zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekonomické aspekty odpadového hospodářství

07.01.2001
Odpady
Ekonomické aspekty odpadového hospodářství
A bude hůř?
Nakládání s odpady si již vyžádalo nemalé finanční prostředky, což lze doložit například na údajích o investicích na ochranu životního prostředí. V posledních letech dosáhly investice na nakládání s odpady částky téměř 5 mld. Kč (viz následující graf). Postupné zpřísňování legislativy svědčí o tom, že nedojde k výrazné změně a investice v oblasti nakládání s odpady budou zaujímat nadále významné místo mezi ostatními investicemi na ochranu životního prostředí. V roce 1998 dosáhly investice na nakládání s odpady 13,2 % z celkových investic na ochranu životního prostředí. Obrázek - Investice na nakládání s odpady v mld. Kč: Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí České republiky Tendence v nárůstu investic v 90. letech časově odpovídá přijetí prvého zákona (č. 238/1991 Sb.) a druhého zákona (č. 125/1997 Sb.) o odpadech, růstu produkce zvláštních a nebezpečných odpadů v letech 1994-1996, tomu, že řada podniků přistoupila k zavádění environmentálně orientovaných systémů řízení (EMS), nárůstu množství spotřebních obalů v posledních letech a řadě dalších faktorů vycházejících především z legislativního rámce nakládání s odpady. Na financování investic v oblasti nakládání s odpady se podílí v převážné míře soukromé zdroje, které v roce 1998 dosáhly 93 % celkových investic na nakládání s odpady (viz tabulka). Změna struktury vlastnictví firem na úseku odpadového hospodářství je výrazná zejména v druhé polovině 90. let. V tomto období došlo k poklesu počtu firem se 100% vlastnictvím obcí a nárůstu soukromých firem při neměnném počtu firem s majetkovou účastí obcí. Převážně soukromý charakter činností a služeb v odpadovém hospodářství vyplývá z toho, že v posledních letech vznikaly v této oblasti firmy působící především na bázi soukromého podnikání. V této souvislosti nelze opominout, že nárůst služeb v odpadovém hospodářství je mj. přínosem pro oblast sociální z titulu založení nových pracovních míst. Tabulka - investice na nakládání s odpady v roce 1998 podle zdrojů financování v mil. Kč: Celkem 4 698 Vlastní zdroje 3 785 Úvěr 606 Veřejné rozpočty 161 Zahraniční zdroje 0 Ostatní 146 Zdroj: Český statistický úřad Nezanedbatelné nejsou ani výdaje z veřejných rozpočtů (státní rozpočet, státní fondy, místní rozpočty) na ochranu životního prostředí (viz tabulka). Je zřejmé, že tyto výdaje rostou v posledních letech poměrně značným tempem. Růst veřejných výdajů na ochranu životního prostředí je patrný zejména v oblasti nakládání s odpady. Tento trend je však především s ohledem na působení zákona o odpadech pochopitelný. Nejvíce je nárůst patrný na úrovni obcí. Podíl místních rozpočtů na celkových výdajích na ochranu životního prostředí dosahoval v roce 1999 výše 68 %. V rámci výdajů veřejných rozpočtů souvisejících s nakládáním s odpady je poměr těchto rozpočtů ještě vyšší a dosahoval 94 %. Z toho je patrné, že nejdůležitější jsou výdaje z obecních rozpočtů. Tabulka - výdaje veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí v mil. Kč: Zdroj: Ministerstvo financí Značný podíl místních rozpočtů pramení z charakteru problémů spojených s odpadovým hospodářstvím. Vycházíme-li v politice životního prostředí z principu subsidiarity, potvrzuje se nám vysoký podíl místních rozpočtů na výdajích na nakládání s odpady. Ze struktury těchto výdajů je na první pohled zřejmé, že se jedná především o výdaje spojené se sběrem a svozem komunálních odpadů a částečně o využívání a zneškodňování komunálních odpadů (viz tabulka). Tabulka - běžné výdaje místních rozpočtů na ochranu životního prostředí v tis. Kč: Zdroj: Ministerstvo financí Autor: Ing. František Hájek Zpracovala: Ing. Jana Chmielová Zdroj: E-mailové noviny pro technický management, Verlag Dashofer nakladatelství s.r.o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí