zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připravovaný zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)

19.09.2001
IPPC
Připravovaný zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)
který je právě ve 2. Čtení
Vláda projednává zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), který je právě ve 2. čtení ? obecná rozprava. Podstatná část zákona nabude účinnosti v termínu stanoveném v plánu legislativních prací vlády 1. ledna 2003. Účinnost některých ustanovení tohoto zákona je stanovena již ke dni vyhlášení, a to pouze s ohledem na nezbytnost institucionálního zabezpečení provádění zákona. Směrnice Rady 96/61/EC z 24.9. 1996 o Integrované prevenci a omezování znečištění, zkráceně označovaná ?IPPC? z anglického ?Integrated Pollution Prevention and Control?, představuje zlom v dosavadním přístupu k ochraně životního prostředí. Smyslem a cílem této směrnice je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, tzn. neposuzovat dopad činností na jednotlivé složky životního prostředí odděleně, ale najít optimální řešení jejích možných vlivů těchto na kvalitu životního prostředí a lidské zdraví. Vzhledem ke stávajícímu stavu životního prostředí si již nevystačíme pouze se znalostí dopadů znečištění na ŽP a informacemi o opatřeních na jejich omezování v jednotlivých složkách ŽP (koncovými technologiemi), ale potřebujeme podrobnou analýzu výrobních procesů samotných. Integrovaná ochrana tak představuje posun od složek životního prostředí (voda, půda, vzduch) k výrobním činnostem. IPPC s sebou přinese zcela nová pravidla pro povolování výrobních činností velkých průmyslových a zemědělských provozů, pro vymezení požadavků na úroveň provozovaných zařízení a kromě toho se jedná také o novou organizaci státní správy v oblasti životního prostředí. Její plně zavedení bude náročným úkolem i pro některé vyspělé země Evropské unie. Jako správní orgán se zřizuje Agentura trvale udržitelného rozvoje, jejímž předmětem činnosti je zajištění odborné podpory výkonu veřejné správy podle tohoto zákona. K průmyslovým činnostem, na které se směrnice se vztahuje, patří energetický průmysl, výroba a zpracování kovů, průmysl zpracování nerostů, chemický průmysl, odpadové hospodářství a některé další provozy, jako např. výroba celulózy a papíru, zpracování masa a mléka, vybrané postupy z úpravy vláken, tkanin nebo kůží, povrchové úpravy materiálů a vybrané zemědělské aktivity. Zaměřuje se především na velké provozy. Jak již bylo řečeno, směrnice IPPC zahrnuj povolení k provozu, tzv. integrované povolení. Nová zařízení v EU potřebují toto povolení již od září 1998, u zařízení již existujících dojde k přezkoumání činnosti podle požadavků směrnice, na jehož základě bude nebo nebude vydáno integrované povolení po r.2007. Žádost o integrované povolení činnosti bude muset obsahovat v souladu s požadavky směrnice kromě popisu zařízení a jeho činnosti, surovin, zdrojů emisí rovněž popis navrhované technologie a postupů určených k vyloučení nebo snížení emisí ze zařízení, opatření pro předcházení vzniku odpadů a opatření plánovaná k dodržení obecných principů základních povinností a k monitorování emisí do životního prostředí atd. Žádost o integrované povolení bude přístupné veřejnosti stejně jako výsledky monitorování emisí ze zařízení. Povolovací proces bude vycházet z přísnějších kritérií založených na principech trvale udržitelného rozvoje a investor či provozovatel se bude obracet pouze na jeden odpovědný orgán, který bude vydávat povolení. Emisní limity, technické ukazatele a parametry zařízení budou odvozeny z parametrů nejlepších dostupných technik BAT (Best Available Techniques). BAT představuje nejefektivnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod, které jsou zároveň technicky a ekonomicky dostupné.V rámci systému výměny informací se bude sledovat vývoj nejlepších dostupných technik v dokumentech vydávaných Evropskými společenstvími a zároveň vývoj nejlepších dostupných technik v ČR. Česká republika se zavázala začlenit tuto směrnici do české legislativy a zajistit její implementaci pro nová zařízení do data vstupu do EU, tj.1.ledna 2003.Pro implementaci této směrnice do provozních zařízení bude ČR požadovat přechodné období do doku 2012, jehož délka by měla být pravděpodobně zkrácena, aby se nenarušily podmínky vnitřního trhu v EU. Zpracovala: Ing. Jitka Pechová Zdroj: Ministerstvo životního prostředí Technický management - 19/2001
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí