zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrovaný přístup je jedním z hlavních pilířů nové koncepce veletrhu ENVIBRNO

05.02.2002
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Příroda
Zemědělství
Chemické látky
Havárie
Hluk
Les
Geologie
EIA
EMS
Integrovaný přístup je jedním z hlavních pilířů nové koncepce veletrhu ENVIBRNO
Tradiční veletrh ENVIBRNO, který při posledním loňském ročníku oslavil deset roků své existence, očekává řada významných změn, které nepochybně budou mít vliv jak na účast vystavovatelů, tak na počty a strukturu návštěvníků. Jaké to jsou změny – kromě na první pohled patrného posunu termínu, a co Vás jako manažera akce k těmto změnám motivovalo?
“Změn, které přicházejí v souvislosti s novou koncepcí mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO, je celá řada. Zcela zásadní změnou je pojetí celého veletrhu. Tradiční oborové členění, které ochranu životního prostředí pojímalo podle jednotlivých složek, nahradí komplexní kategorie dle základních odvětví, preference integrovaného způsobu řešení celé problematiky přístupu k ochraně životního prostředí. Souběžně věnujeme intenzívní pozornost začleňování systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách (BAT). Na první pohled nejpatrnější změnou je přesun tradičního termínu konání veletrhu z podzimního na jarní. Nejde však pouze o změnu termínu, ale především jde o širší kontext, který souvisí s oblastí územního plánování a logickým začleněním problematiky životního prostředí do komplexu stavebních veletrhů, kam systémově patří. V souladu s trendy v zemích Evropské unie je perspektivně nutné problematiku ochrany životního prostředí návazně propojit s územním plánováním a pojmout řešení problematiky životného prostředí jako jednoho celku. Tento integrovaný přístup je jedním z hlavních pilířů nové koncepce veletrhu ENVIBRNO. Komplex stavebních veletrhů IBF (mezinárodní stavební veletrh), SHK (mezinárodní veletrh sanitární, vytápěcí a klimatizační techniky a URBIS (Fórum investičních příležitostí, technologie a zařízení pro města a obce) nabízí návaznost v komplexním přístupu zejména s ohledem na vazbu s pořádaným Kongresem starostů a Hejtmanským dnem. V této souvislosti jde o napojení na systém financování jednotlivých regionů, kdy prostředky na jejich rozvoj plynou jednak ze státního rozpočtu přes obce, města a vyšší územně správní celky, a jednak z fondů Evropské unie. Další výraznou změnou je realizace postupně plánovaného přechodu konání veletrhu na dvouletou periodicitu, který vyplynul z opakovaných výzkumů názorů a požadavků vystavovatelů. Podle posledního výzkumu znovu výrazně převážila ta část vystavovatelů, která si přála dvouletou periodicitu konání veletrhu. Výsledky tohoto výzkumu potvrdily světový trend, v kalendáři významných výstav se jednoletá periodicita v tomto oboru již téměř nevyskytuje.” Z jakého důvodu preferujete orientaci na integrované pojetí přístupu k ochraně životního prostředí? “Pokud se chceme jako stát integrovat do Evropy, jinou možnost skutečně nemáme. V Evropské unii je systém integrovaného pojetí ochrany životního prostředí (IPPC) vyzkoušen a funguje už celou řadu let. EU pro systémové řešení těchto otázek dokonce zřídila samostatný orgán se sídlem ve španělské Seville. Kandidátské země čeká v tomto oboru mnoho práce – nová legislativa se dotkne počtu minimálně 1 500 firem v naší zemi, které budou nuceny reagovat.” Jaký bude konkrétní rozdíl mezi pojetím veletrhu ENVIBRNO v roce 2004 a dubnovým ENVIKONGRESEM? “V tomto roce zvýrazňujeme doprovodný program ENVIKONGRES (koná se souběžně s doprovodnou výstavou), který by měl vystavovatele i odbornou veřejnost informovat nejen o nových změnách v koncepci veletrhu ENVIBRNO, ale především o nutnosti nového přístupu k celé problematice – o existenci a praktickém dopadu legalizace směrnice IPPC. Hlavním cílem je dostat do povědomí ekologické veřejnosti, ale i zástupců dotčených firem tyto velmi zásadní změny. Regulérní ročník veletrhu ENVIBRNO v dubnu 2004 bude společně s doprovodným programem ENVIKONGRES znovu na aktuální téma, které bude naše republika přednostně potřebovat řešit v oblasti integrované ochrany životního prostředí.” Jak na tyto změny reagují samotní vystavovatelé? “Zatím mohu říci, že doposud nemáme žádné negativní ohlasy. Rozsah odborné mezinárodní výstavy k ENVIKONGRESU 2002 předběžně plánujeme na prostoru velikosti cca 1 500 m2 výstavní plochy. V současné době jsme rozeslali přihláškovou dokumentaci, takže seriozně se budu moci vyjádřit začátkem března. Podle mého předpokladu budou reakce vystavovatelů pozitivní, neboť pozitivní jsou i všechny změny, které jsme pro vystavovatele se zřetelem na očekávaný přínos připravili. Pozitivní jsou i reakce zaštiťujících či spoluvystavujících asociací a svazů, což koneckonců dokumentují i jejich ohlasy. Osobně budu považovat za velký úspěch, když se v této době dozví nezbytně nutné informace ta kategorie firem, které se dotknou legislativní změny a která na ně bude muset v dohledné době s vynaložením svých finančních prostředků reagovat. Tyto firmy jsou totiž potenciálními obchodními partnery pro naše vystavovatele.” Které odborné asociace, svazy a sdružení podporují či zaštiťují tento nový projekt? Jak zástupci odborné veřejnosti změny přijímají? “Začal bych tím, že komplexnímu pojetí implementace Směrnice o IPPC do podmínek České republiky odpovídá i komplexní záštita ENVIKONGRESU. Nad ENVIKONGRESEM 2002 převzaly společně záštitu hned tři resorty naší vlády: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zemědělství ČR. Záštitu převzal i Svaz průmyslu a dopravy ČR. V kategorii odborných garantů a spolupracujících organizací to jsou dále: AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). APES (Asociace producentů ekologických systémů ČR) CEMC (České ekologické manažerské centrum). Jsem přesvědčen, že k obdobné a oboustranně přínosné formě spolupráce dojdeme i s ČNOPK (Česko-německá obchodní a průmyslová komora) i se Státním fondem životního prostředí ČR.” A jak zástupci odborné veřejnosti tyto změny přijímají? “Veskrze kladně, což se projevuje zvýšeným zájmem o spolupráci na přípravě ENVIKONGRESU. Rád bych všem zúčastněným za tuto podporu a snahu upřímně poděkoval. Jsem přesvědčen, že se podařilo nastartovat komplexní a systémový přístup k ochraně životního prostředí v naší zemi. Je to pro nás pro všechny velká zodpovědnost.” Zdroj: www.bvv.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí