zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejná anketa k návrhům jednotlivých programů a ke kritériím hodnocení pro výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2003.

06.05.2002
Obecné
Veřejná anketa k návrhům jednotlivých programů a ke kritériím hodnocení pro výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2003.
Dotace nestátním neziskovým organizacím (NNO) z rozpočtu MŽP jsou každoročně přidělovány na základě výběrového řízení, které vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a z usnesení vlády č. 114/2001, o zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. MŽP je také povinno respektovat hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2003, které budou určeny usnesením vlády v průběhu května tohoto roku na základě doporučení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. MŽP proto vypíše v rámci hlavní oblasti státní dotační politiky „Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj“ následující skupiny programů: Skupina A – Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny. Skupinu B – Péče o biodiverzitu. Skupina C - Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí. Skupina D – Environmentální osvěta, vzdělávání a výchova. Skupina E – Udržitelný rozvoj na regionální úrovni Ministerstvo životního prostředí vypisuje tímto, stejně jako v minulých letech, veřejnou diskusi k návrhům jednotlivých programů (do těchto závazných programových skupin) a ke kritériím hodnocení projektů (jako východisko k diskusi je přiložen přehled loňských programů a znění loňských kritérií). Žádáme Vás o zaslání návrhů programů a připomínek ke kritériím hodnocení projektů předložených NNO pro rok 2002 nejpozději do 24. 5. 2002 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, oddělení vzdělávání a osvěty Vršovická 65, 100 00 Praha 10 nebo na e-mailové adresy: Cerna_Marta@env.cz nebo Jana_Sobeslavska@env.cz K vašim připomínkám bude přihlédnuto při přípravě materiálu, který bude předložen Poradě vedení MŽP v červnu 2002. Příloha č.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKTŮ předložených pro rok 2002 (podklad k diskusi o kriteriích pro rok 2003) I. Obálková komise vyřadí z dalšího hodnocení projekty nesplňující ustanovení VII. 1), 2) a 3a), 3b) a 3c) textu vyhlášení výběrového řízení. II. Expertní subkomise vyřadí z dalšího hodnocení projekty nesplňující ostatní podmínky výběrového řízení v souladu s usnesením vlády č. 114/2001 a obecně závaznými účetními předpisy. Závady vyznačí pracovník zodpovědný za technickou přípravu výběrového řízení do formuláře pro hodnotitele. III. Kritéria vlastního hodnocení projektů 1) Přínos projektu, dopad řešení v místě realizace, naplňování priorit státní politiky životního prostředí 0-30 - nadstandardní 21-30 - střední 11-20 - slabý 1-10 - nedostačující */ 0 2) Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu 0-20 - vysoká 11-20 - průměrná 1-10 - nedostačující */ 0 3) Účelnost vynaložení finančních prostředků včetně poměru režijních nákladů k nákladům ostatním 0-20 - vysoká 11-20 - průměrná 1-10 - nedostačující */ 0 4) Odborná úroveň a složení řešitelského týmu (praxe, zkušenosti, osobní výsledky činnosti, úspěšnost řešení obdobných projektů): 0-20 - dobrá 11-20 - průměrná 1-10 - nedostačující */ 0 5) Perspektiva dalšího řešení vlastními prostředky 0-10 - výrazná 6-10 - průměrná 1-5 - žádná */ 0 */ Při hodnocení projektů používejte celý bodový interval, uvedené rozmezí je pouze doporučení. Příloha č.2 III. PROGRAMY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2002 (podklad k diskusi o programech pro rok 2003) Skupina programů A - Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny A1 Otevřený program pozemkových spolků Koordinace vznikající sítě tzv. pozemkových spolků, provádění jejich akreditace, poskytování odborné a právní pomoci při zakládání spolků a získávání dokumentace, pilotní projekty ve zvláště chráněných územích, koordinace s krajinotvornými programy MŽP. Program předpokládá koordinaci pro celé území ČR A2 Přírodovědné inventarizace a dokumentace, ochrana botanicky, zoologicky nebo geologicky cenných lokalit a přírodních výtvorů A3 Péče o zachování krajinného rázu A4 Vyhledávání, revitalizace a monitoring devastovaných ploch či území s kontaminovanými složkami životního prostředí, včetně mapování nepovolených aktivit v 1. a 2. pásmu vodních zdrojů a v záplavových územích Skupina programů B - Péče o biodiverzitu B1 Otevřený program na podporu biodiverzity Koordinace zajišťování 15 programů na ochranu biodiverzity: ohrožené druhy dřevin, orchideje, Formica, Bombus, jasoň červenooký, vážky, rak, ohrožené a chráněné ryby a kruhoústí, sledování a ochrana obojživelníků, sledování a ochrana plazů, Alcedo, sledování a ochrana dravců a sov, sledování a ochrana netopýrů, obnova květnatých luk, krajové odrůdy ovocných dřevin. Garance zajištění odborné úrovně jednotlivých projektů, jejich popularizace, provádění účetních operací při financování programů, sestavení závěrečných zpráv, zajištění požadavků resortu na cílené směrování jednotlivých programů. Koordinací se rozumí zajištění všech 15 podprogramů v jejich vzájemných vazbách. Program předpokládá koordinaci pro celé území ČR. B2 Zabezpečení sítě stanic pro ohrožené a handicapované živočichy a záchranná centra CITES Koordinace činnosti soustavy úrovní srovnatelných stanic, schopných přijímat, léčit, odborně ošetřovat, připravovat k vypuštění a vypouštět zraněná či jinak handicapovaná volně žijící zvířata. Pro vybrané skupiny živočichů zajistit fungování tzv. záchranných center CITES ve smyslu zákona č. 16/1997 Sb. Vykonávat koordinační funkci vůči jednotlivým stanicím, garantovat jejich provoz včetně provádění účetních operací, nutných pro financování stanic. Program předpokládá koordinaci pro celé území ČR. B3 Udržování genofondu zvláště chráněných rostlin a živočichů, záchrana krajových odrůd ovocných stromů a genofondu hospodářských, léčivých a okrasných rostlin a péče o památné stromy B4 Spolupráce s obcemi při odstraňování migračních překážek pro živočichy, včetně úpravy starých říčních ramen B5 Spolupráce s obcemi při údržbě stávajících a tvorbě nových stanovišť s vyšším stupněm ekologické stability v zájmu posílení biodiverzity rostlinných a živočišných druhů či ekosystémů v krajině B6 Obnova přírodě blízkých společenstev, včetně likvidace invazních druhů, a inventarizace a studium přirozené sukcese na hospodářsky nevyužívaných plochách včetně návrhu managementu takových ploch Skupina programů C - Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí C1 Informační a osvětové programy k problematice zapojování veřejnosti do rozhodování v záležitostech životního prostředí (např. Aarhuská úmluva, Espoo úmluva, zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, č.123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP) C2 Aktivní prosazování práva v životním prostředí, účast ve správních řízeních a osvěta v této oblasti C3 Zvyšování povědomosti veřejnosti o legislativě a programech Evropských společenství zejména o přípravě soustavy významných evropských lokalit a ptačích oblastí NATURA 2000 C4 Příprava na světový Summit OSN o udržitelném rozvoji (Rio 10) C5 Zapojování veřejnosti do řešení konkrétních úkolů udržitelného rozvoje obcí, krajů (např.: hodnocení územních plánů obcí z hlediska dopadu na ŽP, zpracování studií únosnosti antropogenní zátěže území, stanovení cílů a požadavků místní protipovodňové ochrany, vytvoření informačního přehledu o reg. zařízeních na znovuvyužití odpadu, zneškodňování odpadu a sběrných dvorech, řešení šetrného využívání přírodních zdrojů v místních podmínkách, atd.) Skupina programů D - Environmentální osvěta, vzdělávání a výchova D1 Environmentální vzdělávání a osvěta pracovníků státní správy a samospráv, pedagogů, vedoucích dětských a mládežnických oddílů a kulturních pracovníků D2 Popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí D3 Podpora periodik zaměřených na oblast životního prostředí D4 Podpora neperiodických publikací, videokazet, informačních a výukových materiálů a internetových prezentací zaměřených na oblast životního prostředí D5 Osvěta a poradenství v obcích týkající se ochrany životního prostředí a přírody D6 Podpora environmentální výchovy ve školách, dětských a mládežnických kolektivech a v rodině D7 Osvěta v oblasti čistší produkce, ekologicky šetrných výrobků, recyklace odpadů, minimalizace odpadů a předcházení rizik při nakládání s nimi, propagace využívání vratných obalů, uvědomělé spotřeby a zdravého životního stylu D8 Osvěta k úsporám energie, k využití místních energetických zdrojů, využití biomasy a geotermální energie a k využívání druhotných surovin D9 Propagační a ediční činnost ve prospěch cestovního ruchu udržitelného pro přírodu, (zásady udržitelné turistiky, šetrná turistika ve zvláště chráněných územích, naučné stezky a přírodní expozice, turistické trasy a cyklotrasy, agroturistika apod.) včetně činnosti informačních středisek, trasování a značení turistických stezek a cyklotras Skupina programů E - Udržitelný rozvoj na regionální úrovni E1 Místní agendy 21- zapojování veřejnosti do přípravy a realizace strategických dokumentů rozvoje obce, regionu, kraje E2 Veřejná kontrola stavu znečišťování ŽP v obci či mikroregionu, mapování nepovolených skládek a zdrojů znečištění, hluku apod. E3 Budování lokálních informačních systémů o ŽP E4 Místní akce ke zlepšování kvality krajiny na lokální úrovni, péče o vodní zdroje, zlepšování prostředí v okolí vodních toků a nádrží pro jejich zpřístupnění a využití k rekreaci a vodní turistice, podpora tradičních environmentálně šetrných způsobů hospodaření v krajině E5 Vyhledávání a návrhy na regeneraci devastovaných ploch se starými zátěžemi z průmyslových činností (brownfields) E6 Opravy, údržba a provoz naučných stezek E7 Zlepšování životního prostředí v interiérech (zejména škol a veřejných institucí) a v okolí budov
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
8
2. 2018
8-10.2.2018 - Veletrh, výstava
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí