zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), díl 11.

31.01.2001
IPPC
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), díl 11.
Podstatou IPPC je dialog nebo vyjednávání o nejefektivnějším řešení mezi veřejným a soukromým sektorem
Vývoj a podpora nových technik v oblasti procesů, výrobků a služeb jsou podstatné z hlediska rozvíjení konkurenceschopnosti české ekonomiky a vynutí si jej mj. navazující trendy, které jsou někdy označovány jako ?nová technologická a průmyslová revoluce?. Tento proces představuje zavádění nových přístupů, které lépe reflektují různorodé požadavky vyvíjejícího se trhu, i funkci daného výrobku anebo služby, a které se často významně odlišují od přístupů dnes běžně rozšířených. Základním trendem v této oblasti je integrace environmentálních, ekonomických a sociálních hledisek. Potřeba kvalitnějšího uspokojování lidských potřeb ve vyspělých zemích vyžaduje posun od strategie kontroly a řízení a široké aplikace koncových technologií k systémovému využívání efektivnějších opatření v oblasti procesu, výrobku a spojení výrobek-služba, které jsou doménou preventivní strategie čistší produkce. Kromě zpřísňujících se požadavků na ochranu životního prostředí je hlavním důvodem tohoto posunu právě ekonomické a v neposlední řadě i sociální hledisko. Uvedené trendy jsou znázorněny v obr. 7, který představuje vývoj strategií ochrany životního prostředí. Obr. 6 Vývoj strategií ochrany životního prostředí O těchto trendech se zmiňujeme proto, aby byl zřejmý širší vývojový kontext IPPC. Každá strategie se v určitém časovém horizontu vyčerpává a není schopna přinášet další kvalitativní zlepšení ochrany životního prostředí (odtud esovitý tvar jednotlivých křivek). Nacházíme se v okamžiku, kdy dochází k vyčerpání potenciálu strategie kontroly a řízení, kdy zjišťujeme, že jednostranné uplatňování koncových technologií je kontraproduktivní jak z hlediska ochrany životního prostředí jako celku, tak z hlediska ekonomického. Nastupuje proto nový integrovaný přístup, který otevírá cestu k zatím nevyužitým možnostem optimalizace procesů. Z hlediska udržitelného rozvoje je však mnohem větší potenciál pro zlepšení ukryt v produktu. To je důvod pro dnešní rozvoj výrobkově orientované politiky ochrany životního prostředí ve světě. Evropská komise již připravuje směrnici orientovanou na výrobky (IPP), která může být přijata podle hrubého odhadu, odvozeného pouze od stavu příprav, kolem roku 2006. Nejvyšší potenciál pro zlepšení ve všech součástech udržitelného rozvoje (tj. ve sféře sociální, ekonomické a environmentální) je nicméně ukryt ve spojení výrobek/služba, respektive služba/potřeba. Zasahuje tedy přímo sociálně-ekonomické jádro environmentálních problémů v oblasti vzorců spotřeby. Jde přitom o novou kvalitu spotřeby, která bude znamenat lepší kvalitu života. IPPC je jedním z vývojových kroků na této cestě. Shrnutí IPPC představuje zcela nový přístup k průmyslové ochraně životního prostředí a povolovacímu řízení. Jejím jádrem je integrovaný přístup, který nezvažuje dopady činnosti na životní prostředí odděleně po jeho jednotlivých složkách, ale posuzuje technologické procesy jako jeden celek. Jako přednostní strategii přitom prosazuje prevenci vzniku znečištění u zdroje. Aby mohla IPPC uvést tento nový požadavek do praxe, zavádí do hodnocení procesů kritéria, která vycházejí z preventivních technik, zaměřených na vstupy výroby, efektivnost jejich využití a případně možnosti recyklace. Tato kritéria zatím až na výjimky (např. zákon o chemických látkách, o ochraně ovzduší) nebyla v naší legislativě ochrany životního prostředí zavedena nebo v ní byla pouze deklarována. IPPC představuje normativní nástroj na jejich prosazování do praxe. Právě normativní zahrnutí kritérií prevence do povolovacího řízení je nástrojem pro uplatnění integrovaného přístupu a představuje hlavní kvalitativní změnu spojenou s IPPC. Uplatňování kritérií prevence a dostupnosti umožňuje nacházet optimální opatření přinášející dvojí zisk: vyšší úroveň ochrany životního prostředí jako celku při současném zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu. To přináší kvalitativně nové nároky na přípravu i schvalování žádostí o integrované povolení. Podstatou IPPC je dialog nebo vyjednávání o nejefektivnějším řešení mezi veřejným a soukromým sektorem. Tento dialog je zahájen na úrovni EU v rámci posuzování nejlepších dostupných technik - BAT a systému výměny informací. Výstupem tohoto procesu jsou referenční dokumenty BREF, které stanovují standardy pro dané procesy. BREF však nepředepisují konkrétní řešení. O nich se bude jednat a rozhodovat na podnikové nebo odvětvové úrovni v každé jednotlivé zemi. Pro zavedení IPPC budeme proto potřebovat nejen odpovídající právní rámec, ale především odborníky v soukromém i veřejném sektoru, kteří budou nejen rozumět daným výrobním procesům a jejich environmentálním aspektům, ale kteří budou zároveň umět v týmech hledat a nacházet optimální řešení. Z Příručky ke směrnici Rady 96/61/EC (IPPC), MŽP ČR, 1999. Převzato ze serveru ČEÚ - www.ceu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí