zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ZÁMĚR vyhlášení (rozšíření) Chráněné krajinné oblasti Český ráj

18.02.2002
Příroda
ZÁMĚR vyhlášení (rozšíření) Chráněné krajinné oblasti Český ráj
Věcný záměr Účelem předkládaného záměru je rozšířit stávající Chráněnou krajinnou oblast Český ráj (CHKO), která byla jako první CHKO vyhlášena 1.června 1955 jen na části Českého ráje. Stávající CHKO nemůže zajistit odpovídající ochranu ojedinělého a unikátního krajinného prostředí Českého ráje v jeho uceleném rozsahu. Cílem rozšíření stávající CHKO je nejen ochrana Českého ráje jako celku, ale především zajištění ekologicky vhodného hospodářského využívání území v rámci udržitelného rozvoje celé oblasti. Zhodnocení současného stavu V současnosti je ochrana přírody a krajiny Českého ráje formou velkoplošného chráněného území zajištěna jen na ploše 92 km2 - v centrální části (Hruboskalsko, Příhrazské skály, Trosky). Celková plocha podobného typu a kvality krajiny je však cca 314 km2. Do současnosti se v převážné části zachovalo velmi hodnotné přírodní a krajinné prostředí. O rozšíření velkoplošného chráněného území je usilováno od 60. let 20. století , tj. více jak 40 let. Částečně se podařilo v posledních 10 letech úsilím příslušných Okresních úřadů mimo stávající CHKO vyhlásit síť maloplošných přírodních rezervací a památek. Současná rozloha CHKO nezajišťuje odpovídající ochranu krajiny Českého ráje. Území je různorodé a plochy ve stávající CHKO nereprezentují všechny typy. Biodiverzita i geodiverzita jsou tak omezeny. Na straně druhé pouze dílčí ochrana fragmentů přírodního prostředí v navrženém rozšíření CHKO je nedostatečná, protože nezajišťuje funkční propojení s okolní krajinou. V letech 1948 – 1990 došlo k částečnému znehodnocení krajiny Českého ráje velkoplošnou intenzivní zemědělskou velkovýrobou, plošnou meliorací a regulací toků, nevhodným rozvojem urbanizace i velkoplošné těžby nerostných surovin (sklářské a slévárenské písky). Český ráj leží na území 3 krajů: Královehradecký (okres Jičín), Liberecký (okres Semily, Jablonec nad Nisou ) a Středočeský (okres Mladá Boleslav). Ochrana přírody a krajiny Českého ráje mimo není jednotná a je dána proměnlivými finančními možnostmi jednotlivých okresů. Hodnoty a kvality stávajícího a k rozšíření navrhženého území k vyhlášení dokládá existence 2 národních přírodních památek (NPP) Suché skály, Kozákov, 9 přírodních rezervací (PR) Hruboskalsko, Podtrosecká údolí, Příhrazské skály, Údolí Plakánek, Žabakor, Prachovské skály, Bučiny u Rakous, Na hranicích, Klokočské skály, 9 přírodních památek (PP) Apolena, Bažantník, Libuňka, Meziluží, Trosky, V dubech, Vústra, Oborská luka, Rybník Vražda, 1 přírodního parku (Maloskalsko) a v rozšířené části dále 11 registrovaných významných krajinných prvků. Maloplošná chráněná území byla zřízena za účelem ochrany geomorfologických fenoménů, pro ochranu polopřirozených lesních a lučních společenstev. Celé území je významné vodohospodářsky jako součást Chráněné oblasti akumulace podzemních vod Severočeská křída. Území má i vysoký počet kulturních památek vysoké hodnoty, které jen dokazují krajinářský cit a umění využití krajiny našimi předky (např. Trosky, Kost, Hrubá Skála, Valdštejn, Panteon, Frýdštejn, Hradiště Prachovské skály, hrad Brada). Severní část navrhovaného rozšíření CHKO (Maloskalsko) je taktéž v návrhu na prohlášení krajinné památkové zóny. Zdůvodnění navrženého řešení 1. Důvody rozšíření CHKO Český ráj Chráněná krajinná oblast v nových hranicích je navržena tak, aby zajišťovala jednotnou a přiměřenou územní ochranu krajinně reprezentativní části Českého ráje. Patří sem především harmonicky vyvážené prostředí skalních měst s fragmenty původních lesních společenstev, zahloubená údolí s nivami, rybničními soustavami, vulkanické a další krajinné dominanty. Cílem návrhu je rozšířit aktivní ochranu území ze stávající nereprezentativní části bioregionu (92km2) na zbývající přírodně a krajinářské hodnotné části s unikátním údolím Jizery, navazujícím Ještědsko kozákovským hřbetem, geomorfologicky výraznou oblast se skalními městy a útvary (Prachovské, Besedické, Klokočské, Betlémské skály, Drábovna, Suché skály) s mozaikou cenných přírodních lokalit (Bučiny u Rakous, Podloučky, Oborská luka) v celkovém rozsahu 200 km2 Oproti původním návrhům rozšíření CHKO Český ráj z 60.let je předpokládaný návrh plošně redukovaný a tvoří ho dvě územně nespojité části reprezentující nejhodnotnější krajinu Hruboskalského bioregionu. Toto je způsobeno nevratným narušením krajinného rázu a přírodních hodnot architektonicky nevhodnou urbanizací, intenzivní zemědělskou velkovýrobou a navrhovanými silničními koridory. Navržený rozsah je kompromisním výsledkem dlouhodobého projednávání se zástupci státní správy, obcí, hospodařících jednotek a vědeckých institucí v průběhu posledních 10 letech. Účelem rozšíření CHKO Českého ráje je Zajištění přiměřeně kvalitní souvislé územní ochrany přírodního a krajinného prostředí v uceleném a vyváženém spektru přirozených, polopřirozených a člověkem vytvořených ekosystémů plně reprezentující krajinu Českého ráje. Aktivní , cílená a trvale udržitelná péče o přírodní , krajinné i kulturní prostředí s cílem zachování biologické rozmanitosti Zachování a optimalizace potenciálu krajiny pro trvale udržitelný cestovní a turistický ruch a k tomu odpovídající hospodářské využití krajiny Českého ráje Rozvoj jednotného ekologicky vhodného obhospodařování a využívání krajiny se zachováním krajinného rázu a vysokého potenciálu přírodních a kulturních hodnot Rozšíření CHKO se jeví jako nejvhodnější řešením souvislé ochrany krajiny Českého ráje. Stávající maloplošná chráněná území ochrání jen vlastní nejcennější geomorfologické jevy a lokality, ale nezajistí v žádném případě ochranu krajiny jako celku včetně příslušných biotopů. Řada hodnotných území nepožívá žádné ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Hodnota území odpovídá záměru vyhlášení CHKO. Navržená forma ochrany území je optimální, neboť jen tak může dojít k funkčnímu propojení s již chráněným jádrovým územím a mozaikou dochovaného přírodního prostředí, dochovalou cennou architekturou a historickými památkami. Jen ochrana celku zajistí uchování krajinného rázu, zajistí trvale udržitelný rozvoj území a šetrné, blízké přírodě hospodaření v něm. Všechny dosavadní zpracovávané územní plány velkého územního celku tuto skutečnost plně respektovaly. 2. Odůvodnění vymezení hranic rozšířené CHKO Vymezení hranic rozšíření CHKO Český ráj je kompromisním výsledkem rozboru přírodovědných, ekologických, historických a socioekonomických hledisek a širších územně-hospodářských vazeb, které respektují: reprezantivnost krajiny Hruboskalského bioregionu – centrální části Jičínské pahorkatiny na severovýchodě středních Čech, tj. Českého ráje začlenění přírodně a krajinně hodnotného prostředí 3. Zdůvodnění a popis zonace Zonace CHKO v navrhovaném rozšíření vychází z míry uchování přírodního prostředí, z geomorfologické a tomu odpovídající biologické rozmanitosti, hustoty osídlení a intenzity hospodářských aktivit. CHKO se člení v souladu se zákonem do 4 zón odstupňované ochrany přírody a základní strategie péče o krajinné prostředí. Návrh vychází z předjednání s dotčenými obcemi a okresními úřady a dle odborných hledisek. I. ZÓNA Zahrnuje nejcennější geologické a geomorfologické fenomény, části přírodě blízkých lesů s druhovou skladbou blízkou původní, druhově rozmanitá polopřirozená luční společenstva s prvořadým posláním pro záchranu biologické diverzity a genofondu rostlin a živočichů a nejcennější části nadregionálních a regionálních biocenter. Jádrem jsou vybraná maloplošná chráněná území, která zahrnují především skalní města a přírodě blízká lesní , mokřadní a luční společenstva (NPP Suché skály, Kozákov, PR Hruboskalsko, Podtrosecká údolí, Příhrazské skály, Údolí Plakánek, Žabakor, Prachovské skály, Bučiny u Rakous, Na hranicích, Klokočské skály PP Apolena, Bažantník, Libuňka, Meziluží, Trosky, V dubech, Vústra, Oborská luka, Rybník Vražda) II.ZÓNA Je tvořena převážně lesními porosty s druhově a prostorově místně uchovanou přirozenou skladbou na převážně geomorfologicky hodnotných terénech, druhově bohatými kulturními loukami, pozemky navazující na I.zónu a osídlenou krajinou s vysokým historickým potenciálem a ojediněle zachovalou architekturou typickou pro Český ráj. Zahrnuje okrajové části skalních měst, vodní plochy se zachovalými přírodními společenstvy a na ně navazující plochy, údolí s rozptýlenou zástavbou a architektonicky zachovalá sídla (např. Drábovna, Údolí Vazoveckého potoka, Údolí Jizery, Hůra, Kopanina, Nepřívěc) III. ZÓNA Je tvořena hospodářskými lesy, kulturními intenzívně využívanými travními porosty, orná půda s menšími bloky a střídajícími se plodinami, rozptýlené hospodářské usedlosti a stabilizovaná sídla s architekturou a urbanizaci dotvářející charakteristický krajinný ráz a s bohatou mimolesní zelení . Zahrnuje hospodářské lesy (Žehrov, údolní nivu Jizery, zemědělskou krajinu Mladějovska, Jinolické rybníky, Přivýšina, Drhleny…..) IV. ZÓNA V této zóně se nacházejí především souvisle urbanizované plochy a pozemky určené pro rozvoj urbanizace, zejména bydlení a krajinný ráz zohledňujícího podnikání a intenzívně obhospodařovaná zemědělská půda rozsáhlých celků bez dochované rozptýlené mimolesní zeleně. 4. Principy plánu péče CHKO Český ráj Plán péče CHKO slouží jako základní strategie péče o přírodní a krajinné prostředí CHKO odstupňované dle zonace a je výchozím podkladem pro přípravu územně plánovacích dokumentů, lesních hospodářských plánů. a dalších koncepčních dokumentů. I.ZÓNA Cíl: uchování přírodních hodnot unikátního prostředí a podpora samořídících funkcí přírodě blízkých ekosystémů. Způsob využívání a péče: - nejjemnější formy lesního účelového hospodaření s cílem dosažení a uchování přírodě blízké druhové a prostorové skladby včetně záchrany genofondu původních populací lesních dřevin (jedle, buk, borovice, dub, jilm) - extenzivní péče o luční porosty s cílem udržení a zvýšení přirozené druhové bohatosti a rozmanitosti - prioritní revitalizace toků a rybníků - rekreace nepobytová a poznávací turistika II.ZÓNA Cíl: ochrana přírodních a kulturních hodnot, uchování druhové pestrosti a její zvyšování, zvyšování ekologické stability a přibližování přirozeně funkčním ekosystémům Způsob hospodářského využívání a péče: - obhospodařování a obnova lesů s využitím maloplošného holosečného a podrostního způsobu - extenzivní péče o luční porosty s cílem udržení a zvýšení přirozené druhové bohatosti a rozmanitosti - postupné zatravňování orné půdy především v místech ohrožených plošnou větrnou a vodní erozí - revitalizace nevhodně upravených koryt toků, obnova zaniklých rybníků na základě podrobných hydrogeologických a biologických zhodnocení záměrů - rekreace převážně nepobytová zaměřené především na pěší turistiku a cykloturistiku - stavební činnost zaměřena na vhodné rekonstrukce stávajících objektů respektujících krajinný ráz případně stavby sloužící pro hospodářské využití vedoucí k zachování přírodních hodnot. III.ZÓNA Cíl: Uchování a dotváření krajinného rázu s ochranou dochovaných krajinných a přírodních prvků Způsob hospodářského využívání a péče: - lesní hospodaření s podporou alespoň minimálního zastoupení přirozených melioračních a zpevňujících dřevin dle stanovišť, především v lesích drobných vlastníků - běžné luční a pastevní hospodaření - protierozní opatření na orné půdě - podpora opatření vedoucích ke zvýšení samočisticí schopnosti toků, obnova zaniklých rybníků - rozvoj zástavby respektující rozptýlený charakter a dotvářející krajinný ráz s tradiční venkovskou podobou, rozvoj služeb pro trvale udržitelný rozvoj turistického a cestovního ruchu - otvírání ložisek nerostných surovin jen v případě malých ploch při zachování krajinného rázu. IV.ZÓNA Cíl: zabezpečení prostoru pro rozvoj obcí , realizace údržby a tvorby prvků systému ekologické stability Způsob hospodářského využívání a péče: - běžné lesní hospodaření - běžné zemědělství - protierozní opatření na orné půdě, zmenšení velkých bloků, doplnění rozptýlené zeleně - rozvoj zástavby v souladu se schválenými parametry v územně plánovacích dokumentech Ve všech zónách jsou prováděny a rozvíjeny udržitelné formy myslivosti a rybářství s využitím domácích druhů zvěře a ryb, v první a druhé zóně jsou vyloučeny intenzivní formy chovu poškozující dochovaný stav přírodního prostředí. 5. Možnosti rozvoje území ve vztahu k ochraně přírody a krajiny CHKO Český ráj není jen instrumentem přiměřené ochrany kulturní krajiny a péče o ní, ale je i dlouhodobým programem ekologicky vhodného a k přírodě šetrného hospodářského využívání krajiny, plně respektujícího přírodní, historické a kulturní podmínky spojené s šetrným rozvojem cestovního ruchu a navazujících služeb. Část nechráněné krajiny Českého ráje byla již v minulosti nenávratně poškozena socialistickou zemědělskou velkovýrobou, prostorově a architektonicky nevhodnou urbanizací a velkoplošnou těžbou písků. To již snížilo atraktivitu části území pro cestovní ruch a je v konečném důsledku příčinou navrhovaného územně nespojitého rozšíření CHKO. Český ráj je ojedinělou a unikátní oblastí a modelové území poskytující jedinečnou šanci pro rozvoj cestovního a turistického ruchu šetrného přírodě. Toto využití s sebou nese i odpovídají rozvoj kvalitní infrastruktury a služeb. Sdružení měst a obcí Českého ráje podalo podnět k nominaci Českého ráje do Světového seznamu dědictví UNESCO. „Skalní města Českého ráje“ jsou v současnosti zapsána do předběžného seznamu přírodních památek a připravuje se základní dokument pro nominaci, který bude k posouzení předán v roce 2002. Podmínkou úspěšné nominace „Skalních měst Českého ráje“ je zajištění ochrany jednotlivých skalních měst s dostatečnou ochranou širšího území. Tuto ochranu může plně zajistit rozšíření CHKO Český ráj.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí