zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda schválila stratégiu pre kapitolu životné prostredie

08.12.2001
Obecné
Vláda schválila stratégiu pre kapitolu životné prostredie
Bratislava - 7.12.2001 (SITA) Vláda SR včera schválila Integrovanú aproximačnú stratégiu pre kapitolu životné prostredie, ktorej cieľom je prezentovať postup úplného zosúladenia environmentálnej legislatívy k predpokladanému dátumu vstupu SR do EÚ – 1. januáru 2004. Dokument obsahujúci 33 detailných implementačných plánov pre jednotlivé smernice EÚ bol vypracovaný ministerstvom životného prostredia v spolupráci s ostatnými rezortmi za pomoci Dánskej agentúry pre životné prostredie. Slovenská republika žiadala pôvodne v kapitole životné prostredie o deväť prechodných období. Koncom októbra vláda prehodnotila požiadavky o prechodné obdobia a odsúhlasila zmenu negociačnej pozície, ktorou boli tri prechodné obdobia stiahnuté. Jedna žiadosť však pribudla, takže prechodných období zostalo sedem. Pri zmenách došlo tiež k ďalším úpravám a skráteniu niektorých žiadostí. SR nebude žiadať o prechodné obdobie v oblasti ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, kde uplatní vypracovanie akčných programov na zníženie tohto znečistenia. Programy je možné implementovať do štyroch rokov od vstupu do únie. Od prechodného obdobia sa upustilo tiež pri smernici o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín z použitia organických rozpúšťadiel v určitých činnostiach a zariadeniach a pri smernici o kvalite pitnej vody, pri ktorej je možné uplatniť výnimku do konca roku 2006. Skrátené je prechodné obdobie vyplývajúce z požiadaviek smernice o riadení emisií VOC (nemetánové prchavé organické zlúčeniny) zo skladovania benzínu a jeho distribúcie z terminálov na čerpacie stanice. Nové zariadenia budú v súlade s acquis k dátumu vstupu SR do EÚ, pre existujúce zariadenia sa žiadosť o prechodné obdobie skrátila v závislosti od druhu zariadení do konca roku 2004, resp. 2007. Do roku 2007 sa skracuje aj implementácia smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení. Prechodné obdobie sa žiada pre troch prevádzkovateľov nových zariadení, pre existujúce zariadenia sa prechodné obdobie neuplatňuje. Dĺžka prechodného obdobia sa nezmenila pri smernici o spaľovaní nebezpečného odpadu (2006), ktorá špecifikuje 11 spaľovní nemocničného odpadu a sedem spaľovní priemyselného odpadu. Zostáva tiež požiadavka pre prechodné obdobie na implementáciu smernice o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia (2006) pre tri zariadenia, ako aj smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia pre 10 zariadení s rôznymi dĺžkami prechodných období - najdlhším do roku 2011. Nezmenenou zostala aj požiadavka o najdlhšie prechodné obdobie z oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd do roku 2015, kde EÚ požaduje dvojstupňové čistenie každej obce nad 2000 obyvateľov. Pri obciach nad 10 000 obyvateľov sa prechodné obdobie požaduje do roku 2010 a pre sídla medzi 2000 až 10 000 obyvateľmi do roku 2015. Nové prechodné obdobie do roku 2007 si naopak vyžiadali záväzky smernice o obaloch a odpadu z obalov. Zdroj: ChangeNet
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí