zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ramiro Cibrián dnes jednal na MŽP

15.03.2002
Obecné
Ramiro Cibrián dnes jednal na MŽP
Dnes, tj. 15. března 2002 v budově Ministerstva životního prostředí jednal vedoucí Delegace Evropské komise v Praze, velvyslanec Ramiro Cibrián s náměstkyní ministra a ředitelkou sekce zahraničních vazeb Ministerstva životního prostředí Martinou Motlovou. Hlavními tématy jednání byly environmentální legislativa, příprava projektů ISPA a stav projektů Phare. Ramiro Cibrián ocenil pokrok, kterého ČR dosáhla při přípravě vstupu do EU v resortu životního prostředí. Evropská komise chápe i složitou situaci ČR při plnění Implementačního plánu vzhledem k omezenému finančnímu rozpočtu a nedostatečnému personálnímu zabezpečení. Obě strany diskutovaly i o připravované misi zástupců Evropské unie k posouzení připravenosti institucí ČR na provádění legislativy v oblasti životního prostředí (tzv. „peer review“), která se uskuteční na konci května 2002. Dalším bodem jednání bylo využívání financí z předvstupního fondu EU ISPA v sektoru životního prostředí. V předchozích letech ČR čerpala z fondů ISPA na životní prostředí méně, než bylo k dispozici, poměr dopravních projektů vůči ekologickým byl asi 60:40. V letošním roce ovšem MŽP předpokládá využití fondu ISPA pro ekologické projekty v maximálně možné výši, pro předložení řídicímu výboru ISPA se zatím připravuje osm projektů. Česká strana klade důraz na regionální projekty, což je skupina projektů, která řeší komplexně problémy v dané oblasti (např. znečištění vod v povodí). -------------------------------------- Program ISPA V roce 2002 bude zahájena realizace těchto projektů ISPA-2000: q projekt města Ostravy na dostavbu a rekonstrukci kanalizační sítě a výstavbu kolektorů v centru města za zhruba 41 mil. EUR (příspěvek ISPA – 16,6 mil. EUR) q projekt města Brna na rozšíření a rekonstrukce kanalizační sítě a výstavby kolektoru pod městem za přibližně 39 mil. EUR (příspěvek ISPA – 17,8 mil. EUR) Dále se k realizaci připravují tyto projekty ISPA, schválené v roce 2001: q Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti za zhruba 22 mil. EUR (příspěvek ISPA – 12,9 mil. EUR) q Odkanalizování a čištění městských odpadních vod krajského města Jihlavy za zhruba 15 mil. EUR (příspěvek ISPA – 9,6 mil. EUR) q Rekonstrukce kanalizace v městě Olomouci za zhruba 15 mil. EUR (příspěvek ISPA – 10,1 mil. EUR) V první polovině roku 2002 se předpokládá předložení následujících projektů: q ochrana vod v povodí Dyje (skupinový regionální projekt) q projekt nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou pro VAK Jesenicko q rekonstrukce čistírny odpadních vod v Příbrami q kanalizační sběrač Karviná-město q projekt Čistá Bečva – skupinový regionální projekt q projekt Čisté horní Labe v mikroregionu Vrchlabí q projekt komplexního monitoringu hydrosféry Českého hydrometeorologického ústavu v Praze q rozšíření vodovodů a kanalizace v Plzni včetně rekonstrukce čistírny odpadních vod Přijetím těchto projektů by Česká republika dosáhla toho, že poměr ekologických projektů vůči dopravním z hlediska objemu investovaných peněz by byl, přesně podle požadavků EU, 50:50. Stav vyjednávání České republiky před vstupem do EU Česká republika dne 1. června 2001 předběžně uzavřela vyjednávání kapitoly 22: Životní prostředí. ČR má k dnešnímu dni s EU uzavřeno celkem 24 z 30 vyjednávacích kapitol a je naším zájmem uzavřít celé vyjednávání v první polovině roku 2002. ČR během vyjednávání učinila řadu závazků, jejichž faktické provádění bude nyní předmětem pozornosti EU a pokud by docházelo ke zpožděním či neplnění dohodnutých úkolů, mohlo by být vyjednávání opět otevřeno. Převzetí zákonů, platných v zemích EU, musí provázet uvedení těchto zákonu do praxe a jejich vymáhání. Přes vysokou míru investic do ochrany životního prostředí v ČR v 90. letech (přes 2 % HDP, tj. cca 1 miliardu EUR ročně) bude splnění závazků ze členství vyžadovat další investice ve výši přibližně 7 miliard EUR. I s pomocí fondů EU (ISPA, SAPARD, Phare) bude velice obtížné splnit všechny cíle do očekávaného termínu vstupu do EU, a proto jsou žádána některá přechodná období. EU akceptovala ČR dvě žádosti o přechodná období, o jedné budou ještě vedena další jednání. Jde o: 1. přechodné období ke směrnici 94/62/EC o nakládání s obaly a obalovými odpady (do 31. 12. 2005) 2. přechodné období ke směrnici 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod (do 31. 12. 2010), které se týká čistíren odpadních vod u obcí s 2000 – 10 000 obyvateli Jednání o žádosti ČR o přechodné období pro směrnici 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) zůstalo otevřeno. Vzhledem k tomu, že jsou v EU neustále přijímány nové předpisy, nelze vyloučit jednání o dalších přechodných obdobích pro tyto nové předpisy. Pro plnění legislativních i nelegislativních úkolů připravilo MŽP řadu dokumentů. Národní program pro přípravu České republiky na členství v Evropské unii je v roce 2002 nahrazen dokumentem „Příprava na členství v Evropské unii“. Tento dokument byl dne 7. března 2002 schválen Radou vlády pro evropskou integraci. Dalším klíčovým dokumentem pro plnění legislativních úkolů je Implementační plán pro oblast Životní prostředí. Třetím stěžejním dokumentem příprav na členství v EU v této oblasti je Rámcová strategie financování investic na zajištění implementace právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí. Všechny tyto dokumenty a další informace jsou vystaveny na webových stránkách MŽP na adrese:www.env.cz v českém i anglickém jazyce. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí