zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh vyhlášky o zpětném odběru výrobků

18.03.2002
Odpady
Návrh vyhlášky o zpětném odběru výrobků
NÁVRH V y h l á š k a Ministerstva životního prostředí ze dne ……………… o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru výrobků a o obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů , (dále jen „zákon“): § 1 (1) Tato vyhláška se vztahuje na některé výrobky stanovené v § 38 odst. 1 zákona. (2) Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v odstavci 1 vyrábí nebo dováží (dále jen „povinná osoba“), zajišťuje zpětný odběr1). (3) Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů2) na území České republiky bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. (4) Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, které se staly odpadem3) před jejich předáním povinné osobě, tj. nakládá se s nimi podle zákona. (5) Nakládání s vybranými výrobky podle odstavce 1, které se staly po odebrání povinnou osobou odpadem se řídí povinnostmi stanovenými v zákoně a prováděcími předpisy k němu4). ______________________ 1) § 38 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů. 2) § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 3) § 3 zákona č. 185/2001 Sb. 4) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 477/2001 Sb. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB). Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. (6) Pokud je výrobek součástí funkčního celku podle zvláštních právních předpisů5), považuje se za povinnou osobu k jeho zpětnému odběru výrobce výrobku nebo dovozce funkčního celku. § 2 Podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru (1) Technické podmínky pro místo zpětného odběru stanoví povinná osoba v souladu s prováděcím právním předpisem k zákonu6). (2) Zpětný odběr provádí povinná osoba buď a) na základě písemné dohody s obcí podle § 38 odst. 6 zákona, která zabezpečí v rámci svého systému podle § 17 zákona shromažďování, sběr, přepravu, třídění výrobků (odpadů) stanovených v § 1 odst. 1 nebo b) organizačním a technickým zajištěním na vlastní náklady pro použité, jím vyráběné výrobky podle § 38 odst. 7 písm. a) zákona jinou osobou oprávněnou k nakládání s odpady, na kterou však nemůže přenést vlastnický vztah ani povinnost zpětného odběru výrobků nebo c) na základě písemné smlouvy o přenesení odpovědnosti za zajištění zpětného odběru na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která uvádí výrobek (§ 38 odst. 7 písm. b) zákona) do oběhu. Smlouva musí souběžně obsahovat převedení vlastnických nebo obdobných práv včetně doložky o přenesení odpovědnosti za zajištění zpětného odběru. (3) Obsah smluv se řídí obecnými předpisy platnými pro obchodní styk7). § 3 Zajištění informovanosti spotřebitele a prodejce (1) Povinná osoba zajistí způsobem v místě obvyklým (např. písemně, elektronicky, internetem) spotřebiteli informace o možnostech zpětného odběru svého výrobku uvedených v § 2 prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává výrobky uvedené v § 38 odst. 1 zákona spotřebiteli ( dále jen „poslední prodejce“). (2) Poskytování informací o způsobu zajištění zpětného odběru spotřebiteli podle § 38 odst. 5 zákona posledním prodejcem musí být srozumitelné, průkazné a úplné. ______________________ 5) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6) § 4 až 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 7) Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. (3) Informace o způsobu zajištění zpětného odběru obsahuje: a) název a adresu místa zpětného odběru, b) identifikační údaje provozovatele místa zpětného odběru, c) provozní dobu, d) upozornění na bezplatnost zpětného odběru. (4) V případě provádění zpětného odběru přímo v provozovně posledního prodejce musí být místo zpětného odběru použitých výrobků zřetelně označeno nápisem „Zpětný odběr použitých výrobků“ , přičemž slova „použitých výrobků“ mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto místě odebírá. Toto označení musí být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele. (5) Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel byl informován; pokud to neprovede, platí pro posledního prodejce povinnost stanovená v § 38 odst. 5 zákona. (6) Poslední prodejce a povinná osoba zajistí, aby místa zpětného odběru byla pro spotřebitele minimálně stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na něž se povinnost zpětného odběru vztahuje. (7) Místa zpětného odběru výrobků se považují za stejně dostupná jako místa prodeje, pokud je stanoveno minimálně jedno místo zpětného odběru v každé části obce, v níž se nachází prodejna těchto výrobků. § 4 Evidence Obsah roční správy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok stanoví § 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. § 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí