zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připravuje se seminář k environmentální ekonomii

22.04.2002
Obecné
Připravuje se seminář k environmentální ekonomii
Vysoká skola ekonomická v Praze, katedra zivotního prostredí a Ministerstvo zivotního prostredí Ceské republiky ve spolupráci s ministerstvy zivotního prostredí Madarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky pripravují jednodenní seminár doktorandských studentu a mladých vedeckých a výzkumných pracovníku (do 35 let) k problematice environmentální ekonomie, politiky zivotního prostredí a vnejsích environmentálních vztahu Ceské republiky a dalsích zemí Visegrádské skupiny. Cílem je setkání úcastníku a diskuse vybraných aktuálních problémových témat z techto oblastí. Predpokládáme, ze vybrané a na seminári prednesené príspevky budou opet publikovány ve forme sborníku v ceském a prednostne v anglickém jazyce. Predbezný termín konání semináre je 16. ríjen 2002 na Vysoké skole ekonomické v Praze Okruhy témat: q vybrané teoretické problémy ekonomie a politiky ochrany zivotního prostredí; q ekonomické problémy a politika ochrany vybraných slozek zivotního prostredí; q alternativní ekonomické indikátory udrzitelného rozvoje; q teorie a praxe ekonomického hodnocení a ocenování prírodních statku; q verejné a soukromé výdaje na ochranu zivotního prostredí; jejich kvantifikace a efektivnost; q ekologizace danové soustavy; q ekonomické souvislosti zavádení integrovaných prístupu k ochrane zivotního prostredí; q dobrovolné prístupy a dobrovolné dohody v politice zivotního prostredí; q implikace vstupu zemí Visegrádské skupiny do EU pro politiku zivotního prostredí (ekonomické, sociální a politické souvislosti); q politika zivotního prostredí Visegrádské skupiny z pohledu teorie her (nezávislý vs. spolecný postup; efektivnost sladení a spolecného prosazování ekonomických, sociálních a environmentálních zájmu zemí Visegrádské skupiny v mezinárodních organizacích a vztazích); q odraz sladování environmentální legislativy na sjednocování ci koordinování ekonomických nástroju pri ochrane zivotního prostredí a podpore udrzitelného rozvoje v zemích Visegrádské skupiny; q environmentální vztahy mezi jednotlivými zememi Visegrádské skupiny a jejich vliv na regionální stav zivotního prostredí; q sociálne-ekonomické aspekty podílu (jednotlivých i skupiny) zemí Visegrádské skupiny na resení hlavních globálních environmentálních problému (zmena klimatu, biologická rozmanitost, biologická bezpecnost, ochrana ozónové vrstvy, boj proti degradaci pudy, nakládání s odpady, mezinárodní obchod a investice, voda apod.); q úloha mezinárodních mnohostranných environmentálních smluv v mezinárodním obchodu a mezinárodních ekonomických vztazích (prosazování udrzitelného rozvoje, podpora inovace, konkurenceschopnosti, zmeny vzorcu výroby a spotreby, úloha národního a mezinárodního soukromého sektoru apod.); q strukturální fondy a ochrana zivotního prostredí; q regionální rozvojové plány jako nástroje podpory ekonomického rustu a zlepsování stavu zivotního prostredí v kontextu integracního procesu; q vztahy svetové výroby, mezinárodního obchodu a investic vuci zivotnímu prostredí; q rozvojová zahranicní pomoc jako nástroj vyvázeného prosazování vsech trí pilíru udrzitelného rozvoje; q sladení aktivit Svetové obchodní organizace (WTO) s prosazováním udrzitelného rozvoje (environmentální smernice pro exportní a investicní agentury - podpora environmentálne setrných technologií, vedy a výzkumu, apod., revize výjimek z plnení environmentálních pozadavku, vyuzívání ekonomických nástroju); q dalsí aktuální teoretické i praktické problémy environmentální ekonomie a politiky (zejména v návaznosti na resené projekty, ale i formulace nových problému a nástinu jejich resení). Pri výberu príspevku na seminár budou preferovány takové, které budou usilovat o resení/diskusi urcitých teoretických ci praktických problému. Nebudou akceptovány (nebo jen zcela výjimecne) príspevky pouze popisné, neprinásející prílis mnoho vlastních poznatku a názoru autoru. Protoze se garanti semináre mohou pri výberu referátu opírat prakticky pouze o zaslané abstrakty, venujte prosím tomu aspektu pri jejich zpracovávání odpovídající pozornost. Príspevky budou pravdepodobne rozdeleny do trí kategorií: a) referát v hlavní sekci b) referát c) diskusní príspevek. Kazdá z techto kategorií bude rozdílne dotována casem na prezentaci (v ceském, slovenském nebo anglickém jazyce; v prípade vetsí úcasti ze zahranicí bude pozadována prezentace v anglickém jazyce) a prostorem k publikaci ve sborníku (více prostoru bude rezervováno pro príspevky psané anglicky). V prípade, ze budou nabídnuty 1-3 výrazne kvalitní, nosné príspevky, v dalsím kole budou osloveni zájemci o koreferát(y) (se statutem \"diskusní príspevek\", tj. mozností publikovat ve sborníku). Zaslání abstraktu: q do 31. kvetna 2002 q 1-2 strany (v ceském, slovenském ci v anglickém jazyce) q v abstraktu uvedte svuj kontakt (e-mail) q MSWord verze 6.0 - 2000 (formátech \"doc\" a \"rtf\") q na adresu: sauer@vse.cz q pokud Vám do 2-3 pracovních dnu neprijde potvrzení o úspesném prevzetí abstraktu, ozvete se prosím znovu. Výber abstraktu pro zpracování príspevku pro kulatý stul probehne do 15. cervna 2002 Výsledek Vám bude oznámen e-mailem do 22. cervna 2002 Predpokládaný termín zaslání výsledných príspevku (statí) do 30. zárí 2002 (vcetne anglického summary zpracovaného autory). Podrobnejsí pokyny pro zpracování príspevku budou zaslány spolu s vyrozumením o prijetí príspevku. Definitivní výber príspevku pro publikaci ve sborníku probehne po jejich prezentaci autory na seminári. Definitivní rozhodnutí o jazyku prezentací bude provedeno na základe znalosti poctu zahranicních úcastníku. Odborní garanti semináre: Petr Sauer (Vysoká skola ekonomická v Praze, Ceská republika) Jirí Hlavácek (Ministerstvo zivotního prostredí, Ceská republika) Miroslav Hájek (Ministerstvo zivotního prostredí, Ceská republika) Maria Galambos (Ministerstvo zivotního prostredí, Madarsko) Jolanta Rawska-Olejniczak (Ministerstvo zivotního prostredí, Polsko) Adela Ladzianska (Ministerstvo zivotního prostredí, Slovensko) Dalsí informace a adresa pro zaslání abstraktu: Doc.Ing. Petr Sauer, CSc. vedoucí katedry zivotního prostredí Vysoká skola ekonomická v Praze W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 tel: 4202-24095509, fax:4202-24095529, E-mail: sauer@vse.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí