zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace pro obce a občany - zákon o obalech

31.05.2002
Odpady
Informace pro obce a občany - zákon o obalech
Od 1.1.2002 platí zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (dále jen zákon o obalech), který komplexně řeší problematiku obalů a odpadů z obalů. Pro obce a občany je významný tím, že přenáší postupně rostoucí část odpovědnosti za odpady z obalů na tzv. povinné osoby, tj. na výrobce, dovozce, distributory a prodejce obalů. Ukládá jim povinnosti, aby zajistily zpětný odběr obalů a odpadu z obalů a zajistily využití odpadu z obalů minimálně ve stanoveném množství. Obce a občané tak ušetří část nákladů, které na odstranění a využití odpadu z obalů doposud vydávali. Tato část by měla být hrazena z prostředků povinných osob. Pro naplnění obou povinností jsou zásadní tzv. autorizované obalové společnosti (dále jen autorizované společnosti). Lze předpokládat, že většina povinných osob zajistí v praxi tyto povinnosti prostřednictvím těchto společností. Jde o organizace založené a provozované samotnými výrobci a dovozci obalů, které musí splnit přísné podmínky, aby mohly vzniknout a obdržet rozhodnutí o autorizaci, které vydává Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP). Autorizované společnosti budou uzavírat smlouvy s jednotlivými povinnými osobami, které o to projeví zájem, a budou jim zajišťovat formou placené služby splnění uvedených povinností. Lze předpokládat, že autorizované společnosti budou povinnosti zpětného odběru a využití zajišťovat také pomocí smluvních vztahů s obcemi, které provádějí třídění komunálního odpadu, anebo prostřednictvím podniků, které zajišťují nakládání s komunálním odpadem. Za tuto službu budou obcím anebo podnikům platit. Tento způsob odpovídá systému integrovaného nakládání s tříděným komunálním a obalovým odpadem, který provozovala v ČR společnost EKO-KOM na základě tzv. Dobrovolné dohody od r.1999.Vzhledem k platnosti nového zákona a k novým povinnostem pro povinné osoby EKO-KOM, a.s., ukončila v tomto roce svoji dosavadní činnost podle Dobrovolné dohody, která dne 1.4.2002 pozbyla účinnosti. Zároveň ovšem tato společnost požádala MŽP o udělení rozhodnutí o autorizaci. Ve správním řízení v této věci vydalo MŽP rozhodnutí o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly a pro všechny druhy obalů podle zákona o obalech společnosti EKO-KOM, a.s., které nabylo právní moci 30.3. 2002. Autorizace byla vydána na dobu určitou, do 31.12.2005. Text rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách MŽP. Společnost EKO-KOM a.s. je tedy zatím jedinou autorizovanou obalovou společností. Jaký tedy lze očekávat postup při uzavírání smluv mezi obcemi a autorizovanou společností EKO-KOM, a.s.? V případě spotřebitelských obalů by měly být smluvními partnery pro autorizovanou společnost EKO-KOM, a.s. obce, popřípadě firmy, které zajišťují nakládání s komunálním odpadem, především třídění a recyklaci jeho využitelných složek včetně obalové složky. S obcemi, s nimiž měla společnost EKO-KOM, a.s. doposud uzavřenu smlouvu na základě tzv. Dobrovolné dohody, budou patrně během prvního roku činnosti uzavřeny nové smlouvy, které zohledňují požadavky vyplývající ze zákona o obalech a rozhodnutí o autorizaci, především zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Do smluv by měly být zapracovány požadavky na účinnost sběru a hustotu sběrné sítě tak, aby bylo dosaženo podmínek daných v rozhodnutí o autorizaci. Tyto požadavky se zároveň stanou klíčovými kritérii pro určení výše smluvní odměny. Všechny ostatní obce, s nimiž doposud smlouva uzavřena nebyla, by autorizovaná společnost EKO-KOM, a.s. měla oslovit do 1.7.2002 s nabídkou na uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití. Tato nabídka na uzavření smlouvy bude zřejmě koncipována tak, aby obec mohla smlouvu uzavřít ihned, tedy bez ohledu na kvalitu skutečně instalované sítě tříděného sběru. Na druhé straně bude patrně tato nabídka časově omezená tak, že pokud obec neuzavře smlouvu do konce roku 2002, bude to z její strany považováno za projevení nezájmu o uzavření smlouvy. V takových případech by mělo být od roku 2003 hledáno jiné řešení zajištění tříděného sběru formou smluv s podnikajícími osobami oprávněnými k nakládání s odpadem, tedy řešení územních celků, kde dosud obce nezajišťují tříděný sběr primárně na komerční bázi. Autorizovaná společnost EKO-KOM, a.s. přitom v souladu s rozhodnutím předloží MŽP typové smlouvy uzavírané s obcemi, aby tak byla zajištěna kontrola zachování obdobných podmínek pro obce podle § 21 odst. 3 zákona o obalech. Předložením typové smlouvy se přitom rozumí předložení konečné podoby návrhu typové smlouvy, případně návrhů typových smluv, které autorizovaná společnost předkládá obcím za účelem uzavření smluv s nimi podle § 21 odst. 3 zákona o obalech. Po obdržení návrhů typových smluv k nim MŽP zpracuje stanovisko . MŽP tak bude vykonávat dohled nad celkovou činností autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. podle § 24 odst. 1 zákona o obalech, aniž by se tímto vměšovala do smluvní volnosti smluvních stran. Co znamená zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona o obalech a podle rozhodnutí o autorizaci ? 1. Zpětný odběr obalů a obalových odpadů Povinnost zajistit zpětný odběr pro povinné osoby znamená, že na použité obaly od spotřebitelů (tzn. nejen na papírové, plastové a skleněné, ale i kovové či kombinované obaly) musí tyto osoby zajistit zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele za tento odběr, tedy bezúplatně. Sběrná místa přitom musí zajistit v dostatečné četnosti a dostupnosti, tzn., že musí odpovídat místům prodejním výrobků v těchto obalech a zajištění zpětného odběru musí odpovídat obvyklým možnostem spotřebitele bez jeho nadměrného zatížení („analogie legis“ - § 38 odst. 7 zákona o odpadech). Rozhodnutí o autorizaci a doplněný a upřesněný projekt zajišťování sdruženého plnění autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. specifikují kriteria a harmonogram zajištění zpětného odběru obalů a obalových odpadů. Odhaduje se, že celkové množství separačních kontejnerů instalovaných v obcích ČR činí v současnosti cca 48 tisíc a do konce roku 2005, bude cílově dosaženo cca dvojnásobného počtu těchto sběrných míst. Za teoretické optimum zajištění zpětného odběru v ČR pro tři základní složky sběru ( plasty, papír a sklo) se považuje 30.000 standardních sběrných míst, tedy 90.000 separačních kontejnerů na uvedené základní složky. Určitý systému sběru bude zaveden i na kombinované a kovové obaly. Zahušťování sítě sběrných míst bude probíhat ve spolupráci s obcemi a dalšími oprávněnými osobami plynule s nárůstem v jednotlivých letech tak, aby nejpozději v roce 2005 bylo dosaženo cíle, který bude odpovídat požadavkům na dostatečnou četnost a dostupnost. Uvedený standard sběrných míst (separační kontejnery) může být uplatňován i prostřednictvím jiných způsobů sběru, neboť v ČR se používají různé typy systémů třídění (donáškový, odvozný, pytlový, mobilní apod.) s nádobami různých objemů. Typ sběru v dané obci bude záviset na místních podmínkách (přírodní, historické, sociální atd.), technických možnostech, ekonomické situaci obce a je v kompetenci obce s tím, že budou naplněny požadované standardy na hustotu sběrných míst. Lze předpokládat, že v případě kombinovaných obalů bude způsob jejich sběru zajištěn prostřednictvím separačních kontejnerů na jiné obalové materiály, patrně na plasty. Do těchto nádob by se tedy sbíraly oba druhy obalových materiálů, spotřebitel by však o tomto způsobu sběru musel být dostatečně informován. Kombinované obaly – jedná se o obaly vyrobené z různých materiálů, které nelze od sebe ručně oddělit, např. obaly z vrstvených materiálů na mléko, džusy apod. 2. Využití odpadu z obalů Povinnost využití odpadu z obalů pro povinné osoby znamená, že z celkového ročního hmotnostního množství obalů, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu, musí recyklovat a využít minimálně procentuální stanovené hmotnostní podíly. Rozhodnutí o autorizaci pro společnost EKO-KOM, a.s. přitom určuje následující kvóty na jednotlivé obalové materiály (papír, sklo, plasty, kovy) v letech 2002 – 2005: Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu A: recyklace B: celkové využití O B A L Y 31. 12. 2002 31. 12. 2003 31. 12. 2004 31. 12. 2005 A B A B A B A B % % % % % % % % Z papíru 30 35 35 45 40 50 45 55 Ze skla 32 32 50 50 65 65 80 80 Z plastů 15 17 18 23 20 28 25 35 Z kovů 11 11 15 15 20 20 25 25 CELKEM 25 30 32 39 38 45 45 52 Podle ustanovení § 48 zákona o obalech se povinnost využití vztahuje i na obaly, v nichž určitý materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu. Takové obaly jsou považovány za obaly z jednoho materiálu a vztahují se na ně příslušná % využití většinového materiálu. Znamená to např., že kombinované obaly na mléko, džusy apod. se považují za papír a vztahují se na ně příslušná % využití. To je potěšující, neboť se doposud až na výjimky netřídily a nové recyklační kapacity pro jejich zpracování se uvádí do provozu v papírnách v Žimrovicích na severní Moravě a zpracovatelská linka těchto obalů existuje rovněž ve městě Nová Paka. Jak se uzavírání smluv projeví ekonomicky ? Systém EKO-KOM provozovaný na základě Dobrovolné dohody a zákona č.125/97 Sb., o odpadech do 1. 4. 2002 se podílel na hrazení nákladů na třídění a recyklaci využitelných složek komunálních odpadů, které zajišťovaly obce na základě povinností původců plynoucích ze zákona o odpadech.. Zákon o obalech podstatně rozšiřuje odpovědnost povinných osob a zavádí pro povinné osoby povinnost zajistit systémové řešení zpětného odběru obalů a odpadu z obalů a stanovuje minimální povinné kvóty pro recyklaci a využití odpadu z obalů u jednotlivých materiálů. Tyto povinnosti budou zřejmě povinné osoby převážně zajišťovat již popsaným způsobem přes autorizovanou společnost, kterou je zatím pouze společnost EKO-KOM, a.s. Předpokládá se, že autorizovaná společnost EKO-KOM, a.s. bude povinnosti realizovat v rámci integrovaného systému nakládání s odpadem, tzn. prostřednictvím systémů sběru a třídění v obcích, které jsou zavedeny pro obalovou i neobalovou část komunálního odpadu. Přitom obce jsou povinny podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech zajistit systém nakládání s komunálním odpadem a odpady odděleně sbírat a přednostně nabízet k využití. V rámci integrovaného systému bude EKO-KOM a.s. uzavírat smlouvy s obcemi (nebo jinými oprávněnými osobami), podle kterých bude hradit náklady na zajištění zpětného odběru a recyklaci obalových komunálních odpadů. Důležité z tohoto hlediska budou již zmiňované typové smlouvy. Očekává se, že obce budou jako doposud vykazovat čtvrtletní evidenci vytříděných odpadů a odpadů z obalů, na základě které jim autorizovaná společnost vyplatí příslušné odměny. Pro rok 2002 se odhaduje, že autorizovaná společnost zaplatí za zajištění zpětného odběru a využití celkem 173 mil. Kč, v následujících letech pak tyto výdaje dále značně porostou. Finanční prostředky poskytnuté obcím v rámci smluv s autorizovanou společností povinnými osobami, včetně intenzifikačních projektů separace v obcích zajišťovaných společností, by měly být použity pro financování systémů tříděného sběru v obcích, např. také pro nákup nových sběrových nádob apod. Cílem je navýšení četnosti a dostupnosti sběrných míst v obcích na požadovanou hustotu do roku 2005. Část obcí v ČR přitom požadované hustoty sběrných míst již dosáhla, většina obcí ji teprve rozvíjí, zatímco v některých obcích systém sběrných míst zcela chybí. Rozvoj sítě sběrných míst je pro obce samotné žádoucí, zvláště mají-li nyní garanci proplacení nákladů za sběr a třídění. Finanční situaci mohou obcím ulehčit i externí dostupné finanční zdroje, obce mohou využít možnosti Státního fondu životního prostředí, který poskytuje obcím výhodné půjčky a dotace také na projekty, rozvíjející nakládání s odpady. Reálný rozvoj sítě sběrných míst v ČR by se tak mohl dokonce i urychlit. Rostoucí odpovědnost povinných osob za odpady z obalů povede ke snížení nákladů měst a obcí na jejich sběr a třídění. V souvislosti s tím lze očekávat, že obce adekvátní způsobem sníží pro občany poplatek za odpad. Informování spotřebitelů podle zákona o obalech a rozhodnutí o autorizaci – dostupnější informace a větší zapojení občanů do třídění Rozhodnutí o udělení autorizace stanovilo pro autorizovanou společnost EKO-KOM, a.s. rozsah informování spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru a o úloze spotřebitelů při přispívání ke zpětnému odběru a využívání odpadu z obalů. Autorizovaná společnost EKO-KOM, a.s. informuje spotřebitele především o tom, že obaly, za které nese odpovědnost, lze odkládat do systému odděleně sbíraného domovního odpadu, který v konkrétní obci funguje, a podává sdělení zdůrazňující důležitost tříděného sběru; přitom v souladu s § 10 odst. 1 zákona o obalech nesmí být po spotřebiteli vyžadována žádná platba za využití této možnosti, tzn. že EKO-KOM a.s. nebude zpoplatnovat jednotlivé spotřebitele. V roce 2002 přitom informace poskytuje veřejnými sdělovacími prostředky s celostátní působností a elektronickými médii, využije možností přímého sdělení spotřebitelům např. výstavy, prodejní trhy, besedy apod. a zajistí, aby informace o způsobu zajištění a o základních pravidlech tříděného sběru byly umístěny ve spolupráci s členskými obcemi na sběrných nádobách, určených k oddělenému sběru komunálního obalového odpadu. Lze předpokládat, že na požádání tyto informační samolepky autorizovaná společnost obcím poskytne. Informační kampaň v dalších letech platnosti autorizace bude EKO-KOM, a.s. především orientovat na změnu postoje spotřebitelů k nakládání s odpadem (především zdůrazňovat důležitost třídění a osobní odpovědnost spotřebitele). Spolupráce s jednotlivými obcemi při propagaci integrovaného nakládání s obalem bude považována za nejdůležitější způsob zajištění informací. Pro šíření informací v období od roku 2003 budou použity všechny prostředky komunikace, včetně elektronických médií. Informovanost bude zajišťovat také formou celoplošných televizních sdělení. Při uskutečňování informační kampaně s tématikou uvědomělého nakládání s odpady informuje autorizovaná společnost EKO-KOM, a.s. v jejich rámci objektivně o způsobech nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady. Zákon o obalech dává od 1.7. 2002 informační povinnost také osobám, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli (tedy zejména prodejny, prodávající výhradně spotřebiteli) a ukládá jim, aby informovaly spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru podle odst. 1 § 10 zákona o obalech. Informace by měla spotřebiteli sdělit, že prodávané obaly lze bezplatně odkládat do systému odděleně sbíraného domovního odpadu, který v konkrétní obci funguje, s důrazem na důležitost tříděného sběru. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
8
2. 2018
8-10.2.2018 - Veletrh, výstava
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí