praxi. Vyhláška MŽP č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, byla novelizována v souladu s úpravami provedenými v odpovídající směrnici EU. Jde o následující úpravy: a) Bod 21 přílohy, který upravuje používání organocíničitých sloučenin, byl modifikován podle úpravy přijaté EU. Jedná se o rozšíření restrikce používání těchto látek také na jejich použití v nátěrových hmotách určených k zábraně hnití a poškozování ošetřených ploch mikroorganismy. Další omezení byla upřesněna ve shodě se zněním příslušné směrnice ES. b) V bodě 23 přílohy, který se týká používání pentachlorfenolu, se snižuje povolený obsah hexachlordibenzo-p-dioxinu v pentachlorfenolu ze 4 mg.kg-1 na 2 mg.kg-1. c) V bodě 28 přílohy, který se týká používání niklu a jeho sloučenin, se doplňuje ustanovení, které stanoví, že k ověřování souladu s limity uvedenými v předchozích odstavcích se používají zvláštní technické předpisy (harmonizované normy ČSN/EN 1810/1999, ČSN/EN 1811/2000, ČSN/EN 12472/2000). d) V bodě 42 přílohy, který se týká použití látek vysoce hořlavých a extrémně hořlavých v generátorech aerosolů, se upřesňuje odst. 2, který se týká označení obalů aerosolů. Upřesňuje se vysvětlení, pro které typy aerosolů se má používat upozornění: ?Pouze pro profesionální použití?. Dále se v detailech modifikuje znění celé řady dalších bodů přílohy, především z hlediska upřesnění pojmů používaných k označení nebezpečnosti látek a jejich specifické rizikovosti. Vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků, se upravuje v souladu s ustanoveními novely zákona č. 157/1998 Sb. (zákon č. 352/1999 Sb.) a s poznatky z praxe. Hlavní změny jsou následující: a) Ruší se vzor osvědčení o autorizaci, který je uveden v příloze č. 2 a v souvislosti s tím se vypouští druhá věta § 1 odst. 2. K této změně vedly praktické zkušenosti s vydáváním osvědčení odbory výkonu státní správy MŽP (dříve územní odbory MŽP). b) Ustanovení § 2 se upravilo do tvaru, který je v souladu se zněním zákona č. 352/1999 Sb. Jde především o zahrnutí úpravy, podle níž se autorizace pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako hořlavě, zdraví škodlivé, dráždivé a senzibilizující nadále nepožaduje. V tomto směru byly upraveny požadavky na získání odborné způsobilosti. Současně byl do textu tohoto paragrafu zahrnut požadavek úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou a pětileté praxe pro vykonání zkoušky odborné způsobilosti. d) Seznam látek a přípravků, jejichž dovoz je možný pouze se souhlasem MŽP, uvedený v příloze č. 3, se doplňuje o další látky v souladu s příslušným předpisem EU a Úmluvou o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky na ochranu rostlin (tzv. Rotterdamská úmluva), kterou ČR v tomto roce ratifikovala. Seznam látek a přípravků, jejichž vývoz je možný pouze se souhlasem MŽP, uvedený v příloze č. 4, byl doplněn označením látek, u nichž se souhlas požaduje pouze tehdy, pokud se má látka v zemi vývozu použít jako součást přípravku na ochranu rostlin. e) Ustanovení § 8 o evidenci se zpřesňuje ve stanovení přesnějších požadavků na jednotlivé subjekty podléhající této povinnosti. Navrhuje se, aby evidenci vedli: - výrobci nebezpečných látek, - dovozci nebezpečných látek a přípravků, - distributoři látek a přípravků klasifikovaných jako výbušné, extrémně hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (u posledních tří s výjimkou látek kategorie 3). Evidence nebezpečných látek zahrnuje: - identifikaci látky (chemický název, číslo CAS), - identifikaci nečistot (chemický název, číslo CAS, koncentrace), - klasifikaci látky (symbol nebezpečnosti, specifická rizikovost, pokyny pro bezpečné nakládání), - u výrobce množství látky vyrobené, u dovozce množství látky dovezené a u distributora množství látky převzaté, skladované a vydané (vždy v hmotnostních jednotkách). Evidence nebezpečných přípravků obsahuje: - identifikaci přípravku (obchodní název), - identifikaci složek přípravku (chemický název, číslo CAS, koncentrace), - klasifikaci přípravku (symbol nebezpečnosti, specifická rizikovost, pokyny pro bezpečné nakládání), - u dovozce množství přípravku dovezeného, u distributora množství přípravku převzatého, skladovaného a vydaného (vždy v hmotnostních jednotkách). f) Ustanovení § 9 o oznamování se rovněž zpřesňuje podrobnějším popisem podmínek, za kterých se oznamování uskutečňuje. Způsob oznamování závisí na množství vyrobené nebo dovezené látky. V případě, že množství vyrobené nebo dovezené látky je vyšší než 10 t, ale nižší než 1000 t za kalendářní rok, oznamují se za každou látku pouze údaje uvedené v části 1 a 2 přílohy č. 8. Oznámení se realizuje buď v elektronické podobě (program HEDSET, oddíl 1 a 2) nebo písemně na formuláři uvedeném ve zmíněné příloze č. 8 (část 1 a 2). V případě, že množství vyrobené nebo dovezené látky je vyšší než 1000 t za kalendářní rok, oznamují se údaje pouze v elektronické podobě (program HEDSET, oddíl 1 ? 5). Přehled oznamovaných údajů uvedený v části 3 přílohy č. 8 má pouze rámcový charakter a ke splnění požadavku na oznámení nepostačuje. Údaje o vlastnostech látky uvedené v programu HEDSET, část 3 ? 5, se uvádí pouze při prvém oznámení; při oznamování v dalších letech se uvádí pouze změny a doplňky již oznámených údajů. g) Doplňuje se nový § 9a, který stanoví, že právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají se zařízeními uvedenými v příloze č. 9, které mohou obsahovat látky s obsahem PCB, vedou evidenci těchto látek nebo přípravků obsažených v zařízení včetně náplní v rozsahu uvedeném v příloze č. 10 na předepsaném evidenčním listu. Evidence se vztahuje na zařízení jako jsou např. olejové transformátory, kondenzátory s kapalným dielektrikem a další elektrická zařízení plněná izolační kapalinou, hydraulická důlní zařízení a průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou. Ing. Josef Hasa, CSc., odbor environmentálních rizik Zdroj: Zpravodaj MŽP 12/2000, Převzato z Elektronické knihovny MŽP Aktuální znění výše uvedených vyhlášek obsahuje software PARAGRAF - registr legislativy životního prostředí.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí