zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 7.

24.01.2001
Odpady
Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 7.
Základní podklady
ZPRACOVÁNÍ PŘEHLEDU ZÁKLADNÍCH NEZBYTNÝCH PODKLADŮ O HODNOCENÉM ZÁMĚRU UMOŽŇUJÍCÍCH REALIZOVAT PROCES EIA (SPECIFIKACE ZÁKLADNÍHO SOUBORU INFORMACÍ O ZÁMĚRU VČETNĚ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NA VSTUPY A VÝSTUPY) Z hlediska zpracování dokumentace o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí je nezbytné požadovat určitou sumu podkladů, které je nezbytné zohlednit při identifikaci vlivů a následném stanovení významnosti tohoto vlivu. Jedná se zejména o takové podklady, které umožní předložení dokumentace o záměru na úrovni umožňující objektivní vyhodnocení záměru na všechny složky životního prostředí. Praxe ukazuje, že v rámci zpracování dokumentace je nezbytný určitý kompromis mezi požadavky zpracovatelského týmu dokumentace EIA a mezi možnostmi investora resp. projektové organizace takové informace poskytnout v době zpracování dokumentace EIA. Zákon č. 244/1992 Sb. nespecifikuje na jaký stupeň technické dokumentace se vypracovává dokumentace EIA. Na straně jedné tak vystupují ze strany zpracovatele dokumentace požadavky na velmi podrobnou kvantifikaci některých vstupů, které obvykle bývají k dispozici až ve stupni dokumentace pro stavební povolení, na straně druhé jsou někdy předkládány dokumentace s absencí jakýchkoliv konkrétních údajů o lokalitě respektive o rozhodujících parametrech záměru. Z hlediska liniových staveb lze za základní podklad pro umožnění objektivního posouzení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí požadovat následující podklady o technickém řešení, a to pro všechny případně navržené varianty: ? základní zdůvodnění navrženého technologického řešení ? základní zdůvodnění navrženého lokalizačního řešení ? podklady o situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci ? základní parametry technického řešení záměru - systém svozu odpadů - příjem a kontrola odpadů (analýza) - technologie nakládání s odpady ? spalovna - skladování, úprava, termická destrukce, čištění spalin, nakládání s pevnými a tekutými produkty ? skládka - složení odpadu, rozhrnutí, stlačení, překrytí, systém nakládání se skládkovými vodami a plynem - zabezpečení (zásobníky odpadu, těsnění skládky, jímek, opatření proti prášení, úletům lehkých frakcí, zabezpečení proti hlodavcům a hmyzu ? specifikace jednotlivých stavebních objektů ? počet vynucených demolic spojených se záměrem ve vztahu k územně plánovací dokumentaci ? návrhy na situování zařízení stavenišť nezbytných pro realizaci záměru ? předpokládané rozsahy trvalého a dočasného záboru půdního fondu (zemědělský půdní fond, pozemky určené pro plnění funkce lesa) ? předpokládané bilance zemních prací a očekávané možnosti zajištění požadovaných objemů materiálů ? odpovídající úroveň výkresových podkladů: - širší územní vztahy - přehledná situace - celková situace - podélné profily - vzorové příčné řezy - situace záboru ploch (trvalé a dočasné zábory) ? předběžný inženýrsko - geologický průzkum v předpokládané lokalitě záměru ? hydrogeologický průzkum v předpokládané lokalitě záměru ? návrh řešení likvidace srážkových vod z plochy záměru ve vztahu k charakteru území ? předpokládaný rozsah kácení stromů rostoucích mimo les Zdroj: Časopis EIA 03/2000, Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí