zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SMĚRNICE MŽP č. 3/2002 pro rok 2002 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

16.05.2002
Les
SMĚRNICE MŽP č. 3/2002 pro rok 2002 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 29. dubna 2002 Č. j.: M/200102/02 Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice, v souladu s rozpočtovými pravidly , vymezuje: 1. činnosti, na které lze poskytnout dotace, 2. subjekty, které mohou požádat o poskytnutí dotace, 3. podmínky pro přidělování dotace, 4. postup při projednávání žádosti, 5. postup uvolňování finančních prostředků, 6. kontrolní mechanismy zajišťující účelné využívání dotace a nástrojů Programu. Článek 2 Dotační tituly 1. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2002 „Pro-gram stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu“ (dálen jen „Program“), umožňují-cí ze státního rozpočtu poskytovat neinvestiční účelové dotace, jako státní příspěvek na podporu opatření, prováděných za účelem 1.1 zvýšení ekologické stability dotčených imisně zatížených lesních porostů, 1.2 zvýšení druhové a prostorové rozrůzněnosti lesa pro trvalou provozuschopnost sportovišť, 1.3 řešení dalších nezbytných kompenzačních opatření i v navazující mimolesní kraji-ně, v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vymezené v příloze č. 1 této směrnice a na Ješ-tědu, v oblasti vymezené v příloze č. 2 této směrnice (dále jen „zájmový prostor“), v souvislosti s uvažovanou přípravou mistrovství světa v klasickém lyžování , včetně za-jištění projekční přípravy těchto opatření. 2. Dotace poskytované v rámci Programu jsou určeny na následující dotační tituly: A. Stabilizace lesních porostů: A.1 zvýšení podílu přirozeného zastoupení melioračně-stabilizačních dřevin (buk, klen, jeřáb, bříza, jedle) v lesích nad hospodářskými soubory předepsaná mi-nima v obnovovaných porostech ve směru přirozené dřevinné skladby, A.2 zvýšení podílu přirozeného zastoupení melioračních a stabilizačních dřevin v kulturách smrků, cílenou výchovou smrků a vnášením buků, klenů, jeřábů, bříz a jedlí, A.3 systematické zavádění geneticky cenných a původních populací smrku a bo-rovice kleče do obnovovaných a stabilizovaných porostů, A.4 zjemnění způsobu obnovy oproti platnému lesnímu hospodářskému plánu a rámcovým hospodářským směrnicím, zejména nahrazení maloplošných ho-lých sečí maloplošnou podrostní obnovou, postupně diferencující porosty plošně, interiérově i druhově, A.5 používání mechanických individuálních, skupinových, plošných ochran pro eliminaci škod zvěří a používání melioračních a stabilizačních dřevin přiroze-né dřevinné skladby, zejména buku, jedle, klenu, jeřábu a břízy, A.6 biologické formy ochrany kultur, A.7 záchrana a reprodukce genofondu původních populací dřevin pro stabilizaci lesa v zájmovém prostoru, A.8 údržba přibližovacích linií a svážnic, používaných v souvislosti s realizací opatření uvedených pod body A.1 až A.4. B. Podporovaná kompenzační opatření v krajině mimo les v souvislosti s vyvolanými aktivitami uvažovaného mistrovství světa v klasickém lyžování: B.1 péče o stávající mimolesní zeleň, B.2 náhradní a doplňková výsadba místně původní mimolesní zeleně a následná péče o ni, B.3 údržba luk a pastvin v okolí sportovišť, B.4 ostatní krajinářská kompenzační opatření, vyvolaná předpokládanými staveb-ními a terénními činnostmi v území. C. Protierozní opatření neinvestičního charakteru v lesní a nelesní krajině zvyšu-jící přirozenou retenční schopnost území. D. Tvorba projektu pro realizaci opatření uvedeného ve skupině A a C, rozpraco-vávajícího a upravujícího lesní hospodářský plán, plán územních systémů ekologické stability a plán péče chráněné krajinné oblasti. Rozsah projektu musí odpovídat charakteru navrhovaného opatření. U jednodu-chých opatření může spočívat v popisu činnosti a vymezení objemu prací, u složi-tějších činností musí mít charakter prováděcího projektu. 3. Územní priority v řešeném zájmovém prostoru jsou: 3.1 navržené a vymezené systémy ekologické stability, 3.2 prostory v kontaktu se závodišti, 3.3 nejvýše položené části zájmových prostor, 3.4 I. a II. zóna chráněné krajinné oblasti, 3.5 ostatní plochy zájmového prostoru. Článek 3 Žadatel o poskytnutí dotace 1. Žadatelem o poskytnutí dotace může být: 1.1 fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku v zájmovém prostoru, na němž je třeba realizovat opatření uvedená v článku 2 této směrnice, 1.2 právnická osoba příslušná hospodařit s pozemkem v zájmovém prostoru, na němž je třeba realizovat opatření uvedené v článku 2 této směrnice, jíž může být také Správa chráněných krajinných oblastí České republiky a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1.3 nájemce pozemku v zájmovém prostoru, na němž je třeba realizovat opatření uve-dená v článku 2 této směrnice, pokud s ním vlastník pozemku souhlasí. 2. Konečný termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace je 30. červen 2002. Článek 4 Podmínky pro přidělení dotace 1. Na přidělení dotace není právní nárok. 2. Na postup při projednávání žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení . 3. Dotaci lze poskytnout pouze na dotační titul uvedený v článku 2 této směrnice, a to až do 100% nákladů dle rozpočtové dokumentace. 4. Dotace se přiznává na základě žádosti předložené na formuláři uvedeném v příloze č. 3 této směrnice, vyplněném dvojmo. 5. Při zjištění nesouladu v čerpání finančních prostředků je žadatel o poskytnutí dotace vy-loučen z jiných podpůrných programů ministerstva. 6. Je-li žadatel plátcem daně z přidané hodnoty a práce zajišťuje dodavatelsky (ve fakturo-vané částce je zahrnuta daň z přidané hodnoty), poskytne se dotace bez daně z přidané hodnoty. 7. Součástí žádosti je čestné prohlášení, ve kterém žadatel prohlašuje, že 7.1 mu nebyly přiznány či vyplaceny na totéž opatření další finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky, z rozpočtu Ministerstva země-dělství, případně z jiných zdrojů státního rozpočtu, 7.2 mu nebyly přiznány či vyplaceny na totéž opatření restituční náhrady za znehodno-cení majetku, 7.3 že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a že dodrží podmínky výroku rozhodnutí o poskytnutí dotace, 7.4 že přijatou dotaci uvede jako příjem ve svém daňovém přiznání. 8. Součástí žádosti předložené Správou chráněných krajinných oblastí České republiky a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky musí být stanovisko uvedené v článku 6 odstavec 3. Článek 5 Správce rozpočtových prostředků Programu 1. Dotace je uvolněna z rozpočtu ministerstva, ve kterém jsou finanční prostředky na zajiš-ťování Programu účelově vázány. Přiznaná dotace podléhá regulačním opatřením pro čerpání peněžních prostředků státního rozpočtu v roce 2002, pokud o nich rozhodne vlá-da nebo Ministerstvo financí. 2. Správce rozpočtových prostředků Programu v rámci kapitoly 315-Ministerstvo životního prostředí je odbor ochrany přírody. Odbor ochrany přírody ministerstva je odpovědný za hospodaření s prostředky státního rozpočtu v rámci Programu a za jejich zúčtování v dotačních titulech uvedených v článku 2 této směrnice. 3. Odbor ochrany přírody ministerstva touto směrnicí pověřuje ředitele Správy chráněných krajinných oblastí České republiky a ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, aby zajistili ve své působnosti: 3.1 funkci příjemce žádostí o poskytnutí dotace, evidenci žádostí a jejich odborné po-souzení, 3.2 evidenci projekčních dokumentů a koordinaci navrhovaných opatření, s cílem za-jistit co nejvyšší efektivitu krajinně-ekologických opatření, 3.3 kontrolu dodržování stanovených podmínek u příjemce dotace v průběhu plnění opatření a pořízení písemného záznamu o výsledku kontroly, podepsaného opráv-něnými zástupci kontrolující i kontrolované strany, 3.4 dozor nad průběhem a rozsahem prováděných prací a nad jejich kvalitou, v souladu s Programem a podmínkami pro čerpání dotace, 3.5 převzetí realizovaného opatření a vypracování protokolu o převzetí, který spolu s účetními doklady bude podkladem k finančnímu vypořádání, 3.6 vyúčtování dotací jako podkladu pro odbor ochrany přírody ministerstva. Článek 6 Rozhodování o žádosti o poskytnutí dotace 1. Žádosti o poskytnutí dotace přijímá: 1.1 Správa chráněných krajinných oblastí České republiky, správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, na adrese: U jezu č. 10, 460 01 Liberec, pro opatření týkající se oblasti chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, 1.2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Ústí nad Labem, na adrese: Bělehradská 1308/17, 400 11 Ústí nad Labem, pro opatření týkající se ob-lasti Ještěd, 1.3 odbor ochrany přírody ministerstva, na adrese Vršovická 65, 100 10 Praha 10, pro opatření navrhovaná Správou chráněných krajinných oblastí České republiky a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. 2. Pověřená rezortní organizace uvedená v bodu 1.1 a 1.2 tohoto článku směrnice postupuje takto: 2.1 žádosti, které mají věcné nebo formální nedostatky vrátí žadateli k úpravě nebo do-plnění a stanoví lhůtu k opětnému předložení, 2.2 žádosti, které neodpovídají dotačním titulům odmítne a vrátí se stručným zdůvod-něním žadateli, 2.3 žádosti, které jsou v souladu s dotačními tituly a byly doručeny do 30. června 2002 eviduje ve zvláštní knize žádostí, posuzuje je a vydává k nim stanovisko pro odbor ochrany přírody ministerstva. 3. Stanovisko pro odbor ochrany přírody ministerstva obsahuje: 3.1 posouzení žádosti z hlediska souladu navrhovaného opatření s dotačními tituly dle této směrnice, 3.2 odborné zdůvodnění vhodnosti navrhovaného opatření, 3.3 posouzení úměrnosti kalkulovaných nákladů navrhovaného opatření, 3.4 zhodnocení ekologického efektu navrhovaného opatření, 3.5 zdůvodnění výše navrhované dotace. 4. Stanovisko pro odbor ochrany přírody ministerstva schvaluje a podepisuje ředitel přísluš-né pověřené rezortní organizace, která je příjemcem žádosti, tj. Správy chráněných kra-jinných oblastí České republiky nebo Agentury ochrany přírody a krajiny České republi-ky. 5. Odbor ochrany přírody ministerstva na základě kladného stanoviska příjemce žádosti vydává rozhodnutí ministerstva o poskytnutí dotace a odpovídá za to, že v tomto roz-hodnutí bude příjemci dotace uloženo splnit tyto podmínky: 5.1 použít finanční prostředky pouze ke stanovenému účelu, v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyúčtovat je v souladu s pravidly pro uvolňová-ní a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu, podle platné účtové osnovy a postupů účtování nebo podle zásad pro vedení jednoduchého účetnictví, a to oddě-leně od vlastního hospodaření, 5.2 při neoprávněném použití nebo při nevyčerpání dotace v souladu s podmínkami ne-prodleně vrátit nepoužité finanční prostředky na účet ministerstva č. 6015-7628001/0710 u ČNB včetně penále, vypočteného podle ustanovení rozpočtových pravidel; , 5.3 bezpečně a ověřitelně uchovávat všechny záznamy nebo podklady týkající se při-znání dotace, 5.4 nelze-li finanční prostředky ze závažných důvodů využít ke splnění podmínek sta-novených rozhodnutím o poskytnutí dotace, neprodleně informovat odbor ochrany přírody ministerstva, který rozhodne o dalším postupu, 5.5 při čerpání dotace předkládat tyto doklady: 5.5.1 protokol o převzetí realizovaných opatření podepsaný příjemcem dotace a odpovědným zástupcem pověřené rezortní organizace uvedené v tomto článku, pod bodem 1.1 a 1.2, 5.5.2 kopie faktur dodavatelů prací a soupis provedených prací (faktura musí být vystavena na příjemce dotace), 5.5.3 pokladní doklady či výkazy práce, podepsané příjemcem dotace a odpověd-ným zástupcem pověřené rezortní organizace, 5.5.4 vyplněný platební příkaz (s číslem výdajového účtu a podúčtu ministerstva) opatřený podpisem vedoucího střediska a razítkem pověřené rezortní orga-nizace, 5.5.5 doklad o celkových nákladech schváleného opatření. Článek 7 Uvolňování a vyúčtování dotace 1. Finanční prostředky na Program lze použít pouze do 31. prosince 2002, resp. do data, které stanoví Ministerstvo financí, Česká národní banka a peněžní ústavy příjemců fi-nančních prostředků pro realizaci plateb (příjmů) z rozpočtu roku 2002. 2. Finanční prostředky na Program jsou v rozpočtu kapitoly 315 na rok 2002 vedeny ve skupině 3, oddíl 37 - ochrana životního prostředí, § 49 - ostatní činnosti k ochraně příro-dy a krajiny. 3. Uvolnění finančních prostředků pro příjemce dotace se provádí : 3.1 rozpočtovým opatřením prostřednictvím Ministerstva financí, zvýšením příslušné kapitoly státního rozpočtu příjemce dotace, 3.2 platebním příkazem k převodu prostředků z účtu ministerstva u ČNB č. 5899-7628001/0710 - Lesní hospodářství na bankovní účet příjemce dotace k tomu účelu zřízený. 4. Žádost o provedení rozpočtového opatření předkládá odbor ochrany přírody ministerstva odboru rozpočtu ministerstva do 30 dnů po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nej-později však do 30. září 2002. Odbor rozpočtu ministerstva zajistí prostřednictvím Mi-nisterstva financí přesun prostředků. Rozpočtové opatření pro rezortní organizace prove-de odbor rozpočtu ministerstva do 15 kalendářních dnů od doručení žádosti o provedení rozpočtového opatření a předá příjemci dotace příslušné limitní oznámení pro čerpání dotace. Žádost o provedení rozpočtového opatření má tyto náležitosti: 4.1 název dotačního titulu, 4.2 zdroj úhrady (rozpočtová položka), 4.3 celková peněžní částka určená k převodu rozpočtovým opatřením, 4.4 název, adresa, právní forma, identifikační číslo a bankovní spojení příjemce dotace, 4.5 název, adresa, právní forma, identifikační číslo a bankovní spojení zřizovatele (ústřední orgán, okresní úřad), 4.6 podpis zaměstnance oprávněného ke schválení převodu peněžních prostředků, 4.7 příloha žádosti: kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace. 5. Platební příkaz předkládá odbor ochrany přírody ministerstva odboru rozpočtu minister-stva do 30 dnů po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. listopa-du 2002. Odbor rozpočtu ministerstva - oddělení účtárny předá ČNB platební příkaz do 10 kalendářních dnů a zajistí převod prostředků na účet příjemce dotace. Platební příkaz má tyto náležitosti: 5.1 název dotačního titulu, 5.2 zdroj úhrady (rozpočtová položka), 5.3 číslo účtu ministerstva, ze kterého bude úhrada provedena, 5.4 celková peněžní částka určená k převodu na účet příjemce dotace, 5.5 název (u fyzické osoby jméno), adresa, právní forma, identifikační číslo (u fyzické osoby rodné číslo) a bankovní spojení příjemce dotace, 5.6 kód dotačního titulu a kód právní formy příjemce dotace z IS CEDR, 5.7 podpis zaměstnance oprávněného ke schválení převodu peněžních prostředků, 5.8 příloha žádosti: kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace. 6. Příjemci dotace nelze poskytovat zálohy na dotace. 7. Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu ministerstva se řídí vyhláš-kou Ministerstva financí . Odbor ochrany přírody ministerstva předloží odboru rozpočtu ministerstva podklady k zahrnutí do zúčtování dotací v rámci Programu za celou kapitolu ministerstva. 8. Uplatňuje-li se vůči příjemci dotace sankční postih, týkající se uvolňování finančních prostředků v běžném roce, požádá odbor ochrany přírody ministerstva písemně odbor rozpočtu ministerstva o pozastavení možnosti čerpání dotace pro další období a o úpravu rozpočtu příjemci dotace, který je rezortní organizací. U prostředků převedených roz-počtovým opatřením jiných resortů včetně okresních úřadů, bude skutečný nárok na čer-pání předmětem finančního vypořádání za rok 2002 v rámci rozpočtové kapitoly, na kte-rou byly prostředky z rozpočtu převedeny. Článek 8 Kontrola poskytování, čerpání a použití dotace 1. Poskytování, čerpání a použití prostředků podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. 2. Příslušná pověřená rezortní organizace je oprávněna v rámci kontrolní činnosti: 2.1 v případě porušení podmínek, uložit příjemci dotace opatření k nápravě na jeho vlastní náklady, 2.2 vyžádat si fotokopie záznamů nebo podkladů příjemce dotace na jeho náklady. Článek 9 Závěrečné ustanovení 1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení ministrem životního prostředí a platí pro rok 2002. 2. Nabytím platnosti a účinnosti této směrnice se zrušují všechny předchozí metodické po-kyny o poskytování finančních prostředků ministerstva v rámci Programu, včetně všech příloh. 3. Příslušná pověřená rezortní organizace do 15. ledna 2003 podá odboru ochrany přírody ministerstva písemnou zprávu ve třech vyhotoveních, vyhodnocující souhrnně i po jed-notlivých opatřeních realizaci Programu. Odborný gestor: odbor ochrany přírody Zpracovatel: Ing. Marie Kibicová, JUDr. Iva Cibulková RNDr. Miloš Kužvart ministr Přílohy: 1. Vymezení zájmového prostoru v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory 2. Vymezení zájmového prostoru v chráněné krajinné oblasti Ještěd 3. Žádost o poskytnutí dotace 4. Čestné prohlášení 5. Stanovisko pověřené rezortní organizace 6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí