zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Důvodová zpráva k návrhu zákona o chemických látkách a přípravcích

20.02.2002
Chemické látky
Důvodová zpráva k návrhu zákona o chemických látkách a přípravcích
I. Obecná část Návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích představuje v poměrně krátkém časovém období druhý ucelený návrh právní úpravy českého práva v oblasti chemických látek a přípravků. Současně platný právní předpis, který tento úsek upravuje, je zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 158/2001 Sb. Ani tento zákon se však neukázal jako ideální, respektive plně vyhovující požadavkům praxe a zejména požadavkům Evropské unie. Obsah zákona č. 157/1998 Sb. a jeho prováděcích předpisů byl formulován během let 1997 a 1998, a proto transponoval právní předpisy Evropských společenství ve znění platném v té době. Za uplynulé tři roky došlo v legislativě Evropských společenství v oblasti chemických látek a chemických přípravků k rychlému vývoji a přijetí cca dalších 20 směrnic a nařízení. 1. Zhodnocení platné právní úpravy Platnou právní úpravu v oblasti uvádění chemických látek a přípravků na trh představuje zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 158/2001 Sb. K provedení tohoto zákona byly vydány následující prováděcí předpisy: - vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998Sb., o registraci chemických látek, ve znění vyhlášky č. 50/2001 Sb., - vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 208/2001 Sb., - vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 299/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí, - vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 390/2000Sb., - vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 391/2000Sb., - vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 306/1998 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí, - vyhláška Českého báňského úřadu č. 316/1998 Sb., kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků, - nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb., - vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků, - vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku, - vyhláška Ministerstva vnitra č. 85/1999 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků, - vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, - vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 283/2001 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe). 2. Principy navrhované právní úpravy a) Působnost zákona Oproti původnímu zákonu je přesněji a jasněji vymezen vztah zákona k jednotlivým komoditám, které jsou sice chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ale mají svou vlastní právní úpravu. Na některé komodity (viz § 1 odst. 2) se v podobě určené ke konečnému použití zákon vůbec vztahovat nebude a některým jsou přiřazeny pouze vybrané povinnosti. Dále zákon přesně vymezuje povinné subjekty, na které se vztahují povinnosti, což byl hlavní důvod zpracování nového zákona. b) Definice a pojmy Oproti původní právní úpravě došlo ke zpřesnění definice „uvedení na trh“ a nově byla zavedena definice pojmu „uvádění do oběhu“. Navrhované texty zpřesňují výklad právního předpisu a zamezují vzniku nejasností v plnění konkrétních povinností vyplývajících ze zákona pro podnikatele jak v souvislosti s prvním uvedením chemické látky nebo přípravku na trh, tak v souvislosti s jejich pohybem na trhu. Současně došlo ke zpřesnění definic jednotlivých nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků. Nejdůležitější změna spočívá ve vypuštění povinností pro uživatele chemické látky nebo přípravku, protože tyto povinnosti stanoví jiné právní předpisy. c) Klasifikace chemických látek a přípravků Současná právní úprava je orientována především na chemické látky, proto došlo k zpřesnění zásad klasifikace chemických přípravků a zároveň jsou nově formulovány požadavky na povinnosti při tvorbě bezpečnostního listu. Nová úprava umožňuje klasifikovat chemické přípravky výpočtovou metodou i pro přípravky nebezpečné pro životní prostředí. Při uvádění na trh a do oběhu jsou stanoveny podmínky nejen pro chemické přípravky, které jsou nebezpečné na základě svých nebezpečných vlastností, ale i těch, které jen představují specifické nebezpečí pro životní prostředí nebo pro zdraví člověka vzhledem k obsahu nebezpečných látek, aniž by byly jako nebezpečné klasifikovány. d) Registrace Osoba, která hodlá uvést na trh v České republice látku samotnou nebo obsaženou v přípravku, bude mít povinnost registrace podle tohoto návrhu zákona v případě, kdy látka nespadá pod výjimky uvedené v § 11. Látka se zaregistruje jedním ze způsobů uvedených v § 12 a § 13. Povinnost registrace se nevztahuje především na látky, které již jsou na trhu, a na látky, které se uvádějí na trh v malých množstvích nebo pro potřeby výzkumu a vývoje. Osoba, která žádá o registraci, je povinna poskytnout podle množství látky uváděné na trh technické podklady obsahující informace potřebné pro posouzení rizika látky. Nová právní úprava zpřesňuje podmínky registrace, zvláště pokud se týká poskytování následných údajů, utajování některých údajů a zvláštních podmínek registrace, v souladu s postupy používanými v Evropském společenství. e) Balení a označování Nová právní úprava stanovuje podrobněji zásady balení nebezpečných látek a přípravků a zpřesňuje způsob jejich označování, především pokud se týká označování nebezpečných přípravků. Zavádí se rovněž možnost používání alternativních názvů pro složky nebezpečných přípravků, aby se chránilo obchodní tajemství výrobců těchto přípravků. Ministerstvo životního prostředí může na žádost výrobce, dovozce nebo distributora povolit určité výjimky v označování, pokud výrobek splňuje stanovené podmínky. f) Uvádění nebezpečných látek a přípravků na trh Nová právní úprava umožňuje zakázat nebo omezit uvádění stanovených nebezpečných látek a přípravků na trh nebo do oběhu. Podkladem pro zavedení omezení v uvádění na trh nebo do oběhu se stanou výsledky hodnocení rizika, a to jak látek nově registrovaných, tak látek, které již jsou na trhu. Na rozdíl od platné právní úpravy se na základě poznatků s jejím uplatňováním ruší institut autorizované osoby. g) Dovoz a vývoz nebezpečných látek Nová právní úprava na rozdíl od platné právní úpravy určuje vývozci povinnost oznamovat vývoz stanovených nebezpečných látek a, v případě látek podléhajících postupu předchozího souhlasu, žádat o souhlas s vývozem a dovozem těchto látek. Tento postup je v souladu s Rotterdamskou úmluvou o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s nebezpečnými chemickými látkami. h) Oznamování nebezpečných látek Nová právní úprava zachovává povinnost výrobce nebo dovozce oznamovat nebezpečné látky, které ve stanoveném období vyrobil nebo dovezl. V souladu s postupy Evropského společenství se však snižuje frekvence oznamování (tříleté období) a zpřesňuje se tvorba seznamu prioritních látek. Látky, které se nacházejí na tomto seznamu, budou předmětem hodnocení jejich rizika a případného zavedení omezení v jejich uvádění na trh. Nová právní úprava umožňuje, aby se po přistoupení České republiky k Evropské unii uplatnil kooperativní přístup k hodnocení rizika upravený příslušným nařízením Evropského společenství. i) Výkon státní správy Do výkonu státní správy byly v souladu s novým územním uspořádáním zahrnuty rovněž krajské úřady. V souvislosti s tím, že nová právní úprava se nevztahuje na fyzické osoby, byly upraveny sankce za porušování jednotlivých ustanovení nové právní úpravy. j) Přechodná ustanovení V souvislosti s přechodem na novou právní úpravu se zrušuje současná právní úprava (zákon č. 157/1998 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a nařízení vlády č. 258/2001 Sb.) a zavádí se přechodné období na klasifikaci, balení a označení provedené podle současné právní úpravy po nabytí účinnosti nové právní úpravy. k) Změny některých zákonů Nová právní úprava zavádí změny platných právních předpisů, které se týkají některých komodit, které mají charakter chemických látek nebo přípravků. Tyto změny se vesměs týkají provádění klasifikace, balení a označování látek, které tyto komodity obsahují, v souladu s novou právní úpravou. Změny se týkají chemických zbraní a dále se upravují některé zákony, které souvisejí s platnou právní úpravou – např. zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Návrh zákona předpokládá vydání následujících provádějících předpisů: 1. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace, balení a označování a vydává seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek Vyhláška bude obsahovat: - výstražné symboly nebezpečnosti, - standardní věty označující specifickou rizikovost, - standardní pokyny pro bezpečné nakládání, - seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek včetně informací k jeho používání, - obecné metody pro hodnocení a označování nebezpečnosti látek a přípravků, - konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečnosti přípravků na základě vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví člověka a nebezpečných pro životní prostředí, - podrobnosti způsobu označování nebezpečných látek, nebezpečných přípravků a přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro životní prostředí nebo pro zdraví člověka, - podrobnosti provedení obalů určitých přípravků určených k prodeji spotřebiteli. 2. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu, kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků Vyhláška bude obsahovat: - metodu pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků. 3. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků Vyhláška bude obsahovat: - metody pro zjišťování hořlavosti chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků. 4. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a chemických přípravků Vyhláška bude obsahovat: - metody pro zjišťování toxicity chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování žíravosti chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování dráždivosti chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování senzibilizace chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování karcinogenity chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování mutagenity chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování toxicity pro reprodukci chemických látek a chemických přípravků. 5. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí Vyhláška bude obsahovat: - metody pro zjišťování ekotoxicity chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování biologické rozložitelnosti chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování fyzikálně-chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků. 6. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí, o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe) Vyhláška bude obsahovat: - zásady správné laboratorní praxe, - postup při ověřování dodržování zásad správné laboratorní praxe, - postup při vydávání osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe, - postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe. 7. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek Vyhláška bude obsahovat: - podrobnosti plné registrace chemických látek, - podrobnosti omezené registrace chemických látek, - podrobnosti registrace polymerů. 8. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví náležitosti bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku Vyhláška bude obsahovat: - obsah bezpečnostního listu. 9. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí Vyhláška bude obsahovat: - hodnocení nebezpečnosti chemické látky pro životní prostředí, - hodnocení expozice životního prostředí nebezpečné chemické látce, - stanovení rizika nebezpečné chemické látky pro životní prostředí. 10. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka Vyhláška bude obsahovat: - hodnocení nebezpečnosti chemické látky pro zdraví člověka, - hodnocení expozice člověka nebezpečné chemické látce, - stanovení rizika nebezpečné chemické látky pro zdraví člověka. 11. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam nebezpečných látek a nebezpečných přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh nebo do oběhu nebo používání je zakázáno nebo omezeno Vyhláška bude obsahovat: - seznam chemických látek a chemických přípravků, na něž se vztahuje omezení nebo zákaz uvádění na trh nebo do oběhu a používání, - podmínky uvádění na trh nebo do oběhu a používání chemických látek a chemických přípravků uvedených v seznamu. 12. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam nebezpečných látek, na které se vztahuje povinnost oznámení při vývozu, přehled údajů, které tvoří součást oznámení při vývozu, seznam nebezpečných látek, které lze dovézt nebo vyvézt pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah písemné žádosti o vývoz nebo dovoz těchto látek, náležitosti vedení evidence a oznamování, náležitosti žádosti o použití alternativního názvu nebezpečné látky v označení nebezpečného přípravku a postup a způsob při udělování výjimek na balení a označování nebezpečných látek a přípravků Vyhláška bude obsahovat: - seznam nebezpečných látek, na něž se vztahuje povinnost oznámení při vývozu, - přehled údajů, které tvoří součást oznámení při vývozu, - seznam nebezpečných látek, které podléhají postupu předchozího souhlasu, - obsah písemné žádosti o dovoz nebo vývoz nebezpečné látky podléhající postupu předchozího souhlasu, - specifikace údajů obsažených v oznámení, - podrobnosti vedení evidence a oznamování, - obsah žádosti o použití alternativního názvu v označení nebezpečného přípravku a podrobnosti jeho tvorby, - postup a podrobnosti udělování výjimek na balení a označování. 3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy Nezbytnost přijetí navrhované právní úpravy plyne z požadavku kompatibility práva České republiky s právem Evropských společenství. Návrh zákona transponuje odpovídající platné právní předpisy Evropských společenství a vytváří rámec pro transpozici nových předpisů, jejichž přijetí je v následující době očekáváno. 4. Promítnutí návrhu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích do právního řádu ČR Právní úprava týkající se chemických látek a chemických přípravků bude řešena novým zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích, který upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků, registraci chemických látek, balení a označování chemických látek a přípravků, uvádění chemických látek a přípravků na trh nebo do oběhu, vývozu a dovozu stanovených látek a přípravků a při oznamování chemických látek a stanoví pravomoc a působnost správních úřadů a krajů v této oblasti. Novým zákonem bude zrušen stávající zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 158/2001 Sb., a k němu vydané prováděcí předpisy. Mezi právní předpisy, k nimž se návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích váže, je potřeba zmínit zejména zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5. Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky: Navrhovaná právní úprava zakládá novou působnost některým stávajícím správním úřadům. Bude se jednat o zákonnou úpravu, a tím je splněn požadavek čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky, který stanoví, že správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Navrhovaná úprava je v souladu s Listinou základních práv a svobod: Návrh ukládá plnění povinnosti. Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Navrhovaná právní úprava bude zákonnou úpravou, tudíž je požadavek Listiny základních práv a svobod splněn. 6. Soulad s mezinárodními závazky České republiky Navrhovaná právní úprava je v souladu s následujícími mezinárodními úmluvami a protokoly: - Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky na ochranu rostlin, kterou Česká republika ratifikovala v květnu 2000, - Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech, kterou Česká republika podepsala v červnu 2001, - Protokol o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, který Česká republika podepsala v červnu 1998, souhlas k ratifikaci předložen Parlamentu ČR v červnu 2001, - Protokol o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, který Česká republika podepsala v červnu 1998, souhlas k ratifikaci předložen parlamentu v červnu 2001. 7. Soulad s právními předpisy ES Návrh zákona je v souladu s příslušnými právními předpisy Evropských společenství, kterými jsou: - Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek ve znění Směrnice Rady 71/144/EHS, Směrnice Rady 73/146/EHS, Směrnice Rady 75/409/EHS, Směrnice Komise 76/907/EHS, Směrnice Komise 79/370/EHS, Směrnice Rady 79/831/EHS, Směrnice Rady 80/1189/EHS, Rozhodnutí Komise 81/437/EHS, Směrnice Komise 81/957/EHS, Směrnice Komise 82/232/EHS, Směrnice Komise 83/467/EHS, Směrnice Komise 84/449/EHS, Směrnice Komise 85/71/EHS, Směrnice Komise 86/431/EHS, Směrnice Rady 87/432/EHS, Směrnice Komise 88/302/EHS, Směrnice Rady 88/490/EHS, Rozhodnutí Komise 90/420/EHS, Směrnice Rady 90/517/EHS, Směrnice Rady 91/325/EHS, Směrnice Rady 91/326/EHS, Směrnice Rady 91/410/EHS, Směrnice Komise 91/632/EHS, Směrnice Rady 92/32/EHS, Směrnice Komise 92/37/EHS, Směrnice Komise 92/69/EHS, Směrnice Komise 93/21/EHS, Směrnice Komise 93/67/EHS, Směrnice Komise 93/72/EHS, Směrnice Komise 93/101/EHS, Směrnice Komise 93/105/EHS, Směrnice Komise 94/69/ES, Směrnice Komise 96/54/ES, Směrnice 96/56/ES Evropského parlamentu a Rady, Směrnice Komise 97/69/ES, Směrnice Komise 98/73/ES, Směrnice Komise 98/98/ES, Směrnice 1999/33/ES Evropského parlamentu a Rady, Směrnice Komise 2000/21/ES, Směrnice Komise 2000/32/ES, Směrnice Komise 2000/33/ES, Rozhodnutí Komise 2000/368/ES, Směrnice Komise 2001/59/ES, - Směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků ve znění Směrnice Komise 2001/60/ES, - Směrnice Komise ze dne 5. března 1991, kterou se definuje a podrobně popisuje systém specifických informací týkajících se nebezpečných přípravků a která implementuje článek 10 Směrnice 88/379/EHS ve znění Směrnice Komise 93/112/ES, Směrnice Komise 2001/58/ES, - Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků ve znění Směrnice Rady 79/663/EHS, Směrnice Rady 82/806/EHS, Směrnice Rady 82/828/EHS, Směrnice Rady 83/264/EHS, Směrnice Rady 83/478/EHS, Směrnice Rady 85/467/EHS, Směrnice Rady 85/610/EHS, Směrnice Rady 89/677/EHS, Směrnice Rady 89/678/EHS, Směrnice Rady 91/157/EHS, Směrnice Rady 91/173/EHS, Směrnice Rady 91/338/EHS, Směrnice Rady 91/339/EHS, Směrnice Komise 91/659/EHS, Směrnice 94/27/ES Evropského parlamentu a Rady, Směrnice 94/48/ES Evropského parlamentu a Rady, Směrnice 94/60/ES Evropského parlamentu a Rady, Směrnice Komise 96/55/EHS, Směrnice Komise 97/10/ES, Směrnice 97/16/ES Evropského parlamentu a Rady, Směrnice 97/56/ES Evropského parlamentu a Rady, Směrnice Komise 97/64/ES, Směrnice 1999/43/ES Evropského parlamentu a Rady, Směrnice Komise 1999/51/ES, Směrnice Komise 1999/77/ES, Směrnice 2001/41/ES Evropského parlamentu a Rady, Směrnice Komise 2001/90/ES, Směrnice Komise 2001/91/ES, - Nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 ze dne 23. července 1992 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemických látek ve znění Nařízení Komise (ES) č. 41/94, Nařízení Rady (ES) č. 3135/94, Nařízení Komise (ES) č. 1492/96, Nařízení Komise (ES) č. 1237/97, Nařízení Komise (ES) č. 2247/98, Rozhodnutí Komise 2000/657/ES, - Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizika existujících látek ve znění Nařízení Komise (ES) č. 1179/94, Nařízení Komise (ES) č. 1488/94, Nařízení Komise (ES) č. 2268/95, Nařízení Komise (ES) č. 142/97, Nařízení Komise (ES) č. 143/97, Nařízení Komise (ES) č. 2161/1999, Nařízení Komise (ES) č. 2364/2000, - Směrnice Rady 87/18/EHS ze dne 18. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se použití zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich použití pro zkoušky chemických látek ve znění Směrnice Komise 1999/11/ES, - Směrnice Rady 88/320/EHS ze dne 9. června 1988 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) ve znění Směrnice Komise 90/18/EHS, Směrnice Komise 1999/12/ES, - Směrnice Rady 73/404/EHS ze dne 22. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se detergentů ve znění Směrnice Rady 82/242/EHS, Směrnice Rady 86/94/EHS, - Směrnice Rady 73/405/EHS ze dne 22. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod zkoušení biologické rozložitelnosti aniontových povrchově účinných látek ve znění Směrnice Rady 82/243/EHS, - Směrnice Rady 82/242/EHS ze dne 31. března 1982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod zkoušení biologické rozložitelnosti neiontových povrchově účinných látek a kterou se mění Směrnice 73/404/EHS. Navrhovaná právní úprava je dále v souladu se souvisejícími právními předpisy ES, kterými jsou: - Směrnice 98/8/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh, - Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění prostředků na ochranu rostlin na trh ve znění Směrnice Komise 93/71/EHS, Směrnice Komise 94/37/ES, Směrnice Komise 94/79/ES, Směrnice Komise 95/35/ES, Směrnice Komise 95/36/ES, Směrnice Komise 96/12/ES, Směrnice Komise 96/46/ES, Směrnice Komise 96/68/ES, Směrnice Rady 97/57/ES, Směrnice Komise 2000/80/ES, Směrnice Komise 2001/21/ES, Směrnice Komise 2001/36/ES, Směrnice Komise 2001/47/ES, Směrnice Komise 2001/49/ES, Směrnice Komise 2001/87/ES, - Směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání prostředků na ochranu rostlin obsahujících některé účinné látky ve znění Směrnice Komise 83/131/EHS, Směrnice Komise 85/298/EHS, Směrnice Rady 86/214/EHS, Směrnice Rady 86/355/EHS, Směrnice Rady 87/181/EHS, Směrnice Komise 87/477/EHS, Směrnice Rady 89/365/EHS, Směrnice Komise 90/335/EHS, Směrnice Rady 90/533/EHS, Směrnice Komise 91/188/EHS. Do tohoto přehledu jsou zahrnuty změny a doplňky právních předpisů ES, které byly zveřejněny k 1.11.2001. 8. Předpokládané dopady na státní rozpočet Z aproximační strategie pro oblast životního prostředí, kterou vláda schválila dne 27. června 1999 usnesením č. 677, vyplynuly odhady počtu pracovníků a nákladů potřebných k implementaci právních předpisů ES. Implementace právních předpisů ES přijatých v dalších letech je předmětem Implementačního plánu, který byl schválen usnesením vlády č. 772 dne 26. července 2000. Příslušný nárůst pracovníků státní správy a náklady s ním spojené byly realizovány v rámci implementace zákona 157/1998 Sb. a jeho prováděcích předpisů, a to v rámci možností daných státními rozpočty v letech 1999 – 2001. Právní předpisy ES z oblasti chemických látek a přípravků transponované navrhovaným zákonem a jeho prováděcími předpisy přijaté v období 1999 – 2001 se týkají především technických podmínek a nevyžadují žádné zásadní změny systému státní správy stanovené zákonem č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že navrhovaný zákon nezahrnuje institut autorizace k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, se očekává, že poklesnou náklady spojené s udělováním rozhodnutí o udělení autorizace. Naproti tomu však vzrostou náklady spojené s hodnocením rizika nebezpečných látek a přípravků pro zdraví člověka a životní prostředí. Náklady na ostatní činnosti spojené s prosazováním zákona se nemění. Nepředpokládá se proto žádné významné zvýšení požadavků na státní rozpočet oproti údajům uvedeným v Implementačním plánu. V resortu MŽP byl již vytvořen Národní inspekční orgán pro správnou laboratorní praxi a v rámci samotného ministerstva byl rozšířen odbor environmentálních rizik o tři pracovníky v souvislosti se zabezpečováním rozhodování o dovozu a vývozu stanovených chemických látek a shromažďováním údajů o chemických látkách v rámci jejich oznamování. V rámci prosazování navrhovaného zákona bude nutno pro tuto činnost rozšířit počet pracovníků MŽP o další dva pracovníky do r. 2004 a resort MŽP o dalších sedm pracovníků do r. 2005 v souvislosti s hodnocením rizika chemických látek pro životní prostředí. S tím souvisí navýšení nároků na státní rozpočet o 8 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč tvoří mzdové náklady. V rámci Ministerstva zdravotnictví bylo vytvořeno oddělení registrace chemických látek, které má v současnosti pět pracovníků. V rámci prosazovaní navrhovaného zákona bude nezbytné jeho rozšíření o dalších pět pracovníků do r. 2004 v souvislosti se vzrůstajícím počtem registrovaných látek a nutností hodnocení jejich rizika pro zdraví člověka. S tím souvisí navýšení nároků na státní rozpočet o 4 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč tvoří mzdové náklady. Činnost dozorových a kontrolních orgánů je v této oblasti zabezpečována pracovníky České inspekce životního prostředí (ČIŽP), okresních úřadů a okresních hygieniků. Tyto instituce byly v rámci možností státního rozpočtu v minulém období postupně posíleny tak, aby mohly úlohy dozoru a kontroly vykonávat. Podle implementačního plánu by mělo být dobudování těchto institucí dokončeno v r. 2002 a mělo by zahrnovat rozšíření o pět pracovníků ČIŽP, 10 pracovníků okresních úřadů a 10 pracovníků okresních hygienických stanic. V rámci navrhovaného zákona se rozsah činnosti těchto institucí nerozšiřuje, takže nároky na další náklady se nepředpokládají. Povinnosti okresních úřadů a okresních hygieniků však budou zabezpečovány ve stejném rozsahu krajskými úřady a příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví. 9. Předpokládané dopady do podnikatelské sféry Podle platné právní úpravy se předpokládané investiční náklady podnikatelské sféry v souvislosti s registrací, klasifikací, značením a balením nebezpečných látek a přípravků odhadovaly na 1 000 mil. Kč do r. 2000, provozní náklady na 200 mil. Kč ročně. Investiční náklady spojené se získáním osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky se odhadovaly na 300 mil. Kč, provozní na 20 mil. Kč ročně. Investiční náklady spojené s vedením evidence a oznamováním se odhadovaly na 500 mil. Kč do r. 2000 a provozní náklady spojené s touto činností se odhadovaly na 200 mil. Kč ročně. V souvislosti s novou právní úpravou se očekává podstatné snížení nákladů spojených s autorizací, která se nadále v současné podobě nepředpokládá, a dále snížení nákladů na oznamování, které se bude provádět s nižší frekvencí než podle stávající právní úpravy. Nebudou rovněž potřebné investiční náklady v uvedené výši, protože zásadní požadavky na činnosti spojené s uváděním nebezpečných látek na trh se nemění.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí